Formandens årsberetning 2008

2008 har været et udmærket år set fra UBVA’s synsvinkel. Blandt udvalgets aktiviteter kan nævnes:

 

Plagiat-symposium i Århus 30. oktober 2008

Det symposium om plagiat, vi holdt i København i 2007, blev godt modtaget, men de fleste fremmødte var fra hovedstadsområdet. For at råde bod på det holdt vi den 30. oktober 2008 endnu et plagiatsymposium, denne gang i Turbinehallen i Århus. I modsætning til 2007-symposiet fokuserede 2008-symposiet mindre på de juridiske aspekter af plagiatbegrebet, og mere på andre aspekter, herunder de etiske og psykologiske. Alle foredragsholdere var veloplagte, og der var gode diskussioner efter indlæggene. Efter de tilbagemeldinger, jeg har fået fra en række sider, tror jeg godt, vi kan tillade os at betegne symposiet som en succes.

Chefkonsulent Henrik F. Ahlers og sekretær Anne-Marie Ebert ydede en enorm arbejdsindsats for at få symposiets praktiske detaljer til at gå op i en højere enhed, hvilket vi skylder dem stor tak for.

På samme måde som 2007-symposiet blev symposiet i Århus filmet, og det ligger nu som webcast på UBVAs side for symposier.

 

 

Forskningsnettet.dk/jura [Nu undervislovligt.dk]

De af AC’s medlemmer, der underviser, f.eks. på universiteter og andre højere læreanstalter, stilles i disse år over for stadigt mere intense krav om at undervise via »e-læring«. Mange undervisere lægger derfor f.eks. undervisningsmateriale ud til de studerende på uddannelsesinstitutionernes intranet, og materialet kan indeholde både tekst, billeder, musik, tv-udsendelser og meget andet, eller links til andet materiale. Langt det meste undervisningsmateriale er imidlertid beskyttet af ophavsretsloven, og der er derfor juridiske grænser for, hvilket materiale man må bruge som led i e-læring uden tilladelse. Overtræder man som underviser disse grænser, kan man mødes med alvorlige juridiske sanktioner, selvom det eneste, man gjorde, var at prøve at passe sit arbejde. Det er derfor væsentligt, at man som underviser er bevidst om, i hvilket omfang man ophavsretligt set må bruge beskyttet materiale i e-læringssammenhæng. Det er også udbredt, at uddannelsesinstitutionerne webcaster undervisningen, så alle kan følge med. Det er et spændende tilbud for både de studerende og underviseren, men kun hvis det sker med måde. Alle, der har prøvet at undervise, ved, at det ikke er alt, hvad man siger og gør i en undervisningssituation, der egner sig til offentliggørelse for en bredere kreds. For mange undervisere er det derfor et relevant spørgsmål, hvor de i grunden står juridisk, når det kommer til webcast af deres undervisning.

Undervisere ved danske uddannelsesinstitutioner har således et reelt behov for information om, hvad loven siger, når det kommer til e-læring. I 2008 har UBVA forsøgt at tilfredsstille dette informationsbehov ved sammen med Forskningsnettet under UNI-C at lave en stor internethjemmeside på »www.forskningsnettet.dk/jura«. Hjemmesiden forklarer om, hvilke juridiske knapper man skal trykke på for lovligt at kunne bruge tekster, musik, billeder, film og radio- og tv-udsendelser i elæringssammenhæng. Desuden fortæller den om de juridiske aspekter, der er forbundet med at linke i undervisningsmateriale, samt om, hvilke rettigheder lærerne selv har, både i relation til deres eget materiale og når det kommer til webcast af deres undervisning. De relevante regler er meget komplicerede, men hjemmesiden forsøger at formidle informationen på en måde, som er til at forstå for alle undervisere i en travl hverdag. Den indeholder, ud over populære artikler m.m., bl.a. forskelligt audiovisuelt materiale, herunder en række film, hvor specialister i ophavsret forklarer om, hvad man må og ikke må, på en kort og kontant måde.

Jeg havde den glæde at åbne hjemmesiden for offentligheden under en konference arrangeret af Forskningsnettet i Kolding den 12. november 2008. Åbningen vil om kort tid kunne ses som webcast på www.forskningsnettet.dk [nu http://undervislovligt.dk/].

