Formandens årsberetning 2022

Indhold

 1. Henrik Faursby Ahlers´ pensionering
 2. Udlodning af Copydan-midler
 3. Rådgivning
 4. Ophavsret til undervisningsmateriale
 5. Forfatternes Forvaltningsselskab
 6. Copydan
 7. Designnævnet og Responsumudvalget
 8. UBVA’s generelle informationsindsats
 9. UBVA’s politiske indsats
 10. Konference om AI, algorithms and data – rights and ethics
 11. UBVA-symposiet om IPR-beskyttelse af arkitektur og design
 12. UBVA-prisen
 13. Bogudgivelser
 14. Kurser
 15. Temadag
 16. Deltagelse i konferencer
 17. Medlemmer af UBVA
 18. UBVA’s medlemskab af organisationer m.v.

 

2022 har været et travlt år i UBVA.

Blandt de ting, der er sket i årets løb, kan jeg nævne:

1. Henrik Faursby Ahlers´ pensionering

Min ven og samarbejdspartner gennem mange år, leder af UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers er gået på pension i begyndelsen af 2022. Henrik var UBVA’s sekretær fra 2004. Jeg blev selv formand for UBVA fra årsskiftet 2004-2005, og Henrik og jeg havde et meget tæt og intensivt samarbejde i alle årene. Hans arbejde for UBVA var præget af den højest tænkelige grad af professionalisme, og han var den bedst tænkelige sekretær for UBVA. Der er ingen grænser for de fantastiske ting, vi oplevede sammen i årenes løb. Jeg er meget ked af, at han er gået på pension. Jeg savner ham utrolig meget.

Jeg forstår på Henrik, at han dagligt glædes ved tanken om sin pensionering. Kun beklager han, at han ikke traf beslutningen for flere år siden.

Jeg håber ikke desto mindre, at mine ovennævnte følelser er gengældt i en eller anden rimelig udstrækning.

2. Udlodning af Copydan-midler

Akademikerne/UBVA får hvert år penge fra bl.a. Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv. Pengene skal videre til akademiske eksperter, der har medvirket i udsendelser omfattet af aftaler, som de nævnte Copydan-foreninger har indgået med brugere, herunder skoler, antenneforeninger, TDC, Danmarks Radio m.fl. Se nærmere www.ubva.dk under ”Udlodning af Copydan-midler”.

Der er flere tusind akademikere, der har krav på penge. Der er derfor tale om en ressourcekrævende udlodningsopgave. Bl.a. er det nødvendigt med intensiv løbende medieovervågning. Hertil kommer løbende besvarelse af spørgsmål og anden kommunikation med eksperter, der har spørgsmål til udlodningen eller mener sig berettiget til penge fra UBVA, håndtering af sager, hvor der er tvivlsomt, om en ansøger skal have penge fra UBVA eller en anden autor-organisation, m.m.m.

Disse opgaver varetages for Akademikerne/UBVA af Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS).

Det arbejde, som FFS Node udfører, er af meget høj kvalitet. UBVA er meget glade for samarbejdet.

3. Rådgivning

Det er en vigtig UBVA-opgave at rådgive i spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder og tilgrænsende områder, herunder forskningsetik. I store, principielle sager afgives en mere formel ”UBVA-udtalelse” af det samlede UBVA. Størstedelen af rådgivningen foretages imidlertid via UBVA’s rådgivningsenhed. Rådgivningsenheden tæller i øjeblikket professorerne Jørgen Blomqvist og Clement Salung Petersen, direktør i Forfatternes Forvaltningsselskab Stig von Hielmcrone og afdelingschef i Copydan Tekst & Node Martin Kyst. Efter endt sagsbehandling indlægges anonymiserede referater i UBVA’s svarbank, tilgængelig via www.ubva.dk. Svarbanken vedligeholdes af ph.d.-stipendiat Dan Stausholm Nielsen.

I 2022 har UBVA rådgivet i flere hundrede sager. Mange tak til de førnævnte dygtige mennesker for jeres store indsats.

4. Ophavsret til undervisningsmateriale

UBVA har i 2022 fortsat vores arbejde på at få indgået rimelige og afbalancerede lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale på danske uddannelsesinstitutioner. Bl.a. har vi rådgivet en række undervisere og undervisningsinstitutioner om, hvad der efter UBVA’s opfattelse bør stå i lokalaftalerne. Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Dansk Magisterforening, DJØF, Gymnasieskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet. Som led i arbejdet har UBVA formuleret nogle ”modelaftaler”, som lokalaftalerne kan tage udgangspunkt i. Der er indgået et stort antal lokalaftaler på baggrund af UBVA’s anbefalinger, især på erhvervsskoler, erhvervsgymnasier, professionshøjskoler og universiteter.

