Formandens årsberetning 2013

Jeg ser tilbage på UBVAs aktiviteter i 2013 med stolthed og glæde. Jeg kan blandt andet nævne:

UBVAs biintervention i retssag

Det er vigtigt, at UBVA er klar til at føre retssager om akademikeres intellektuelle ejendomsrettigheder. I 2013 er vi indtrådt som biintervenient i en meget stor sag, som Dansk Magisterforening har anlagt mod en dansk medicinalvirksomhed. Sagen skal afklare, i hvilket omfang ansatte opfindere, der har gjort en patenteret opfindelse, har krav på godtgørelse efter lov om arbejdstageres opfindelser, og hvor stor den skal være. I sagen havde en ansat lægemiddelforsker gjort en epokegørende opfindelse, som den medicinalvirksomhed, han var ansat i, videresolgte for et milliardbeløb. Derefter afskedigede virksomheden ham i stedet for at betale ham godtgørelse. Nu sagsøger Dansk Magisterforening virksomheden for 20 millioner.

DMs beslutning om at føre sagen er sket på baggrund af en udtalelse fra UBVA.

Sagen vil kunne få meget vidtrækkende betydning for akademikere, der gør opfindelser som led i deres arbejde.

Symposium 2013

Årets UBVA-symposium blev holdt den 12. november i Københavns Universitets festsal. Symposiets emner var Jura, billedkunst, arkitektur og design.

I sin åbningstale sagde Akademikernes formand Ingrid Stage, blandt andet:

UBVA varetager de ophavsretlige interesser for Akademiker-organisationerne og deres medlemmer, dvs. akademikerstanden. Når man siger akademikerstanden, kommer folk let til at tænke på noget med universitetslærere, ingeniører, DJØFere, læger og magistre.

Der er heller ingen tvivl om, at varetagelse af akademikernes ophavsretsinteresser handler meget om at støtte akademiske forfattere og undervisere.  Det er derfor let at se UBVA som noget, der først og fremmest varetager ophavsrettigheder for forfattere og undervisere.

Men det er faktisk ikke hele historien. Selvom de skrivende akademikere fylder meget, organiserer Akademikerne også andre slags ophavsmænd. Blandt andet organiserer vi arkitekter og akademisk uddannede designere. Vi har også akademisk uddannede journalister, herunder fotojournalister, blandt vores medlemmer.

Ophavs- og designret er vigtig for dem. For den er med til sørge for, at de får betaling for deres arbejde.

Den juridiske beskyttelse af fotografier, arkitektur og design er også ekstremt vigtig for samfundet. Beskyttelsen er et incitament, rettet mod fremtidige fotografer, billedkunstnere, arkitekter og designere, beregnet på at få dem til at skabe endnu flere værker, til gavn og glæde for os alle sammen.

Det taler for, at vi skal have en stærk juridisk beskyttelse af fotografier, billedkunst, arkitektur og design. Men samtidig er det også vigtigt, at beskyttelsen ikke bliver alt for stærk. Der er behov for fleksible undtagelsesordninger af hensyn til publikum. Der er f.eks. behov for, at skoler skal kunne få Copydan-aftaler, så lærerne kan bruge billeder fra nettet i deres undervisning uden hele tiden at skulle klarere rettigheder med fotografer og medievirksomheder.

Der er også behov for regler, der sikrer folk mod andres billedkunstneriske udfoldelser. F.eks. siger det sig selv, at man ikke uden videre skal acceptere at blive fotograferet mod sin vilje.

Så vi skal både have en stærk beskyttelse, og fleksible undtagelsesregler. Det kan godt være en indviklet kabale at få til at op.

Symposiet behandlede blandt andet:

–      Ophavsrettens betydning for fotograferne

–      Ophavsrettens betydning for arkitekter og designere

–      Import af brugskunst fra udlandet

–      Billedkunst og ytringsfrihed

–      Copydan Billedkunsts aftaler

Der var mange veloplagte oplægsholdere og gode diskussioner og indlæg. Det hele blev ledet af Line Gertsen fra TV-Avisen.

Der var ca. 230 tilhørere i salen. Symposiet blev filmet og offentliggøres på www.ubva.dk i starten af 2014.

UBVAs informationsindsats

UBVA er ved at opbygge to nye, store informationsportaler. Den ene, www.undervislovligt.dk , skal informere om de juridiske regler om undervisning, herunder e-læring. Den anden, www.forskerportalen.dk, skal informere om de juridiske og etiske regler om forskning, herunder forskningsetik, ophavsretten til forskningsresultater, plagiat, universitetsansattes rettigheder til opfindelser m.m.

