Formandens årsberetning 2020

 

Indhold

 1. Udlodning af Copydan-midler
 2. Rådgivning
 3. Ophavsret til undervisningsmateriale
 4. Forfatternes Forvaltningsselskab
 5. Copydan
 6. Opinionsnævn for arkitekter og designere
 7. UBVA´s generelle informationsindsats
 8. Kurser
 9. Konference om Nordic Copyright in an EU Perspective
 10. Ting der ikke blev til noget
 11. Medlemmer af UBVA
 12. UBVA´s medlemskab af organisationer m.v.

 

2020 har stået i Coronaens tegn – også for UBVA.

Blandt vores aktiviteter i årets løb kan nævnes:

1. Udlodning af Copydan-midler

Akademikerne/UBVA får hvert år penge fra bl.a. Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv. Pengene skal videre til akademiske eksperter, der har medvirket i udsendelser omfattet af aftaler, som de nævnte Copydan-foreninger har indgået med brugere, herunder skoler, antenneforeninger, TDC, Danmarks Radio m.fl. Se nærmere www.ubva.dk under ”Udlodning af Copydan-midler”.

Der er flere tusind akademikere, som har krav på penge, så der er tale om en ressourcekrævende opgave. Bl.a. er det nødvendigt med intensiv, løbende medieovervågning. Hertil kommer løbende kommunikation med eksperter, der har spørgsmål til udlodningen eller mener sig berettiget til penge fra UBVA, håndtering af sager, hvor der er tvivlsomt, om en ansøger skal have penge fra UBVA eller en anden autor-organisation, med meget mere.

Disse opgaver varetages for Akademikerne/UBVA af Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Før i tiden overlod FFS dog selve den endelige udbetaling til de berettigede akademikere til Copydan Tekst & Node. I 2020 har FFS fået udviklet tekniske løsninger, så selskabet selv kan stå for den del også.

Det arbejde, som FFS Node udfører, er af meget høj kvalitet. UBVA er meget glade for samarbejdet.

2. Rådgivning

Det er en vigtig UBVA-opgave at rådgive i spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder og tilgrænsende områder, herunder forskningsetik. I større, mere principielle sager afgives en mere formel ”UBVA-udtalelse” af det samlede UBVA. I mere rutineprægede sager ydes rådgivningen af UBVA´s rådgivningsenhed. Rådgivningsenheden tæller bl.a. professorerne Jørgen Blomqvist og Clement Petersen, der begge er specialister i ophavsret mv.

Fra og med 2019 er også chefjurist i Akademikerne Jesper David Jensen blevet en del af rådgivningsholdet. Jesper har sager om ophavsret til undervisningsmateriale. Herudover rådgiver leder af UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers rådgivning i sager om ophavs- og ansættelsesret mv. De administrative detaljer styres med særdeles effektiv, kompetent hånd af sekretær i Akademikerne Yvonne Kathleen Klausen.

I 2020 har UBVA rådgivet i flere hundrede sager.

Referater af sagerne er indlagt i ”UBVA’s svarbank”, dvs. en offentligt tilgængelig database, som man kan tilgå via ubva.dk.

3. Ophavsret til undervisningsmateriale

UBVA har i 2020 fortsat vores arbejde på at få indgået rimelige og afbalancerede lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale. Bl.a. har vi rådgivet en række undervisere og undervisningsinstitutioner om, hvad der efter UBVA´s opfattelse bør stå i lokalaftalerne. Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Akademikernes Forhandlingsafdeling, Dansk Magisterforening, DJØF, Gymnasieskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet. Som led i arbejdet har UBVA formuleret nogle ”modelaftaler”, som lokalaftalerne kan tage udgangspunkt i. Der er indgået et stort antal lokalaftaler på baggrund af UBVA´s anbefalinger.