5. Forfatternes forvaltningsselskab

På vegne af UBVA er jeg formand for bestyrelsen for Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Selskabet varetager ophavsretlige interesser for de danske forfatterorganisationer, bl.a. ved at søge at skaffe dem indtægter fra nye områder, der ikke allerede er dækket af Copydan.

FFS ledes på kyndig vis af direktør Stig von Hielmcrone. Selskabets ydelser er af meget høj kvalitet, og der er ingen tvivl om, at det skaber håndgribelige værdier for de danske forfattere. Stor tak til selskabets ansatte, herunder dets førnævnte direktør.

6. Copydan

Akademikerne/UBVA har altid haft et tæt samarbejde med Copydan-foreningerne. Vi er medlem af Tekst & Node, VISDA, AVU-medier og Verdens TV. Siden 2020 har jeg været formand for Tekst & Nodes bestyrelse, med direktør i Alinea Cliff Hansen som næstformand. I 2022 blev jeg desuden valgt ind i VISDA’s forretningsudvalg.

Copydan-foreningerne gør et enormt vigtigt stykke arbejde, som har stor betydning både for rettighedshaverne, brugerne og samfundet. Stor tak til foreningerne, og til de mennesker, som arbejder der.

7. Designnævnet og Responsumudvalget

Der er langt flere sager om krænkelser af arkitektur og design end om andre slags værker. Mange arkitekter og designere har imidlertid ingen retshjælpsforsikring. Ofte kan de heller ikke få fri proces, fordi deres skabelse af arkitektur og design er erhvervsmæssig. I praksis betyder det, at mange arkitekter og designere opgiver at kæmpe for deres rettigheder.

I Sverige er der langt færre retssager om krænkelse af arkitektur og design end i Danmark. Langt de fleste sager forliges nemlig, efter at der er indhentet en udtalelse fra det såkaldte ”Svensk Forms Opinionsnämnd”.  Nævnet er et rent privat organ under foreningen ”Svensk Form”. Medlemmerne er erfarne eksperter inden for arkitektur, design og jura. Nævnets udtalelser har derfor stor autoritet, og normalt vil de svenske domstole lægge nævnets opfattelse til grund i en eventuel senere retssag. Når nævnet har talt, er det derfor de færreste, der vil gå videre til domstolene med sagerne.  Ud over at spare parterne for udgifter til retssager, sætter det et hurtigt punktum for tvister, der ville tage år, hvis de skulle køre i det almindelige domstolssystem. Der findes beslægtede organer i Norge og Finland.

I Danmark har vi derimod ikke noget nævn svarende til dem i de andre nordiske lande. Det har nemlig traditionelt været en regel i dansk procesret, at ensidigt indhentede erklæringer ikke kan fremlægges i retten, hvis modparten protesterer. Men det er blevet lavet om ved en ændring af retsplejeloven i 2016. Dermed er vejen banet for, at vi også i Danmark kan indføre et nævn ad modum Svensk Forms Opinionsnævn og spare arkitekter og designere tid og penge.

På initiativ af designeren Svend Onø har en række organisationer m.fl. derfor i 2022 stiftet Designnævnet og Responsumudvalget. Designnævnet træffer afgørelser i sager, der drejer sig om, hvorvidt der er sket krænkelser af rettighederne til arkitektur og design i et konkret tilfælde. Responsumudvalget afgiver udtalelser om, hvorvidt arkitektur og design nyder juridisk beskyttelse, i sager, hvor der ikke er nogen aktuel krænkelse. Designnævnet og Responsumudvalgets medlemmer er alle fremtrædende arkitekter, designere og jurister.

Designnævnet og Responsumudvalget drives af Foreningen til beskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk. Foreningen består af

 • Akademikerne v. UBVA
 • Danske Kunsthåndværkere & Designere
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Dansk Mode og Textil
 • Design Denmark
 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • RettighedsAlliancen
 • Teknisk Landsforbund
 • Advokat Johan Løje, advokatfirmaet Løje IP
 • Advokat Claus Barrett Christiansen
 • Advokat Hanne Kirk, advokatfirmaet Gorrissen Federspiel
 • Designeren Sven Onø.

 

UBVA deltager i arbejdet repræsenteret ved medlem af UBVA, arkitekt Gregers Gregersen og mig. Desuden har vi fået værdifuld juridisk sparring fra Clement Petersen fra UBVA’s rådgivningsenhed. Mange tak til jer begge to.

Jeg håber meget, at Designnævnet og Responsumudvalget vil kunne skabe håndgribelige værdier både for arkikterne, designerne og deres modparter.

8. UBVA’s generelle informationsindsats

UBVA har i 2022 drevet informationshjemmesiderne www.ubva.dk, www.undervislovligt.dk, www.forskerportalen.dk og www.stopplagiat.nu. Desuden har vi udsendt nyhedsmails fra UBVA og løbende informeret om intellektuelle ejendomsrettigheder og forskningsetik via LinkedIn.