Portalerne skal indeholde information både på dansk og engelsk. Ud over tekster skal de indeholde film, quizzer, tegnefilm m.m.

Arbejdet er i fuld gang. Jeg regner med at kunne præsentere UBVA for de færdige sider i begyndelsen af 2014.

I 2013 har vi desuden arbejdet på at modernisere og opdatere den del af UBVAs hjemmeside, der indeholder webcasten af UBVA-symposierne. Arbejdet er færdigt, og jeg glæder mig til at vise det til UBVA på vores møde i december.

Endelig har vi i 2013 udgivet informationsfolderen Derfor har vi brug for ophavsretten sammen med en række andre rettighedshaverorganisationer.

Konference om underviseres ophavsret

Forskere og undervisere producerer ophavsretligt beskyttet stof i store mængder. Indtil nu har de i meget vidt omfang selv haft den fulde ophavsret, men det udgangspunkt er nu under pres. Mange forskningsinstitutioner har et ønske om, at videnskabelige artikler skal ud på nettet som led i Open Access, og på nogle erhvervsskoler har ledelsen et ønske om at få del i ophavsretten til det undervisningsmateriale, underviserne har udarbejdet som led i e-læringsforløb. Set fra de ansattes synspunkt er det vigtigt at holde fast i ophavsretten. Det opleves blandt andet som en vigtig del af forskningsfriheden, at man som forsker selv bestemmer, hvad, hvornår og hvordan man publicerer sine resultater.

Dansk Magisterforening arrangerede en konference om underviseres ophavsret den 2. oktober 2013. Konferencen var  tilrettelagt i tæt parløb med UBVA, som stillede med 4 oplægsholdere: Kim Kusk Mortensen og Morten Rosenmeier fra selve UBVA og Clement Petersen og Torsten Bjørn Larsen fra UBVAs rådgivningsenhed. Der var tale om et udmærket, tankevækkende arrangement.

Kurser

UBVA har i 2013 holdt 26 heldagskurser i ophavsret rettet mod bl.a. sagsbehandlere i AC-organisationer, lærere ved universiteter og andre læreanstalter, tillidsrepræsentanter m.fl. Grundkurserne har handlet om emnerne hvad indebærer ophavsretten, sanktioner over for ophavsretskrænkelser, ophavsret i ansættelsesforhold og forholdet mellem ophavs- og ansættelsesret. De udvidede kurser er gået i dybden med ophavsretskontrakter, Open Access og Creative Commons, databasebeskyttelse, juridiske problemer forbundet med e-læring og løsning af ophavsretstvister ved konfliktmægling. Vi har desuden holdt specialkurser om Ophavsret for biblioteker i samarbejde med Bibliotekarforbundet og Danmarks Forskningsbiblioteksforening og om Ophavsret for forfattere i samarbejde med Dansk Forfatterforening og Dansk Journalistforbund. Vi har også holdt kurser om brug af video i undervisningen i samarbejde med UNI-C.

Vi har oplevet en særdeles stor interesse for kurserne og fået meget gode evalueringer fra deltagerne. Der er ingen tvivl om, at kurserne opfylder et stort behov hos akademikerorganisationernes medlemmer. Den bedste måde at hjælpe medlemmerne på, når det kommer til ophavsret, er at klæde dem på, så de selv forstår deres rettigheder. Viden er magt, også når det handler om ophavsret.

Gå-hjem-møder, konferencer o.l.

UBVA har i årets løb været repræsenteret på en række konferencer og informationsmøder m.m. Vi har bl.a. forklaret om UBVAs informationsarbejde, ophavsret til undervisningsmateriale, juridiske problemer forbundet med e-læring mv. I den sammenhæng har vi mødt mange interessante mennesker og haft tankevækkende diskussioner med dem.

TV- og radiomedarbejderlegatet

UBVA har igen i år uddelt ca. en halv million kroner under TV- og radiomedarbejderlegatet i samarbejde med Dansk Magisterforening. Legatet blev uddelt ved en festlig reception i foreningens lokaler. Der var taler ved DMs glimrende formand og undertegnede. Det var et fint arrangement, som jeg ser meget hen til at gentage.

UBVA-finansiering af ph.d.-projekt om ophavsret og ytringsfrihed

Forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed er et af de vigtigste og mest aktuelle emner inden for ophavsretten. Før i tiden gik man ud fra, at ytringsfrihedshensyn var ophavsretten uvedkommende. I den sammenhæng henviste man til, at ophavsretten er en lovlig undtagelse til ytringsfriheden, og at ophavsretten allerede har taget hensyn til ytringsfriheden ved sine regler om, at det er tilladt at citere og referere fra værker. Men i de seneste 15-20 år har den stigende fokus på grundrettigheder betydet, at ophavsretten og ytringsfriheden er kommet på kollisionskurs. Der er en lang række nyere domme, der tillægger ytringsfriheden betydning på ophavsrettens bekostning, herunder i Danmark, Sverige, Norge, Østrig, Schweiz, Tyskland, England og USA.