Indtil nu har UBVA´s indsats især været rettet mod institutioner, der tilbyder mellemlange uddannelser baseret på en høj grad af egenproduceret digitalt undervisningsmateriale, herunder erhvervsskoler og professionshøjskoler. På universitetsområdet, hvor undervisningen i højere grad baseres på forlagsudgivne bøger og artikler, har behovet for lokalaftaler derimod været mindre påtrængende. Men Coronakrisen har ledt til en stærkt forøget deling af undervisningsmateriale også på universiteterne. Nogle af dem har lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale, men de fleste har ikke.

I 2020 har UBVA derfor arbejdet for at informere underviserne på universiteterne om behovet for lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale. I den forbindelse har vi offentliggjort en ny modelaftale specifikt beregnet til brug på universitetsområdet (”modelaftale 3”). Se nærmere www.ubva.dk under ”Hvad siger loven”, underpunktet ”Ophavsret til undervisningsmateriale”.

Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med Akademikernes forhandlingsafdeling, Akademikernes Forhandlingsudvalg for Undervisning og Forskning (FUF) og DM´s Universitetslærerafdelingsbestyrelse (ULAB).

4. Forfatternes forvaltningsselskab

På vegne af UBVA er jeg formand for bestyrelsen for Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Selskabet varetager de ophavsretlige interesser for de danske forfatterorganisationer, bl.a. ved at prøve at skaffe dem indtægter fra nye områder, der ikke allerede er dækket af Copydan. Desuden hjælper selskabet visse forfatterorganisationer, herunder Akademikerne/UBVA, med at udlodde og fordele penge opkrævet af Copydan Verdens TV mv. Se ovenfor 1.

FFS ledes på kyndig vis af direktør Stig von Hielmcrone. Selskabets ydelser er af meget høj kvalitet, og der er ingen tvivl om, at det skaber håndgribelige værdier for de danske forfattere. Stor tak til selskabets ansatte, herunder dets førnævnte direktør.

5. Copydan

Akademikerne/UBVA har altid haft et tæt samarbejde med Copydan-foreningerne. Vi er medlem af Tekst & Node, VISDA, AVU-medier og Verdens TV.

I begyndelsen af 2020 kom vi med i VISDA´s bestyrelse. I 2020 blev jeg desuden formand for bestyrelsen for Copydan Tekst & Nodes bestyrelse. Det er en meget stor ære for mig.

Copydan-foreningerne, herunder Tekst & Node og VISDA, gør et fantastisk stykke arbejde, som har stor betydning både for rettighedshaverne, brugerne og samfundet som helhed. Stor tak til foreningerne og de mennesker, som arbejder der. Det er en stor glæde at arbejde sammen med jer.

6. Opinionsnævn for arkitekter og designere

Der er langt flere sager om krænkelser af arkitektur og design end om andre slags værker. Mange arkitekter og designere har imidlertid ingen retshjælpsforsikring, og ofte kan de heller ikke få fri proces, fordi deres skabelse af arkitektur og design er erhvervsmæssig. I praksis betyder det, at mange arkitekter og designere opgiver at kæmpe for deres rettigheder.

I Sverige er der langt færre retssager om krænkelse af arkitektur og design end i Danmark. Langt de fleste sager forliges nemlig, efter at der er indhentet en udtalelse fra det såkaldte ”Svensk Forms Opinionsnämnd”.  Nævnet er et rent privat organ under foreningen ”Svensk Form”. Medlemmerne er erfarne eksperter inden for arkitektur, design og jura. Nævnets udtalelser har derfor stor autoritet, og normalt vil de svenske domstole lægge nævnets opfattelse til grund i en eventuel senere retssag. Når nævnet har talt, er det derfor de færreste, der går videre til domstolene med sagerne.  Ud over at spare parterne for udgifter til retssager sætter det et hurtigt punktum for tvister, der ville tage år, hvis de skulle køre i det almindelige domstolssystem. Der findes beslægtede organer i Norge og Finland.

