Formandens årsberetning 2021

 

Indhold

 1. Udlodning af Copydan-midler
 2. Rådgivning
 3. Ophavsret til undervisningsmateriale
 4. Forfatternes Forvaltningsselskab
 5. Copydan
 6. Designnævnet
 7. UBVA´s generelle informationsindsats
 8. Konference om Academic Freedom
 9. UBVA-symposiet om Akademisk frihed, diversitet og ligestilling
 10. UBVA-prisen
 11. Kurser
 12. Temadag om Forskningsfrihed
 13. Retssager
 14. Medlemmer af UBVA
 15. UBVA´s medlemskab af organisationer m.v.

 

2020 har stået i Coronaens tegn – også for UBVA.

Blandt vores aktiviteter i årets løb kan nævnes:

1. Udlodning af Copydan-midler

Akademikerne/UBVA får hvert år penge fra bl.a. Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv. Pengene skal videre til akademiske eksperter, der har medvirket i udsendelser omfattet af aftaler, som de nævnte Copydan-foreninger har indgået med brugere, herunder skoler, antenneforeninger, TDC, Danmarks Radio m.fl. Se nærmere www.ubva.dk under ”Udlodning af Copydan-midler”.

Der er flere tusind akademikere, der har krav på penge, og der er derfor tale om en ressourcekrævende udlodningsopgave. Bl.a. er det nødvendigt med intensiv løbende medieovervågning. Hertil kommer løbende besvarelse af spørgsmål og anden kommunikation med eksperter, der har spørgsmål til udlodningen eller mener sig berettiget til penge fra UBVA, håndtering af sager, hvor der er tvivlsomt, om en ansøger skal have penge fra UBVA eller en anden autor-organisation, m.m.m.

Disse opgaver varetages for Akademikerne/UBVA af Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS).

Det arbejde, som FFS Node udfører, er af meget høj kvalitet. UBVA er meget glade for samarbejdet.

2. Rådgivning

Det er en vigtig UBVA-opgave at rådgive i spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder og tilgrænsende områder, herunder forskningsetik. I større, mere principielle sager afgives en mere formel ”UBVA-udtalelse” af det samlede UBVA. I mere rutineprægede sager ydes rådgivningen af UBVA’s rådgivningsenhed. Rådgivningsenheden tæller bl.a. professorerne Jørgen Blomqvist og Clement Salung Petersen. I dele af 2021 har rådgivningsholdet også omfattet ph.d.-stipendiat Dan Staus­­holm Nielsen. Endelig har leder af UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers ydet telefonisk rådgivning i sager om ophavs- og ansættelsesret mv. De administrative detaljer styres med særdeles effektiv, kompetent hånd af Henrik og af sekretær i Akademikerne Yvonne Kathleen Klausen.

I 2021 har UBVA rådgivet i flere hundrede sager. Mange tak til de førnævnte dygtige mennesker for jeres store indsats.

Anonymiserede referater af sagerne er indlagt i ”UBVA’s svarbank”, dvs. en offentligt tilgængelig database, som man kan tilgå via ubva.dk.

3. Ophavsret til undervisningsmateriale

UBVA har i 2020 fortsat vores arbejde på at få indgået rimelige og afbalancerede lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale. Bl.a. har vi rådgivet en række undervisere og undervisningsinstitutioner om, hvad der efter UBVA´s opfattelse bør stå i lokalaftalerne. Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Akademikernes Forhandlingsafdeling, Dansk Magisterforening, DJØF, Gymnasieskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet. Som led i arbejdet har UBVA formuleret nogle ”modelaftaler”, som lokalaftalerne kan tage udgangspunkt i. Der er indgået et stort antal lokalaftaler på baggrund af UBVA´s anbefalinger, især på erhvervsskoler og professionshøjskoler.

I 2021 har UBVA’s indsats på området især været fokuseret på universitetsområdet. Arbejdet er sket med chefjurist Jesper David Jensen fra Akademikernes forhandlingsafdeling som ansvarlig tovholder. Jesper har gjort det super godt, og stor tak for det. Arbejdet har resulteret i, at der med AC/UBVA på sidelinjen er indgået ophavsrets-lokalaftaler, der flugter med UBVA’s anbefalinger på Københavns Universitet, Forsvarsakademiet og Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering (KADK).

4. Forfatternes forvaltningsselskab

På vegne af UBVA er jeg formand for bestyrelsen for Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Selskabet varetager ophavsretlige interesser for de danske forfatterorganisationer, bl.a. ved at søge at skaffe dem indtægter fra nye områder, der ikke allerede er dækket af Copydan.