9. UBVA’s politiske indsats

We live in a political world. Hvis man vil have indflydelse på den måde, tingene kører på, må man derfor tale sin sag over for magthaverne. I den forbindelse er det ikke nok, at man taler med danske politikere. Man er også nødt til at regne med de beslutningstagere, der befinder sig i EU.

Både i Danmark og på EU-plan arbejder UBVA løbende på at påvirke de politiske beslutninger, der handler om ophavsret og forskningsfrihed. Opgaven varetages af DJ’s observatør i UBVA Mogens Blicher Bjerregaard. Mogens har bl.a. tidligere været formand for Dansk Journalistforbund, præsident for European Federation of Journalists m.m.m.

Mogens er en ekstremt erfaren organisationspolitiker. Det er et stort plus for Akademikerne og UBVA at have ham tilknyttet. En meget stor tak til Mogens for indsatsen.

10. AI, algorithms and data – rights and ethics

Den 5. december 2022 holdt UBVA, DM og UNESCO konferencen ”AI, algorithms and data – rights and ethics”. Konferencen blev holdt i DM’s lokaler på Frederiksberg. Den fokuserede på en række etiske og juridiske spørgsmål, som udviklingen af kunstig intelligens giver – og fremadrettet vil give – anledning til. AI-teknologien vil vende alting på hovedet i de kommende år, og det vil påvirke alle dele af samfundet.

Konferencen var tilrettelagt yderst kompetent af DJ’s observatør i UBVA Mogens Blicher Bjerregaard. Stor tak for det.

Der var efter min mening tale om et særdeles vellykket, informationsmættet arrangement med mange gode indlæg og diskussioner.

Konferencen blev filmet. Filmoptagelserne vil kunne ses på ubva.dk inden for nær fremtid.

11. UBVA-symposiet IPR-beskyttelse af arkitektur og design

Det årlige UBVA-symposium blev holdt 3. november 2022 i København. Symposiet handlede om IPR-beskyttelse af arkitektur og design og fokuserede på, om de regler, der beskytter arkitektur og design, er skruet optimalt sammen. Bl.a. kan det være enormt dyrt at føre en retssag. Sagsbehandlingstiden er somme tider mange år. Og der er mange arkitekter og designere, der oplever de erstatninger, de får i krænkelsessager, som helt urealistisk små.

Alle oplægsholdere og paneldeltagere gjorde det mega godt. Jeg er meget glad for, at de stillede op.

Symposiet kan ses som web-tv på ubva.dk i løbet af december.

Symposiets ordstyrer var som altid journalist Line Gertsen. Line gjorde det som altid fantastisk.

Et symposium afvikler ikke sig selv. Stor tak til dem, der hjalp med 2022-symposiet, herunder Yvonne Kathleen Klausen og Stig von Hielmcrone. Alt klappede perfekt takket være jer.

12. UBVA-prisen

UBVA uddeler hvert år UBVA-prisen til personer eller organisationer, der har gjort en ekstraordinær og anerkendelsesværdig indsats til fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder eller forskningsetik. Prisen er på 25.000 kr. og uddeles på UBVA-symposiet.

UBVA-prisen 2022 gik til professor em. Heine Andersen. Prisen var en anerkendelse for hans store og vigtige arbejde med at sikre forskningsfriheden i tilfælde, hvor universiteter leverer rapporter til ministerier m.fl. som led i ”myndighedsbetjening”. Førhen sagde de kontrakter, som universiteterne indgik med aftagerne, dels at de sidstnævnte fik alle forskernes ophavsrettigheder til rapporterne, dels at forskerne havde en ekstremt vidtgående tavshedspligt om alt, hvad de fandt ud af. Herudover omfattede tavshedspligten somme tider selve dette, at forskerne havde tavshedspligt… Så var man på den sikre side.

Men det er slut nu. Det skyldes i meget vidt omfang Heine Andersens personlige indsats. Han har i højeste grad fortjent UBVA-prisen.

Læs mere på ubva.dk, underpunktet ”UBVA-prisen 2022”.

Prisuddelingen kan ses som en del af optagelserne fra 2022-symposiet.

13. Bogudgivelser

UBVA har i 2022 støttet udgivelsen af Heine Andersen, Bent Ole Gram Mortensen og Morten Rosenmeier (red.), Forskningsfrihed – hvad med juraen? Bogen forklarer, i hvilket omfang forskningsfriheden er beskyttet af juridiske regler, og hvad de går ud på. Den kommer bl.a. ind på:

 • Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den?
 • Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner?
 • I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?
 • I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsret og ansættelsesret?
 • Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse med myndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet?