I Danmark har vi derimod ikke noget nævn svarende til dem i de andre nordiske lande. Det har nemlig traditionelt været en regel i dansk procesret, at ensidigt indhentede erklæringer ikke kan fremlægges i retten, hvis modparten protesterer. Men det er blevet lavet om ved en ændring af retsplejeloven i 2016. Dermed er vejen banet for, at vi også i Danmark kan indføre et nævn i stil med Svensk Forms Opinionsnævn og spare arkitekter og designere tid og penge.

På initiativ af designeren Svend Onø har en række organisationer m.fl. derfor siden 2018 arbejdet på at  stifte et dansk nævn ad modum Svensk Forms Opinionsnævn. UBVA har deltaget i arbejdet repræsenteret ved medlem af UBVA, arkitekt Gregers S. Gregersen og mig.

I 2020 er vi nået så langt med arbejdet, at vi i november stiftede Foreningen Designnævnet, som skal stå for driften af det kommende nævn.

Foreningen tæller i øjeblikket:

 • Akademikerne v. UBVA
 • Danske Kunsthåndværkere & Designere
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Design Denmark
 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • Advokat Johan Løje, advokatfirmaet Løje IP
 • Advokat Claus Barrett Christiansen
 • Advokat Hanne Kirk, advokatfirmaet Gorrissen
 • Designeren Sven Onø

Herudover har en række andre organisationer udtrykt deres interesse for at blive medlem af foreningen og støtte op om nævnets arbejde.

Foreningen drives på baggrund af indskud fra medlemsorganisationerne. Desuden har foreningen fået støtte fra Dreyers Fond og UBVA.

Det er planen, at selve nævnet skal stiftes i begyndelsen af 2021. Nu skal vi som det næste have fundet ud af, hvilke eksperter der skal sidde i det. Og så skal vi i gang.

Jeg håber meget, at nævnet vil kunne skabe håndgribelige værdier både for arkikterne, designerne og deres modparter.

7. UBVA’s generelle informationsindsats

UBVA har i 2020 løbende opdateret og vedligeholdt informationshjemmesiderne www.ubva.dk, www.undervislovligt.dk, www.forskerportalen.dk og www.stopplagiat.nu.

Herudover har vi offentliggjort referater af vores sager i svarbank.ubva.dk. Desuden har vi udsendt nyhedsbreve fra UBVA. Derimod har vores kommunikation via Facebook og andre sociale medier haltet i forhold til vores ambitioner på området. Men vi arbejder på, at det kan blive anderledes i fremtiden.

8. Kurser

UBVA har i 2020 holdt 18 heldagskurser rettet mod bl.a. sagsbehandlere i Akademiker-organisationer, forskere og undervisere, AC-tillids­repræsentan­ter, biblioteksfolk, arkitekter og designere m.fl. Ud over vores Grundlæggende kursus i ophavsret har vi holdt kurser om Fotografering, film og jura i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening, Immaterialret for arkitekter og designere i samarbejde med Forbundet Arkitekter og Designere, Ophavsret for biblioteker og biblioteksfolk i samarbejde med Forbundet Kultur og Information (tidligere Bibliotekarforbundet), Ophavsret, databaser og licensaftaler i samarbejde med samme og Ophavsret for forfattere i samarbejde med Dansk Journalistforbund og Danske Skønlitterære Forfattere. Desuden har vi holdt kurser om Forskning, etik og jura, rettet mod ansatte inden for forskningssektoren.

Vi har oplevet en meget stor interesse for kurserne. Jeg er ikke i tvivl om, at de opfylder et stort behov. Den bedste måde at hjælpe medlemmerne på, når det kommer til deres intellektuelle ejendomsrettigheder, er at klæde dem på, så de selv forstår deres retsstilling. Viden er magt, også når det handler om jura.

De fleste af kurserne måtte holdes online pga. Corona. Det gav mig lejlighed til at demonstrere for mine omgivelser, hvordan man betjener programmet ”Zoom” på den rigtige måde. Det gik fantastisk godt, og der var kun nogle ganske få pinlige hændelser.

9. Konference om Nordic Copyright in an EU Perspective

Den 21. oktober 2020 holdt UBVA, i samarbejde med Dansk Magisterforening, online-konferencen Nordic Copyright in an EU Perspective.