FFS ledes på kyndig vis af direktør Stig von Hielmcrone. Selskabets ydelser er af meget høj kvalitet, og der er ingen tvivl om, at det skaber håndgribelige værdier for de danske forfattere. Stor tak til selskabets ansatte, herunder dets førnævnte direktør.

5. Copydan

Akademikerne/UBVA har altid haft et tæt samarbejde med Copydan-foreningerne. Vi er medlem af Tekst & Node, VISDA, AVU-medier og Verdens TV. Siden 2020 har jeg været formand for Tekst & Nodes bestyrelse med direktør i Alinea Cliff Hansen som næstformand.

Copydan-foreningerne gør et enormt vigtigt stykke arbejde, som har stor betydning både for rettighedshaverne, brugerne og samfundet. Stor tak til foreningerne og de mennesker, som arbejder der. Og stor tak til Cliff for vores fremragende samarbejde i formandskabet.

6. Designnævnet

Der er langt flere sager om krænkelser af arkitektur og design end om andre slags værker. Mange arkitekter og designere har imidlertid ingen retshjælpsforsikring, og ofte kan de heller ikke få fri proces, fordi deres skabelse af arkitektur og design er erhvervsmæssig. I praksis betyder det, at mange arkitekter og designere opgiver at kæmpe for deres rettigheder.

I Sverige er der langt færre retssager om krænkelse af arkitektur og design end i Danmark. Langt de fleste sager forliges nemlig, efter at der er indhentet en udtalelse fra det såkaldte ”Svensk Forms Opinionsnämnd”.  Nævnet er et rent privat organ under foreningen ”Svensk Form”. Medlemmerne er erfarne eksperter inden for arkitektur, design og jura. Nævnets udtalelser har derfor stor autoritet, og normalt vil de svenske domstole lægge nævnets opfattelse til grund i en eventuel senere retssag. Når nævnet har talt, er det derfor de færreste, der vil gå videre til domstolene med sagerne.  Ud over at spare parterne for udgifter til retssager, sætter det et hurtigt punktum for tvister, der ville tage år, hvis de skulle køre i det almindelige domstolssystem. Der findes beslægtede organer i Norge og Finland.

I Danmark har vi derimod ikke noget nævn svarende til dem i de andre nordiske lande. Det har nemlig traditionelt været en regel i dansk procesret, at ensidigt indhentede erklæringer ikke kan fremlægges i retten, hvis modparten protesterer. Men det er blevet lavet om ved en ændring af retsplejeloven i 2016. Dermed er vejen banet for, at vi også i Danmark kan indføre et nævn i stil med Svensk Forms Opinionsnævn og spare arkitekter og designere tid og penge.

På initiativ af designeren Svend Onø arbejder en række organisationer m.fl. derfor på et stifte et dansk nævn ad modum Svensk Forms Opinionsnævn. Nævnet skal hedde ”Designnævnet”. Nævnet skal drives af en forening ved navn Forening til Beskyttelse af Design og Kunsthåndværk. Foreningen består i øjeblikket af

 • Akademikerne v. UBVA
 • Danske Kunsthåndværkere & Designere
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Design Denmark
 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • Advokat Johan Løje, advokatfirmaet Løje IP
 • Advokat Claus Barrett Christiansen
 • Advokat Hanne Kirk, advokatfirmaet Gorrissen
 • Designeren Sven Onø

Det forventes, at flere vil melde sig ind i den nærmeste fremtid.

UBVA deltager i arbejdet repræsenteret ved medlem af UBVA, arkitekt Gregers S, Gregersen og mig. Desuden har vi fået værdifuld sparring fra Clement S. Petersen fra UBVA’s rådgivningsenhed. Mange tak til jer begge to.

Foreningen drives på baggrund af indskud fra medlemsorganisationerne. Herudover har foreningen fået støtte fra Dreyers Fond og UBVA.

At stifte nævnet har taget længere tid end beregnet. Men nu bliver det virkelighed, og nævnet stiftes i begyndelsen af 2022.

Jeg håber meget, at nævnet vil kunne skabe håndgribelige værdier både for arkikterne, designerne og deres modparter.

7. UBVA’s generelle informationsindsats

UBVA har i 2021 vedligeholdt informationshjemmesiderne www.ubva.dk, www.undervislovligt.dk, www.forskerportalen.dk og www.stopplagiat.nu.

Desuden har vi udsendt nyhedsbreve fra UBVA og løbende informeret om intellektuelle ejendomsrettigheder og forskningsetik via Facebook og andre sociale medier.

