Formandens årsberetning 2014

Indhold

 1. Rådgivning
 2. Retssager
 3. Forfatternes Forvaltningsselskab
 4. UBVA´s generelle informationsindsats
 5. UBVA-symposiet om Forskning, etik og jura
 6. Kurser
 7. Folkemødet på Bornholm
 8. UBVA´s temadag
 9. Gå-hjem-møder, konferencer o.l.
 10. Døssingprisen
 11. TV- og radiomedarbejderlegatet
 12. UBVA´s rettighedshaverpulje
 13. UBVA´s ph.d.-projekt om ophavsret og ytringsfrihed
 14. Kulturbarometeret
 15. Bogudgivelser
 16. Medlemmer af UBVA
 17. UBVA´s medlemskab af organisationer mv.

 

2014 har været et begivenhedsrigt år for UBVA. Jeg kan bl.a. fremhæve:

1. Rådgivning

Det er en central UBVA-opgave at rådgive Akademiker-organisationerne og deres medlemmer om ophavsret og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder. I større, mere principielle sager afgives en mere formel UBVA-udtalelse af det samlede UBVA. I mere rutineprægede sager ydes rådgivningen af formanden, sekretariatet eller UBVA´s rådgivningsenhed, dvs. et udvalg af universitetsjurister med immaterialretlig ekspertise. I 2014 har UBVA rådgivet i flere hundrede sager.  Ifølge de tilbagemeldinger, vi har fået, er modtagerne meget glade for rådgivningen.

2. Retssager

Det er en vigtig del af de faglige organisationers opgaver at anlægge principielle retssager på medlemmernes vegne.

UBVA anlagde i 2014 en retssag mod Bornholms Regionskommune som mandatar for to unge arkitekter organiseret i Dansk Arkitektforbund. De havde indsendt et forslag om fornyelse af Hasle Havn til en arkitektkonkurrence udskrevet af kommunen. Derpå foretog kommunen et indkøb af deres projekt og betalte 25.000 kr. for det. Siden gik kommunen i gang med at føre projektet ud i livet uden tilladelse fra arkitekterne. I den forbindelse valgte kommunen at overhøre en UBVA-udtalelse om, og at man ikke kan købe ophavsretten til en hel havn for 25.000 kr., og at indkøbet selvfølgelig kun vedrørte de indsendte plancher, ikke ophavsretten til projektet. Sagen rejser det principielle spørgsmål, om en konkurrenceudskriver, der foretager et indkøb af et indsendt forslag, dermed får ophavsretten til forslaget. Efter UBVA´s opfattelse er svaret klart nej. Det håber vi at få rettens ord for.

I 2014 har vi desuden fortsat været biintervenient i den retssag, som Dansk Magisterforening i 2013 anlagde mod en dansk medicinalvirksomhed. Sagen skal afklare, i hvilket omfang ansatte opfindere, der har gjort en patenteret opfindelse, har krav på godtgørelse efter lov om arbejdstageres opfindelser, og hvor stor den skal være.

3. Forfatternes forvaltningsselskab

Danske forfatteres interesser i ophavsretlige spørgsmål bliver varetaget af:

 • Dansk Forfatterforening (skøn- og faglitteratur)
 • Danske Skønlitterære Forfattere (skønlitteratur)
 • Dansk Journalistforbund (skøn- og faglitteratur)
 • Danske Dramatikere (dramatik),
 • Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer (DJBFA) (sangtekster mv.)
 • Danske Populær Autorer (DPA) (sangtekster, revytekster mv.
 • Akademikerne v. UBVA (akademisk faglitteratur)

De nævnte organisationer er i 2014 gået sammen og har stiftet Forfatternes Forvaltningsselskab. Selskabet skal styrke forfatternes retsstilling i forhold til forlag og medievirksomheder ved at forvalte dele af forfatternes ophavsrettigheder på deres vegne.