I Danmark betyder Copydan-systemet, at man må bruge tekster, billeder og andet ophavsretligt beskyttet materiale uden at spørge de enkelte ophavsmænd. Det er nok, at der er aftaler med Copydan. De har tilsvarende systemer i de andre nordiske lande. På et tidspunkt så det ud til, at de var truet af EU’s ophavsretsdirektiv. Men EU blev til sidst så begejstret for de nordiske systemer, at direktivet nu vil udbrede dem til hele Europa.

 • Hvad er det, vores Copydan-system kan, som de ikke kan i andre lande?
 • Hvad sker der med de penge, Copydan og de nordiske søsterorganisationer opkræver?
 • I fremtiden vil YouTube og andre sociale tjenester skulle betale til Copydan m.fl. til gengæld for den brug af beskyttet stof, der sker på tjenesterne. Vil det skade ytringsfriheden på nettet?
 • Og kan vi ophavsretlige organisationer gøre noget for at gøre systemerne endnu mere smidige?

Konferencen var meget vellykket, hvis vi skal sige det selv, med mange gode oplæg og engagerede diskussioner.

Konferencen blev filmet og kan nu ses fra www.ubva.dk.

Dagen blev arrangeret af Mogens Blicher Bjerregaard, som gjorde en meget stor indsats. Stor tak til dig, Mogens, både for dit store arbejde og for det meget fine resultat, der kom ud af det.

10. Ting, der ikke blev til noget

På grund af Corona var der en række UBVA-aktiviteter, der ikke blev til noget i 2020. Herunder:

 • UBVA-symposiet 2020
 • UBVA´s arrangementer på Folkemødet 2020
 • UB’s undervisnings- og temadag
 • UBVA-prisen
 • Blixen-prisen
 • Gå hjem-møder

Og adskilligt andet.

Det er luksusproblemer i forhold til dem, andre har oplevet pga. Coronakrisen. Men også i UBVA glæder vi os meget til, at verden snart bliver sig selv igen.

11. Medlemmer af UBVA

I 2020 har vi måttet sige farvel til Ann Sofie Olesen, som havde repræsenteret Den Danske Dyrlægeforening siden 2018, og Henning Madsen, som havde repræsenteret DJØF siden 2009. Vi vil savne jer meget, og vi ønsker jer alt godt.

Desuden mistede vi Anders Holten Johnsen, som havde været medlem af UBVA i 18 år. Han repræsenterede Dansk Magisterforening.  Anders havde været alvorligt syg siden 2018, og vi vidste godt, at vi ikke fik lov til at beholde ham så længe. Han var meget aktiv i udvalget, og det er meget få møder, han ikke var med til. Vi vil altid tænke tilbage på ham med varme og taknemmelighed.

Hennings plads som Djøf-repræsentant blev overtaget af Pernille Drost, der repræsenterede Bibliotekarforbundet i UBVA 2010-2014. Vi har altid anset Pernilles beslutning om at forlade UBVA i 2014 for en beklagelig misforståelse. Den er glemt nu, og vi glæder os meget til at genoptage samarbejdet.

12. UBVA’s medlemskab af organisationer mv.

Akademikerne/UBVA er repræsenteret i følgende organisationer mv.:

 • Copydan Tekst & Node og sammes bestyrelse, hvor jeg er formand
 • Copydan Verdens TV
 • Copydan AVU-medier
 • Copydan Arkiv
 • Forfatternes Forvaltningsselskab og sammes bestyrelse, hvor jeg er formand
 • Ophavsret Danmark
 • Samrådet for Ophavsret
 • RettighedsAlliancen, hvor leder af UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers er medlem af bestyrelsen
 • European Writers Congress

 

Vi har i årets løb deltaget i mange online-møder.

Coronaen har været en udfordring for os alle sammen, også for os i UBVA. Man må håbe, at tingene snart bliver normale igen.

 

Morten Rosenmeier
Formand for UBVAUBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818