8. Konference om Academic Freedom

Den 29. oktober 2021 holdt Akademikerne, UBVA, DM, Det unge akademi under Videnskabernes Selskab og UNESCO konferencen ”Academic Freedom”. Konferencen blev holdt i DM’s lokaler på Frederiksberg. Den fokuserede på en række trusler og udfordringer, som den akademiske frihed sættes over for i disse år, og hvor forskere bl.a. slæbes i retten af magtfulde interesseorganisationer, trues på sociale medier eller udskammes fra Folketingets talerstol. Konferencen indeholdt en række tankevækkende oplæg fra førende kapaciteter fra ind- og udland. Konferencen var tilrettelagt og arrangeret af medlem af UBVA, præsident for European Federation of Journalists Mogens Blicher Bjerregaard. En kæmpe tak til Mogens for indsatsen og det meget vellykkede resultat, der kom ud af den.

Konferencen blev filmet. Optagelserne kan ses fra www.ubva.dk fra slutningen af 2021.

9. UBVA-symposiet Akademisk frihed, diversitet og ligestilling

Det årlige UBVA-symposium blev holdt den 4. november 2021 i København. Symposiet handlede om akademisk frihed, diversitet og ligestilling og fokuserede på, i hvilket omfang den akademiske frihed indskrænkes af tidens ønsker om ligestilling ud fra køn, kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold mm.

Der er tale om et meget vigtigt emne, som fylder meget i tiden. Alle oplægsholdere og paneldeltagere gjorde det super godt, og jeg er meget glad for, at de stillede op.

Symposiet kan ses som web-tv på www.ubva.dk fra begyndelsen af 2022.

Symposiets ordstyrer var journalist Line Gertsen. Line gjorde det som altid fantastisk.

UBVA-sekretariatet gjorde et meget stort arbejde i forbindelse med symposiet. Alt klappede perfekt. Stor tak for det.

10. UBVA-prisen

UBVA uddeler hvert år UBVA-prisen til personer eller organisationer, der har gjort en ekstraordinær og anerkendelsesværdig indsats til fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder eller forskningsetik. Prisen er på 25.000 kr. og uddeles på UBVA-symposiet.

UBVA-prisen 2021 gik til Danske Forlags direktør Christine Bødtcher-Hansen. Christine er en central skikkelse i den del af det danske rettighedshavermiljø, der arbejder med rettigheder til litteratur. Hun fik prisen som tak for den meget store og vigtige indsats, hun har gjort for ophavsretten igennem en lang årrække, både via Danske Forlag, RettighedsAlliancen, Copydan og Dansk Selskab for Ophavsret. Hvis nogen har fortjent UBVA-prisen, er det Christine.

Læs mere på ubva.dk, underpunktet “UBVA-prisen 2021”.

11. Kurser

UBVA har i 2021 holdt 18 heldagskurser rettet mod bl.a. sagsbehandlere i Akademiker-organisationer, forskere og undervisere, AC-tillids­repræsentan­ter, biblioteksfolk, arkitekter og designere m.fl. Ud over vores Grundlæggende kursus i ophavsret har vi holdt kurser om Fotografering, film og jura i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening, Immaterialret for arkitekter og designere i samarbejde med Forbundet Arkitekter og Designere, Ophavsret for biblioteker og biblioteksfolk i samarbejde med Bibliotekarforbundet, Ophavsret, databaser og licensaftaler i samarbejde med samme og Ophavsret for forfattere i samarbejde med Dansk Journalistforbund og Danske Skønlitterære Forfattere. Desuden har vi holdt kurser om Forskning, etik og jura, rettet mod ansatte inden for forskningssektoren. Pga. Corona måtte en række af kurserne gennemføres online.

Vi har oplevet en meget stor interesse for kurserne. Jeg er ikke i tvivl om, at kurserne opfylder et stort behov hos Akademiker-organisationernes medlemmer. Den bedste måde at hjælpe medlemmerne på, når det kommer til deres intellektuelle ejendomsrettigheder, er at klæde dem på, så de selv forstår deres retsstilling. Viden er magt, også når det handler om jura.

12. Temadag om Forskningsfrihed

UBVA’s årlige temadag blev holdt på Sixtus Signatur Hotel i Middelfart. Deltagere var udvalget og særligt inviterede gæster fra organisationerne, universitetsverdenen m.fl. Temadagen satte et fokus på, hvordan Akademikerne, UBVA og vores samarbejdspartnere kan blive bedre til at skabe mere forskningsfrihed, herunder via lobbyarbejde, indgåelse af strategiske alliancer m.m.

