Formandens årsberetning 2011

2011 har været et godt år set fra et UBVA-synspunkt. Blandt de ting, UBVA har beskæftiget sig med i årets løb, kan man nævne:

Symposium 2011

Årets UBVA-symposium blev holdt den 3. november på Nationalmuseet. Symposiets titel var »Ophavsretten og brugerne. Eneret – ytringsfrihed – informationsfrihed«. Ophavsretten skal, for at virke optimalt, ikke kun hensyn til rettighedshaverne, men også til brugerne. For brugernes skyld skal det f.eks. være lovligt at citere værker, kopiere dem til privat brug og låne dem på biblioteket. Og det er også for brugernes skyld, at ophavsretten ikke varer evigt, eller at man gerne må fremføre værker i privatsfæren. Spørgsmålet er, om ophavsretten balancerer optimalt i dag. Nogle synes, den er for stærk på nogle områder, og at man bør prøve at stække dens vinger. Andre mener, at ophavsretten er for svag, og at der er grund til at stramme op.

Det er det grundlæggende spørgsmål, der blev diskuteret på symposiet. Det blev, som andre UBVA-symposier, filmet og vil blive webcastet på www.ubva.dk. Der vil også være links til det fra UNI-Cs hjemmeside. Jeg håber, mange vil lægge vejen forbi og se symposiet.

Kurser

I lighed med tidligere år har UBVA i 2011 holdt en række kurser i ophavsret rettet mod bl.a. sagsbehandlere i AC-organisationer, lærere ved universiteter og andre læreanstalter, tillidsrepræsentanter m.fl. Grundkurserne har handlet om emnerne hvad indebærer ophavsretten, sanktioner over for ophavsretskrænkelser, ophavsret i ansættelsesforhold og forholdet mellem ophavs- og ansættelsesret. De udvidede kurser er gået i dybden med emnerne ophavsretskontrakter, open access og creative commons, databasebeskyttelse, juridiske problemer forbundet med e-læring og løsning af ophavsretstvister ved mediation. Ved siden af disse mere almene kurser har vi desuden i 2011 holdt en række kurser om Ophavsret for biblioteker i samarbejde med Danmarks Forskningsbiblioteksforening. Vi har oplevet en særdeles stor interesse for kurserne og fået meget gode evalueringer fra deltagerne. Jeg er ikke i tvivl om, at kurserne opfylder et behov hos AC-organisationernes medlemmer. Den bedste måde at hjælpe medlemmerne på, når det kommer til ophavsret, er at klæde dem på, så de selv forstår deres rettigheder. Viden er magt, også når det handler om ophavsret.

Gå-hjem-møder, konferencer o.l.

UBVA har i årets løb leveret indlæg til en række konferencer, informationsmøder m.m. I 2011 har vi bl.a. besøgt Sjælland University College, UNI-C i København og Århus, Gentofte Bibliotek, Retten i Hillerød og uddannelsesinstitutionen »Sprogcenter IA« i København. Desuden har vi leveret indspark på en konference om open access, og på en anden om emnet »Mad og medier«, samt holdt oplæg på Gyldendals Morgenuniversitet og på Forskningsbiblioteksforeningens årsmøde. Vi har bl.a. forklaret om UBVAs informationsarbejde, ophavsret til undervisningsmateriale, juridiske problemer forbundet med e-læring, ophavsretlige udfordringer for bibliotekssektoren m.m. Og vi har mødt mange tiltalende, interessante mennesker og haft frugtbare diskussioner med dem.

TV- og radiomedarbejderlegatet

UBVA har i 2011 uddelt 500.000 kr. under TV- og radiomedarbejderlegatet i samarbejde med Dansk Magisterforening. Legatet blev uddelt ved en festlig reception i foreningens lokaler, og der var taler ved DM’s fortrinlige formand og undertegnede. Det var et fint arrangement, som jeg glæder mig til forhåbentlig at gentage.

E-læring og jura

I 2011 flyttede informationsportalen »E-læring og jura«, som UBVA havde etableret sammen med Forskningsnettet, til UNI-Cs hjemmeside. Portalen drives nu af UNI-C, og Forskningsnettet er ude af billedet. Flytningen har gjort det muligt for os at nå ud til endnu flere mennesker med portalen, end da den lå hos Forskningsnettet. Og samarbejdet med UNI-C har fungeret særdeles tilfredsstillende.

UBVAs temadag

Den årlige UBVA-temadag for medlemmer af UBVA og UBVA-S blev holdt på Hotel Frederiksdal i Lyngby. Indledningsvis forklarede Det Kongelige Biblioteks direktør Erland Koling Nielsen om Ophavsret og forældreløse værker, set fra et bibliotekssynspunkt. Derefter forklarede direktør for Copydan Verdens TV Martin Gormsen om, hvad der sker med kabel-pengene fra Copydan, når TV-stationerne går på internettet. Svaret var at de forsvinder, medmindre vi gør noget. Og endelig forklarede adjunkt ph.d. Clement Salung Petersen, Det Juridiske Fakultet ved KU, om Kulturministeriets rapport om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Ud over medlemmerne af UBVA og UBVA-S havde vi besøg af en række samarbejdsparterne, herunder repræsentanter for følgegruppen for E-læring og jura-portalen. Der var en god diskussion efter de forskellige indlæg, og der var tale om et vellykket, informationsmættet arrangement.

Bøger

UBVA har i 2011 udgivet bøgerne Rosenmeier/Teilmann-Lock (red.), Ophavsretten i krise og Thors/de Waal, Kreditering af musikværker. Bøgerne ligger gratis til download på www.ubva.dk.

Afslutning

Ved siden af de aktiviteter, der er nævnt ovenfor, har UBVA deltaget i arbejdet i Copydans bestyrelse, Samrådet for Ophavsret, Ophavsret Danmark, samt rådgivet medlemmer af AC-organisationer i en lang række enkeltsager m.m.

Efter min mening kan vi godt tillade os at være stolte af den indsats, vi har gjort i årets løb.

Jeg ser meget frem til 2012.

 

M.R.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818