De rettigheder, selskabet skal kunne forvalte, kan bl.a. være retten til:

 • udgivelse af manuskripter i bog- eller artikelform
 • genudgivelse af bøger, der tidligere har været udgivet på tryk, som e-bøger
 • at indspille film, tv-udsendelser eller radioudsendelser på baggrund af litterære værker
 • oplæsning af litteratur i elektroniske medier
 • oversættelse til andre sprog
 • brug af litterære værker i nye, digitale sammenhænge, f.eks. som indslag i digitale publikationer, på hjemmesider m.m.

Også andre rettigheder vil kunne forvaltes, hvis selskabet og forfatterne beslutter det.

Alle de forfatterorganisationer, der står bag Forfatternes Forvaltningsselskab, er repræsenteret i selskabets bestyrelse.

Jeg er ikke i tvivl om, at Forfatternes Forvaltningsselskab vil kunne styrke danske forfatteres retsstilling meget betydeligt og være til gavn for en lang række medlemmer af Akademiker-organisationer.

4. UBVA´s generelle informationsindsats

UBVA åbnede i 2014 to nye informationsportaler. Den ene, www.undervislovligt.dk , informerer om de juridiske regler om e-læring og afløser vores tidligere portal www.uni-c.dk/undervisning. Den anden, www.forskerportalen.dk, informerer om de juridiske og etiske regler om forskning, herunder forskningsetik, ophavsretten til forskningsresultater, plagiat, universitetsansattes rettigheder til opfindelser m.m.

Portalerne indeholder information både på dansk og engelsk, herunder artikler, informationsfilm, filmede interviews, quizzer og tegnefilm.

Desuden har vi i 2014 udgivet en informationspjece om UBVA´s arbejde med links til de nævnte hjemmesider. Pjecen er bl.a. omdelt på symposiet og på folkemødet på Bornholm. Det vil ikke være forkert at sige, at den blev revet væk begge steder.

Vi har også opprioriteret den løbende informationsindsats ved fast månedlig udsendelse af Nyhedsbrev fra UBVA og ved ugentlig opdatering af UBVA´s profiler på Facebook og LinkedIn.

Endelig har UBVA i 2014 fået oprettet en særlig mobilvenlig version af www.ubva.dk.

5. UBVA-symposiet om Forskning, etik og jura

Det årlige UBVA-symposium blev holdt den 5. november 2014 på Axelborg i København. Symposiets titel var Forskning, etik og jura. Symposiet fokuserede på, hvornår man er forfatter i juridisk forstand, og hvornår man er medansvarlig for, om ens medforfattere overholder god videnskabelig praksis. Desuden diskuterede vi, om håndhævelsen af normerne om god videnskabelig praksis via praksisudvalg, named person-ordninger og UVVU er optimal.

Spørgsmålene er ikke mindst relevante pga. en række udtalelser i UVVU´s afgørelse i den såkaldte Klarlund-sag. Her fandt UVVU professor Bente Klarlund Pedersen medansvarlig for indholdet i en række afhandlinger, som var begået af den skandaleramte Milena Penkowa, og hvor Klarlund stod anført som sidsteforfatter. UVVU´s afgørelse har givet anledning til en omfattende debat og har vidtrækkende, principiel betydning for danske forskere.

I sin åbningstale på symposiet sagde Akademikernes formand Finn R. Larsen blandt andet, at sager om brud på god videnskabelig praksis i vidt omfang afspejler:

gråzoner og skøn og vurderinger. Der er ikke fuld enighed om, hvad der er kritisabelt, og hvad der er i orden. På nogle områder er der slet ikke enighed.

Men hvis man som forsker træder ved siden af, risikerer man ikke desto mindre at udsætte sig selv for ekstremt alvorlige sanktioner.

Derfor er det vigtigt, at man som forsker har en høj grad af bevidsthed om, hvor grænserne går. Ikke kun for samfundets skyld, men også for sin egen skyld.