Der var fine oplæg fra tidligere kommunikationsdirektør i Danish Crown Anne Villemoes, rådgiver i politisk kommunikation Stine Nissen, direktør i FFS Stig von Hielmcrone, professor Peter Dalsgaard og seniorrådgiver Søren Bojer. Moderator var medlem af UBVA, præsident for European Federation of Journalists Mogens Blicher Bjerregaard. Temadagen var arrangeret af ham, Stig von Hielmcrone og Stine Nissen. Der var tale om et særdeles interessant arrangement, der satte mange tanker i gang hos tilhørerne. Stor tak til jer, der var med, og de tre førnævnte arrangører.

Vi har i årets løb deltaget i mange online-møder.

Coronaen har været en udfordring for os alle sammen, også for os i UBVA. Man må håbe, at tingene snart bliver normale igen.

13. Retssager

Den danske keramiker Anne Black fremstiller eksklusiv keramik. I 2016 markedsførte Netto nogle keramiske produkter, som fremstod som særdeles lig hendes. Efter Anne Blacks opgørelser påførte det hende et tab på over tre millioner kroner. Sø- og Handelsretten tilkendte hende imidlertid kun halvanden million kr. i erstatning, mens Østre Landsret nedsatte erstatningen til 300.000 kr. Nu er sagen indbragt for Højesteret.

Efter UBVA’s opfattelse er sagen et blandt mange tegn på, at de erstatninger, der tilkendes i sager om krænkelse af arkitektur og design, generelt er for lave. I 2020 biintervenerede UBVA og Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) derfor i sagen til støtte for Anne Black, og i 2021 er vi også indtrådt som biintervenienter i Højesteretssagen. Under sagen gør vi bl.a. gældende, at det lave danske erstatningsniveau er uforeneligt med EU’s direktiv om retshåndhævelse af immaterialrettigheder.

I 2021 biintervenerede vi også i ”Stiig Markager-sagen”. I sagen havde interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug sagsøgt professor Stiig Markager for ærekrænkelse, efter at han i forskellige kronikker mv. havde forholdt sig kritisk til landbrugets påvirkning af vandmiljøet. Stiig Markager udtalte sig i sin egenskab af professor, og hans udtalelser blev fremsat som led i hans opfyldelse af sin formidlingsforpligtelse efter universitetsloven. Det er svært at komme i tanker om fortilfælde, hvor en interesseorganisation har skredet ind med sagsanlæg over for forskere, der har formidlet faglige synspunkter. Herudover vil det i højeste grad være en glidebane, hvis forskere, der udnytter deres faglige ytringsfrihed, skal kunne hives i retten, så domstolene kan give dem mundkurv på.

I 2019 biintervenerede UBVA og DM derfor i sagen til støtte for Stiig Markager. I 2021 faldt der dom i sagen. Stiig Markager blev pure frifundet. Dommen er ikke anket.

14. Medlemmer af UBVA

UBVA har i 2021 desværre måttet sige farvel til Niels Henrik Gregersen (Dansk Ingeniørforening) og Elin Kastberg Jørgensen (Den danske dyrlægeforening). Vi vil savne jer.

Til gengæld har vi fået fem nye medlemmer: Laurids Christian Fahl (DM), Freja Broe Harpe (Den danske dyrlægeforening), Peter Hall (Gymnasieskolernes Lærerforening), Lars Henrik Larsen (Danske Fysioterapeuter) og Leif Lindeberg Nielsen (Ingeniørforeningen). Vi ser frem til godt samarbejde.

15. UBVA’s medlemskab af organisationer mv.

Akademikerne/UBVA er repræsenteret i følgende organisationer mv.:

 • Copydan Tekst & Node og sammes bestyrelse, hvor jeg er formand
 • VISDA
 • Copydan Verdens TV
 • Copydan AVU-medier
 • Copydan Arkiv
 • Forfatternes Forvaltningsselskab og sammes bestyrelse, hvor jeg er formand
 • Ophavsret Danmark
 • Samrådet for Ophavsret
 • RettighedsAlliancen, hvor leder af UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers er medlem af bestyrelsen
 • Dansk Selskab for Ophavsret, hvor jeg er formand
 • European Writers Congress

Vi har i årets løb deltaget i mange gode møder.

Jeg synes godt, vi kan være stolte af den indsats, vi har gjort i 2021.

Jeg glæder mig meget til 2022.

Morten Rosenmeier
Formand for UBVAUBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818