 

Bogen kan ikke alene købes i trykt form, men også downloades gratis fra www.ubva.dk under punktet ”Publikationer”.

14. Kurser

UBVA har i 2022 holdt 17 heldagskurser rettet mod bl.a. sagsbehandlere i Akademiker-organisationer, forskere og undervisere, AC-tillidsrepræsentanter, biblioteksfolk, arkitekter og designere m.fl. Kursusudbuddet har været følgende:

 • 6 grundkurser i ophavsret
 • 1 kursus om grundlæggende forskningsetik og forskningsjura
 • 1 kursus om forskning og GDPR
 • 1 kursus om forskningspublicering, forfatterskab og formidling. Hvad siger juraen?
 • 1 kursus om fotografering, film og jura (i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening)
 • 1 kursus om rettigheder til arkitektur og design (i samarbejde med Forbundet Arkitekter og Designere)
 • 2 kurser om ophavsret for biblioteker (i samarbejde med Forbundet Kultur og Information)
 • 1 udvidet bibliotekskursus
 • 1. Databaser og licensaftaler (i samarbejde med Forbundet Kultur og Information)
 • 1 kursus om biblioteker, ophavsret og GDPR. Skyd på din lærer (i samarbejde med Forbundet Kultur og Information)
 • 1 kursus om databaser og licensaftaler (i samarbejde med Forbundet Kultur og Information)
 • 1 kursus om Ansattes intellektuelle ejendomsrettigheder og tavshedspligt.

 

Vi har oplevet en meget stor interesse for kurserne. Jeg er ikke i tvivl om, at de opfylder et stort behov hos Akademiker-organisationernes medlemmer. Den bedste måde at hjælpe medlemmerne på, når det kommer til deres intellektuelle ejendomsrettigheder, er at klæde dem på, så de selv forstår deres retsstilling. Viden er magt, også når det handler om jura.

15. Temadag om Hvad vil AI betyde for akademikere i fremtiden?

UBVA’s årlige temadag for udvalgets medlemmer blev holdt på Fjelsted Skov hotel og konference i Ejby. Temadagen satte et fokus på, hvordan kunstig intelligens vil påvirke de områder, UBVA arbejder med, herunder i hvilket omfang den vil lede til arbejdsløshed, og hvad man i så fald kan gøre ved det. Der var tankevækkende oplæg fra lektor Morten Mørup, advokat Niels Christian Ellegaard og institutleder Kasper Hallenborg m.fl.

Moderator var Stig von Hielmcrone, som også var ansvarlig for det faglige program. De logistiske dele af dagen styredes med vanlig effektivitet af Yvonne Kathleen Klausen. Der var tale om et særdeles interessant arrangement, der satte mange tanker i gang hos tilhørerne. Stor tak til jer alle sammen.

16. Deltagelse i konferencer mv.

UBVA har i årets løb været repræsenteret på en række forskellige konferencer afholdt af andre. Bl.a. deltog en række medlemmer inkl. jeg selv på det 18. nordiske ophavsretssymposium i Kristianssand den 31. august-2. september. Der var tale om en informationsmættet, informativ konference, som satte mange tanker i gang hos os. Jeg er meget glad for, at vi var med.

17. Medlemmer af UBVA

UBVA har i 2022 desværre måttet sige farvel til udvalgets alderspræsident Knud-Erik Sabroe, som repræsenterede Dansk Psykologforening fra ca. 2006. Knud-Erik er en ung mand på kun 91, og UBVA og jeg stiller os uforstående over for hans beklagelige beslutning. Knud-Eriks afløser i UBVA er lektor, cand.psyk., ph.d. Rashmi Singla. Vi er meget glade for samarbejdet.

Herudover er Den danske dyrlægeforenings repræsentant Freja Broe Harpe udtrådt af udvalget. Også det er vi meget kede af.

18. UBVA’s medlemskab af organisationer mv.

Akademikerne/UBVA er repræsenteret i følgende organisationer mv.:

 • Copydan Tekst & Node og sammes bestyrelse, hvor jeg er formand
 • VISDA og sammes bestyrelse, hvor jeg er medlem af forretningsudvalget
 • Copydan Verdens TV
 • Copydan AVU-medier
 • Copydan Arkiv
 • Forfatternes Forvaltningsselskab og sammes bestyrelse, hvor jeg er formand
 • Ophavsret Danmark
 • Samrådet for Ophavsret
 • RettighedsAlliancen
 • Dansk Selskab for Ophavsret, hvor jeg er formand
 • European Writers Congress.

Vi har i årets løb deltaget i mange gode møder.

Jeg synes godt, vi kan tillade os at være lidt stolte af den indsats, vi har gjort i 2022.

Jeg glæder mig meget til 2023.

Morten Rosenmeier
Formand for UBVAUBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818