Og det er også vigtigt, at de organer, vi sætter til at vogte de forskningsetiske regler, gør det troværdigt og ordentligt. Ellers krænker det forskernes retssikkerhed.

Og det er vigtigt, at der er debat om forskningsetik. Bevidstgørelse og viden er den bedste kur mod sager om brud på god videnskabelig praksis. Samtidig er det også vigtigt, at vi får diskuteret, om de principper og regler, der gælder på området, er gode nok.

Hvis ikke de er det, må vi lave dem om.

Vi skal også turde debattere, om vi håndhæver de forskningsetiske regler på en troværdig og optimal måde, og hvad vi skal gøre ved det, hvis ikke det er tilfældet.

Vi skal turde tale om de ting her. Åbent og ærligt.

Det er derfor, vi holder symposiet her. Vi håber, det sætter nogle tanker i gang, både hos jer, der sidder i salen her, og jer, der sidder ude bag computerskærmene og ser symposiet som web-tv.

Symposiet er tilgængeligt som web-tv på www.ubva.dk fra begyndelsen af 2015. Desuden blev der under symposiet optaget en række interviews, der snarest vil blive lagt på UBVA´s informationshjemmeside www.forskerportalen.dk.

6. Kurser

UBVA har i 2014 holdt 27 heldagskurser i ophavsret rettet mod bl.a. sagsbehandlere i Akademiker-organisationer, lærere ved universiteter og andre læreanstalter, tillidsrepræsentanter m.fl. Ud over vores Grundlæggende kursus i ophavsret har vi holdt kurser om Undervisning og jura i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening, Immaterialret for arkitekter og designere i samarbejde med Forbundet Arkitekter og Designere (tidligere Arkitektforbundet), Ophavsret for biblioteker og biblioteksfolk i samarbejde med Bibliotekarforbundet og Ophavsret for forfattere i samarbejde med Dansk Forfatterforening, Dansk Journalistforbund og Danske Skønlitterære Forfattere. Desuden har vi introduceret et nyt kursus om Immaterialret for iværksættere.

Vi har oplevet en særdeles stor interesse for kurserne og fået meget gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Der er ingen tvivl om, at kurserne opfylder et stort behov hos Akademiker-organisationernes medlemmer. Den bedste måde at hjælpe medlemmerne på, når det kommer til ophavsret, er at klæde dem på, så de selv forstår deres rettigheder. Viden er magt, ikke mindst når det handler om jura.

7. Folkemødet på Bornholm

UBVA holdt fem arrangementer på Folkemødet på Bornholm 2014. Emnerne var:

Videnskab, snyd og uredelighed. Hvorfor er der så mange sager, og hvad gør vi ved dem? Diskussion mellem adjungeret professor i biokemi Anders Holten Johnsen og studiechef Kim Kusk Mortensen. Ordstyrer journalist Line Gertsen, DR

Hvad ejer Facebook, og hvad må de? Juraen og de sociale medier. Diskussion mellem juridisk konsulent Anders Sevel Johnsen og advokat Torsten Bjørn Larsen. Ordstyrer ph.d.-stipendiat, cand.jur. Pernille Bruun Andersen

Ophavsretten og ytringsfriheden. To uforenelige størrelser? Diskussion mellem ph.d.-stipendiat cand.jur. Pernille Bruun Andersen og advokat Peter Schønning, ophavsretsadvokaten.dk. Ordstyrer min ringhed

Ophavsretten og bibliotekerne. Et ægteskab i smuk harmoni? Diskussion mellem Det Kongelige Biblioteks direktør Pernille Drost og direktør i Forlæggerforeningen Christine Bødtcher-Hansen. Ordstyrer min ringhed

Mofibo, Spotify, Netflix Hvad kan man, og hvad må man? Foredrag v. teknisk direktør, cand.polyt. Michael Faursby Ahlers og ph.d.-stipendiat, cand.jur. Pernille Bruun Andersen

Mange af UBVA´s medlemmer var med på folkemødet og gjorde en stor indsats for at få det hele til at køre. Vi havde gode og interessante debatter. Hertil kom, at turen til Bornholm også var en stor og god oplevelse på det sociale plan. Jeg glæder mig meget til folkemødet 2015.