Det er tanken, at der på sigt skal være adgang til hjemmesiden fra en lang række danske uddannelsesinstitutioners hjemmesider, sådan så vi kan få budskabet ud, hvor der er brug for det.

 

Stopplagiat.nu

Plagiat er et stort problem på danske uddannelsesinstitutioner, og indtil nu har UBVA især interesseret sig for plagiater begået af – og mod – akademikere, der er færdige med deres uddannelse. AC-organisationerne har imidlertid også mange studerende blandt deres medlemmer, og det er vigtigt, at vi ikke glemmer dem. Plagiat i studenterafhandlinger er et reelt, stort problem, og det er ikke blevet mindre af de fristelser, internettet repræsenterer for »cut and paste-generationen«. De konsekvenser, det kan have for en studerende at blive taget i plagiat, er ofte meget alvorlige og spænder fra kammeratlige samtaler til advarsler og udsmidning. Ligesom en række færdiguddannede AC’ere er der imidlertid mange studerende, der plagierer pga. uvidenhed, dvs. af den simple grund, at de ikke har nogen præcis forståelse for, hvor grænserne går for, hvad man kan tillade sig i forhold til andres værker.

En række danske universiteter m.m. er derfor i 2008 gået sammen om at etablere en hjemmeside www.stopplagiat.nu, der har til formål at forklare studerende, hvad man må og ikke må i forhold til andres afhandlinger. UBVA har bidraget til hjemmesiden, og bl.a. indeholder den en række filmede interviews, hvoraf ét er med undertegnede.

Forhandlinger om ny UBVA-forlagskontrakt

Når der udgives faglitteratur i Danmark, bygger den forlagsaftale, der indgås mellem forfatterne og forlagene, i meget vid udstrækning på en »modelkontrakt om udgivelse af videnskabelige og populærvidenskabelige værker«, tiltrådt af UBVA og Forlæggerforeningen 01.01.1998. Kontrakten er imidlertid forældet og forholder sig bl.a. ikke til de spørgsmål, der opstår, når bøger udgives som e-bøger. UBVA, Dansk Forfatterforening og Forlæggerforeningen har derfor besluttet at tage skridt til at få udfærdiget en ny model-forlagsaftale til afløsning af den nuværende. Jeg havde håbet, at vi kunne få vedtaget en aftale i 2007, men der har været mange detaljer at drøfte, og vi er, trods mange udnytterige møder, ikke helt færdige endnu. Jeg regner med at kunne forelægge udvalget et endeligt udkast i første halvdel af 2009.

UBVA’s temadag om ophavsret 22. august 2008

Den 22. august 2008 holdt UBVA en temadag om ophavsretlige spørgsmål, rettet mod udvalgets egne medlemmer. Vi modtog bl.a. et intensivt kursus i creative commons-licenser fra lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann, Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet. Desuden holdt civilingeniør Ebbe Johansen et indlæg om den måde, intellektuelle aktiver skabes og udnyttes på i det moderne samfund, og de udfordringer, det vil stille UBVA over for i de kommende år. Vi havde et stort udbytte af temadagen og håber, der kommer flere af dem.

Godkendelse af honorarsatser for bidrag til »Den Store Danske – Gyldendals åbne encyklopædi«

Gyldendals »Den Store Danske Encyklopædi« har været tilgængelig på internettet i nogle år, men kun for betalende abonnenter. Gyldendal har nu besluttet at gøre leksikonet gratis tilgængeligt for offentligheden under navnet »Den Store Danske – Gyldendals åbne encyklopædi«. I henhold til de aftaler, der er indgået med bidragydere til Den Store Danske Encyklopædi, skal det honorar, der skal betales til dem, hvis forlaget publicerer encyklopædien på nye digitale måder, aftales mellem Gyldendal og UBVA. Vi havde en række forhandlinger med forlaget i begyndelsen af året, og en aftale blev indgået i midten af 2008. Efter min mening er aftalen fordelagtig for bidragyderne, hvoraf et stort antal er medlemmer af AC-organisationer.

 

 

 UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818