Problemstillingen har relevans for medlemmer af Akademikerorganisationer. Det er f.eks. et spørgsmål, om ytringsfriheden kan gøre det lovligt for lærere at bruge beskyttet stof i undervisning uden en Copydan-aftale. Hvis svaret er ja, vil det lette dagligdagen for visse lærere, men samtidig betyde store tab for en række forfattere. Man kan også spørge, om ytringsfrihed kan begrunde en udvidelse af de almindelige betingelser for ophavsretligt citat, der som bekendt bl.a. går ud på, at man kun må citere mindre dele af et værk, og kun hvis værket er offentliggjort. Det er f.eks. et spørgsmål, om hensynet til forfatteres ytringsfrihed kan give dem lov til at citere fra ikke-offentliggjorte breve i historisk faglitteratur. Det er forbudt efter en traditionel ophavsretlig betragtning. Kan hensynet til ytringsfriheden gøre det tilladt?

For at få klarlagt det har UBVA i 2013, sammen med Det Juridiske Fakultet, KU, medfinansieret et ph.d.-stipendium om forholdet mellem ophavsretten og ytringsfriheden. Stipendiet er gået til cand.jur. Pernille Bruun Andersen. Hendes projekt skrider planmæssigt fremad.

UBVAs temadag

Den årlige UBVA-temadag for medlemmer af UBVA og UBVA-S blev holdt på Rungstedgaard i Nordsjælland.

Først holdt ph.d.-stipendiat, cand.jur. Pernille Bruun Andersen et udmærket foredrag om forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed. Så hørte vi Copydan Tekst & Nodes direktør Anders Kristian Rasch fortælle om Tekst & Node og fremtiden. Direktøren forklarede blandt andet om de juridiske spørgsmål, som 3D-printerteknologien skaber, og antydede den foruroligende mulighed, at man om nogle år vil kunne udprinte sin egen professor i ophavsret. Så redegjorde UBVAs gamle ven lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann om Ophavret og truslen fra EU. Sidst, men ikke mindst, forklarede UBVAs advokat Jeppe Brinck-Jensen om den store retssag om ansattes opfindelser, som UBVA er involveret i sammen med Dansk Magisterforening.

Der var en god diskussion efter de forskellige indlæg, og tale om et vellykket, informationsmættet arrangement.

Rapport med Rettighedsalliancen

UBVA og Rettighedsalliancen færdiggjorde i 2013 en fælles rapport om unges normer på internettet. Undersøgelsen er publiceret på hjemmesiden www.netnormer.dk. Desuden har vi og Rettighedsalliancen påbegyndt endnu en fælles rapport, der skal klarlægge, hvordan man mest hensigtsmæssigt tilrettelægger ophavsretlige informationskampagner.

DSE-messe i Ålborg

I oktober var UBVA repræsenteret på den såkaldte DSE-messe i Ålborg, arrangeret af De Studerendes Erhvervskontakt. Messen henvender sig til bl.a. ingeniørstuderende ved Aalborg Universitet og varer i to dage. UBVAs stand var permanent bemandet af formanden, sekretæren og ph.d.-stipendiat Torsten Bjørn Larsen fra UBVAs rådgivningsenhed, kyndigt assisteret af formandens søn, der holdt fri fra skole. Vi uddelte flere hundrede USB-nøgler og UBVA-foldere til de studerende, som til gengæld besvarede spørgeskemaer til brug ved eventuelle kommende UBVA-rapporter o.l. Man kunne, hvis man udfyldte skemaerne, vinde en smartphone. Vinderen, et håbefuldt ungt menneske, er udtrukket.

UBVAs medlemskab af foreninger mv.

UBVA er repræsenteret i Copydan Tekst & Nodes bestyrelse, Copydan Kabel-TV, Copydan Arkiv, Forfatternes Task Force, Ophavsret Danmark, Samrådet for Ophavsret, Rettighedsalliancen, Dansk Selskab for Ophavsret m.m. Vi har i årets løb deltaget i mange gode møder.

Afslutning

Ved siden af de aktiviteter, der er nævnt ovenfor, har UBVA rådgivet i flere hundrede sager.

Efter min mening kan vi godt tillade os at være stolte af den indsats, vi har gjort i årets løb.

Jeg ser meget frem til 2014.

 

M.R.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818