8.    UBVA´s temadag

Den årlige UBVA-temadag, henvendt til medlemmer af UBVA og UBVA-S og udvalgte gæster, blev holdt på LO-skolen i Helsingør.Temaet var Forskning, etik og jura. Først præsenterede juridisk rådgiver for UBVA Clement Salung Petersen og jeg UBVA´s nye hjemmeside www.forskerportalen.dk. Derefter holdt Clement et interessant foredrag om forfatterskaber, herunder hvornår man er forfatter i juridisk forstand, og hvilket medansvar man har for, om ens medforfattere overholder god videnskabelig praksis. Så holdt formand for Praksisudvalget ved Københavns Universitet professor Thomas Riis et tankevækkende foredrag med titlen Praksisudvalget udfordringer og løsninger. Til slut havde medlem af KU´s praksis udvalg Klemens Kappel et udmærket indlæg om Forskningsfrihed og forskningsetik.

Vi havde en god og interessant dag, som satte mange tanker i gang hos os.

De emner, temadagen handlede om, uddybes på www.forskerportalen.dk og på UBVA´s 2014-symposium, der kommer som web-tv på www.ubva.dk i begyndelsen af 2015.

9. Gå-hjem-møder, konferencer o.l.

UBVA har i årets løb været repræsenteret på en forskellige konferencer og informationsmøder m.m. Vi har bl.a. forklaret om UBVA´s informationsarbejde, ophavsret til undervisningsmateriale, juridiske problemer forbundet med e-læring mv.

10. Døssingprisen

Den 25. oktober 2014 fik jeg Bibliotekarforbundets ærespris Døssingprisen. Prisen uddeles hvert andet år til personer eller grupper, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats inden for det kultur- eller bibliotekspolitiske område. Jeg fik prisen som tak for UBVA´s og min indsats for at oplyse bibliotekssektoren om ophavsret, bl.a. på vores kurser om ophavsret for biblioteker.

Bibliotekarforbundets formand Søren Kløjgaard var under overrækkelsen blandt andet så venlig at sige, at jeg med UBVA i ryggen havde:

formået at etablere et aktivt ambassadørkorps af biblioteks- og universitetsfolk, som er med til at udbrede budskabet om, at ophavsret er vigtigt, men ikke farligt.

Morten Rosenmeiers vision om at gøre bibliotekarer bedre rustet til at varetage disse spørgsmål give dem en viden og en fornemmelse for, hvad og hvordan man kan anvende og bøje reglerne i Danmark har givet et løft og en bevidsthed, som betyder, at vi bedre kan servicere den danske befolkning, forskere, virksomheder og undervisere i at navigere rundt i det store blå (op)hav.

På talrige kurser om ophavsret for bibliotekarer og biblioteksfolk har Morten Rosenmeier og UBVA opfyldt et stort behov for specialviden om emnet. Hvor et indviklet og vanskeligt juridisk emne bliver formidlet, så en ikke-jurist kan forstå det og får lyst til at vide mere.

Vi håber, at prisen vil inspirere kolleger til aktivt at tildrage sig viden om ophavsret og til at deltage i arbejdet med at udbrede denne viden til alle vores mange forskellige brugere.

Prisoverrækkelsen, inkl. overrækkelsestalen og min takketale, ligger som web-tv på www.bf.dk under punktet Om os, underpunktet Døssingprisen. Jeg retter i talen en varm tak til UBVA. Det er en af de store ting i mit liv at få lov til at være formand der.

