Formandens årsberetning 2007

 

2007 har været udmærket, set fra et UBVA-synspunkt. Der er bl.a. grund til at nævne følgende:

Forhandlinger om ny UBVA-forlagskontrakt

Når der udgives faglitteratur i Danmark, bygger den forlagsaftale, der indgås mellem forfatterne og forlagene, i meget vid udstrækning på en »modelkontrakt om udgivelse af videnskabelige og populærvidenskabelige værker«, tiltrådt af UBVA og Forlæggerforeningen 01.01.1998. Modelkontrakten – der har karakter af en slags anbefaling om, hvordan gode forlagsaftaler bør se ud – ligger på www.ubva.dk under »Publikationer«. Den er imidlertid forældet på en række punkter, og den forholder sig bl.a. ikke til de spørgsmål, der opstår, når bøger udgives som e-bøger. Det har bl.a. resulteret i, at forlag, der ønsker at udgive en bog som e-bog, i praksis lader forfatteren skrive under på et kontraktstillæg, som forlaget ensidigt har formuleret. Tillægget fastslår typisk bl.a., at royaltyen for e-bøger skal beregnes ud fra forlagets omsætning, ikke bogladeprisen, sådan som i forbindelse med papirbøger, men da royalty-satsen normalt er uforandret, resulterer det i, at forfatteren får mindre for e-bøger end papirbøger. UBVA-modelkontrakten forholder sig heller ikke til, hvad forfatteren skal gøre, hvis et forlag forsømmer at udgive hans værk elektronisk, eller om forfatteren skal kunne opdatere sine e-bogsudgivelser mv. UBVA har derfor tidligere besluttet at tage skridt til at få udfærdiget en ny model-forlagsaftale til afløsning af den nuværende i samarbejde med Forlægger­for­eningen og Dansk Forfatterforening.

I 2007 har UBVA på den baggrund deltaget i en lang række forhandlingsmøder med repræsentanter fra disse organisationer. Møderne er gået godt, og jeg håber, de vil resultere i et håndgribeligt resultat, der kan forelægges for UBVA i første halvdel af 2008. Området er af meget stor betydning for den akademiske verdens ophavsretlige interesser.

Kulturministeriets forslag til ændring af ophavsretsloven. Ingen arbejdsgiverregel

I 2003 nedsatte Kulturministeriet det såkaldte »Kapitel 3-udvalg«, der bl.a. skulle overveje, om ophavsretslovens kapitel 3 bør forsynes med en »arbejdsgiverregel«, der automatisk overfører ansattes ophavsrettigheder til arbejdsgiverne, medmindre andet er aftalt. Udvalgets medlemmer kom dels fra »Ophavsretligt Forum«, der repræsenterer aviser, forlæggere m.fl. udgivere af ophavsretligt beskyttet stof, og »Samrådet for ophavsret« som repræsentant for de skabende ophavsmænd. Udvalget afgav en betænkning i oktober 2006, og mens »Ophavsretligt Forum« anbefalede en arbejdsgiverregel, anbefalede Samrådet for ophavsret det modsatte. I 2006 udsendte Samrådet for Ophavsret en delegation til samtlige Folketingets Kulturordførere og Kulturministeren med henblik på at overbevise dem om det uhensigtsmæssige i at vedtage en arbejdsgiverregel. Jeg var selv med i delegationen sammen med repræsentanter fra Dansk Journalistforbund, Dansk Musiker Forbund og Foreningen af Danske Filminstruktører, og vi havde en række møder med Folketingets partiers kulturpolitiske ordførere m.fl. i 2006-2007.

Den 5. oktober 2007 har Kulturministeriet sendt et forlag til ændring af ophavsretsloven til høring blandt ophavsmandsorganisationer m.fl. Forslaget indeholder ingen arbejdsgiver­regel, og i lovforslagets »bemærkninger« (tilgængelige på www.kum.dk, punktet »Love & Tal«, underpunktet »Høringer«) udtales:

»Kulturministeriet stiller ikke forslag om indførelse af en arbejdsgiverregel. Baggrunden for dette er, at der er et bredt politisk flertal for at bevare den eksisterende retstilstand, hvorefter det er overladt til parterne at nå frem til bæredygtige løsninger via aftaler og overenskomster på arbejdsmarkedet.«

En arbejdsgiverregel ville have indebåret en meget alvorlig forringelse af en lang række akademikeres arbejdsforhold, og der er derfor tale om en meget vigtig sejr for Samrådet for ophavsret, herunder UBVA.

Ministeriets lovforslag indeholder derimod en række regler om forlagskontrakter mv., der vil være udmærkede set fra et UBVA-synspunkt. Emnet vil blive drøftet på UBVAs møde den 30. november.

Download betænkningen her.

»Ophavsret for begyndere«

Det er en vigtig UBVA-opgave at informere den akademiske verden om immaterialretlige,

herunder ophavsretlige spørgsmål. Det er i den forbindelse væsentligt, at vores information er passende brugervenlig, så man ikke behøver være jurist for at forstå den. I 2007 har vi forsøgt at løfte denne opgave ved at udgive min bog »Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister«, der udover at kunne købes i papirform kan downloades gratis fra www.ubva.dk. Det glæder mig at kunne sige, at jeg har modtaget en række positive tilbagemeldinger om den fra medlemmer af ACorganisationer.

Plagiat-symposiet

Den 22. november afholdt vi UBVAs symposium om plagiat. Der var både veloplagte oplægsholdere og gode efterfølgende diskussioner, og det er efter min mening tydeligt, at symposieformen er hensigtsmæssig, hvis vores information om ophavsret m.m. skal ud over rampen til en bredere offentlighed. Jeg håber derfor ikke, det bliver det sidste symposium, vi holder, og ser frem til at drøfte det med UBVA. Et symposium arrangerer imidlertid ikke sig selv, og at plagiatsymposiet blev til noget skyldes en enorm arbejdsindsats fra sekretariatets side. Vi skylder chefkonsulent Henrik Ahlers og sekretær Anne-Marie Ebert stor tak for det.

Prisopgaverne

UBVAs stort anlagte prisopgaver var derimod ingen succes. Der indkom kun 4 afhandlinger, og ifølge det bedømmelsesudvalg, der var nedsat for at bedømme dem, kunne ingen af dem præmieres. Det er i øjeblikket en almindelig holdning i UBVA, at prisopgaven ikke skal genopslås.

Afslutning

I 2007 har UBVA i øvrigt behandlet en række enkeltsager, ligesom vi har afholdt et kursus om patentrettigheder, og nogle gå-hjem-møder om ophavsret mv. Vi har desuden, som altid, rådgivet en række medlemmer af AC-organisationer om ophavsret.

Jeg har i 2007 været meget glad for UBVA-arbejdet. Det gælder ikke mindst det løbende samarbejde med Henrik, Anne-Marie, AC og UBVAs samarbejdspartnere, samt møderne med UBVA. Ophavsretten betyder mere og mere i det moderne samfund, og jeg mener, vi har varetaget den akademiske verdens ophavsretlige interesser på en god måde i 2007.

 

Jeg takker for samarbejdet og ser frem til 2008.

 

M.R.



UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818