11. TV- og radiomedarbejderlegatet

UBVA har igen i år uddelt ca. en halv million kroner under TV- og radiomedarbejderlegatet i samarbejde med Dansk Magisterforening. Legatet blev uddelt ved en festlig reception i foreningens lokaler. Der var taler ved DMs fortræffelige formand og min ringhed. Det var et vellykket arrangement, som jeg glæder mig meget til at gentage.

12. UBVA´s rettighedshaverpulje

Akademikere, der i deres egenskab af eksperter eller akademiske forfattere har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til radio- og tv-udsendelser, kan søge om midler fra UBVA´s rettighedshaverpulje. Se nærmere www.ubva.dk under Legater, underpunktet UBVA´s rettighedshaverpulje. UBVA har i 2014 udbetalt 150.000 kr. fra puljen.

13.  UBVA´s ph.d.-projekt om ophavsret og ytringsfrihed

Forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed er et af de vigtigste og mest aktuelle emner inden for ophavsretten. Før i tiden gik man ud fra, at ytringsfrihedshensyn var ophavsretten uvedkommende. I den sammenhæng henviste man til, at ophavsretten er en lovlig undtagelse til ytringsfriheden, og at ophavsretten allerede har taget hensyn til ytringsfriheden ved sine regler om, at det er tilladt at citere og referere fra værker. Men i de seneste 15-20 år har den stigende fokus på grundrettigheder betydet, at ophavsretten og ytringsfriheden er kommet på kollisionskurs. Der er bl.a. en række nyere domme, der tillægger ytringsfriheden betydning på ophavsrettens bekostning, herunder i Danmark, Sverige, Norge, Østrig, Schweiz, Tyskland, England og USA.

For at få klarlagt forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed har UBVA i 2013, sammen med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, medfinansieret et ph.d.-stipendium om forholdet mellem ophavsretten og ytringsfriheden. Stipendiet er gået til Pernille Bruun Andersen. Hendes projekt er i 2014 skredet planmæssigt fremad.

14. Kulturbarometeret

I 2013 besluttede UBVA at medfinansiere Rettighedsalliancens såkaldte Kulturbarometer, dvs. en avanceret digital tjeneste, der vha. stikprøver fra debatter på internettet måler befolkningens holdning til ophavsret. Kulturbarometeret er funktionsdygtigt og har allerede foretaget flere tankevækkende analyser. Rettighedsalliancens rapport om Kulturbarometeret er under udarbejdelse, og UBVA glæder sig til at modtage den.

15.  Bogudgivelser

UBVA har i 2015 udgivet 3. udgave af informationsbogen Ophavsret for begyndere en bog til ikke-jurister. Ud over at kunne fås i papirform ligger den gratis tilgængelig som e-bog på www.ubva.dk under punktet Publikationer.

16.  Medlemmer af UBVA

Vi har i 2014 sagt farvel til Bibliotekarforbundets ene medlem Pernille Drost. Bibliotekarforbundet har endnu ikke udpeget et nyt medlem, men ventes at gøre det snart.

Desuden er Vincens Grunnet fra Den Danske Præsteforening udtrådt af UBVA. Dermed er foreningen for tiden ikke repræsenteret i udvalget.

Endelig har Foreningen af Kliniske Diætister udpeget nyt medlem Stine Junge Albrechtsen i stedet for Ginny Rhodes.

Jeg har været meget glad for samarbejdet med de medlemmer, der er gået ud, og glæder mig til det fremtidige samarbejde med Stine.

17.  UBVA´s medlemskab af organisationer mv.

UBVA er repræsenteret i Copydan Tekst & Nodes bestyrelse, Copydan Kabel-TV, Copydan Arkiv, Forfatternes Forvaltningsselskabs bestyrelse, Ophavsret Danmark, Samrådet for Ophavsret, Rettighedsalliancen og Dansk Selskab for Ophavsret m.m. Vi har i årets løb deltaget i mange gode møder.

Jeg synes godt, vi kan være stolte af den indsats, vi har gjort i årets løb.

 

Jeg ser meget frem til 2015.

 

M.R.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818