Formandens årsberetning 2009

2009 er gået udmærket set fra et UBVA-synspunkt. Blandt udvalgets aktiviter i 2009 kan nævnes:

Symposium 2009

Årets UBVA-symposium var arrangeret i samarbejde med Forskningsnettet og blev holdt på Syddansk Universitet den 29. oktober. Symposiet, der havde titlen Kan man komme i fængsel for at undervise?, drejede sig om juridiske aspekter i forbindelse med e-læring. Sagen er den, at undervisere ved danske uddannelsesinstitutioner er i en vanskelig situation. På den ene side venter man, at de tilbyder de studerende intensiv e-læring, bl.a. ved at stille digitalt undervisningsmateriale til rådighed for dem via inter- og intranet. På den anden side er den slags i vidt omfang forbudt og i strid med ophavsretsloven, medmindre man får tilladelse fra en lang række instanser og rettighedshavere. Det kan underviserne ikke håndtere i praksis, og det betyder ikke alene en forringelse af kvaliteten af undervisningen på danske uddannelsesinstitutioner. Det indebærer også i vidt omfang en kriminalisering af underviserne, som tvinges ud i lovovertrædelser, når de forsøger at passe deres arbejde. Det kan ikke være rigtigt, og er vi nødt til at gøre noget ved. Enten må vi have bedre Copydan-aftaler, eller også må forlagene på banen med mere ambitiøse e-læringsløsninger, som uddannelsesinstitutionerne kan abonnere på.

På symposiet var der bl.a. indlæg om brug af billeder i undervisningssammenhæng, linking i e-læringsmateriale, juridiske aspekter forbundet med webcast af undervisning, Copydan-systemet, juridiske sanktioner over for ulovlig e-læring m.m. Et centralt indlæg blev holdt af medlem af UBVA, lektor ph.d. Kim Kusk Mortensen, der under overskriften Når læreren kommer i fedtefadet holdt et uskyldigt foredrag om dna-molekyler, af den slags, der holdes tusindvis af på uddannelsesinstitutionerne hvert år. Det var, som forventeligt, ledsaget af PowerPoints med billeder, filmklip m.m. Desværre viste PowerPoints´ene sig at være bundulovlige, bl.a. fordi Kims universitet, på samme måde som andre danske universiteter, har afvist at indgå de nødvendige aftaler med Copydan.

Det må det være muligt at gøre bedre.

Symposiet blev, som tidligere UBVA-symposier, filmet og kan nu ses som webcast på www.ubva.dk og www.forskningsnettet.dk/jura.

 

 

Gå-hjem-møder med Forskningsnettet

I samarbejde Forskningsnettet og UBVA har i 2009 holdt gå-hjem-møder om ophavsretlige problemer af betydning for akademikerstanden. Særlig velbesøgt var et gå-hjem-møde om underviseres ophavsrettigheder på VIA University College i Århus den 23. oktober, hvor vi var inviteret pga. ledelsens overvejelser om etablering af databasesystemer, der bl.a. skal indeholde lærernes undervisningsmateriale og tillade genbrug af det. Vi oplevede ledelsen som åben og lydhør over for UBVAs synspunkter, og der vil, pga. gå-hjem-mødet, blive indledt forhandlinger mellem den og de stedlige tillidsrepræsentanter, inden projektet sættes i værk, sådan så det kan respektere undervisernes ophavsrettigheder.

Desuden har vi holdt gå-hjem-møder om juridiske regler om e-læring den 15. april og den 28. september. Det førstnævnte møde blev holdt på Handelshøjskolen i Aarhus. Det sidstnævnte blev, med teknisk hjælp fra Forskningsnettet og lokale e-læringscentre, holdt digitalt på Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i Aarhus og Roskilde Universitetscenter samtidig. Det gik udmærket og vidnede om, hvad der kan lade sig gøre, hvis bare man tror på det.

Reportager fra de forskellige gå-hjem-møder, og billeder fra dem, kan studeres på www.forskningsnettet.dk/jura.

Kurser i ophavsret

Viden er magt, og den bedste måde at varetage akademikeres ophavsretsinteresser på er at informere dem og deres fagforeningsrepræsentanter m.fl. om, hvad ophavsretten egentlig går ud på. Siden 2006 har UBVA derfor udbudt gratis kurser i ophavsret, rettet mod bl.a. sagsbehandlere i AC-organisationer, universitetslærere, tillidsrepræsentanter m.fl. I 2009 har der været holdt to grundkurser og to udvidede kurser. Grundkursererne har handlet om emnerne hvad indebærer ophavsretten, sanktioner over for ophavsretskrænkelser, ophavsret i ansættelsesforhold og forholdet mellem ophavs- og ansættelsesret. De udvidede kurser er gået i dybden med emnerne ophavsretskontrakter, open access og creative commons, databasebeskyttelse, juridiske problemer forbundet med e-læring og løsning af ophavsretstvister ved mediation.

Kurserne blev holdt i Admiral Gjeddes Gård i København. Kursuslærerne var lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann, Aarhus Universitet, ASB, adjunkt, ph.d. Clement Salung Petersen, Københavns Universitet, chefkonsulent Henrik F. Ahlers fra AC og undertegnede. Der har været ca. 10-12 deltagere på hvert kursus, og hver kursist modtog, ud over trykt undervisningsmateriale, et eksemplar af UBVAs bog om »Ophavsret for begyndere«. Efter de tilbagemeldinger, vi har fået fra kurserne, er jeg ikke i tvivl om, at de opfylder et reelt behov, og at afholdelse af kurser er en af de måder, vi også i fremtiden vil kunne komme ud over rampen på, hvis vi gerne vil gøre en forskel på ophavsretsområdet.

UBVAs temadag

Den årlige temadag for UBVAs medlemmer blev holdt på Sørup Herregaard ved Ringsted. Lektor, ph.d. Søren Sandfeld Jacobsen, Handelshøjskolen i København, holdt et indlæg med titlen »Er ophavsretten en barriere for innovation og vækst i det digitale netværkssamfund?«, adjunkt, ph.d. Clement Salung Petersen, KU redegjorde for reglerne om »Håndhævelse af ophavsrettigheder i en digital tidsalder«, og chief visionary officer Mikal Hallstrup fra firmaet Designit drøftede det til tider konfliktfyldte forhold mellem »Ophavsretten og oplevelsesøkonomien«. På temadagen deltog, ud over medlemmerne af UBVAs plenum, også vores venner fra »UBVA-S«, dvs. de sagsbehandlere i AC-organisationer, som sidder med ophavsretssagerne. Efter frokost deltog alle i en »Walk and talk«, hvor vi diskuterede visioner for det fremtidige UBVA-arbejde. Det kom der mange gode synspunkter ud af.

Ny UBVA-forlagskontrakt

Når der udgives faglitteratur i Danmark, bygger den forlagsaftale, der indgås mellem forfatterne og forlagene, i meget vid udstrækning på nogle »modelkontrakter« indgået mellem Forlæggerforeningen, Dansk Forfatterforening og UBVA. Forlagsaftaler om faglitteratur, der ikke kan karakteriseres som videnskabelig, udgives ofte på baggrund af en »Forlagsaftale (faglitteratur)« vedtaget af Dansk Forfatterforening og Forlæggerforeningen 01.12.1990. Aftaler om videnskabelig og populærvidenskabelig litteratur, derimod, bygger ofte på en det, der tit omtales som »UBVA-aftalen«, dvs. en »modelkontrakt om udgivelse af videnskabelige og populærvidenskabelige værker«, tiltrådt af UBVA og Forlæggerforeningen 01.01.1998. Begge de nævnte modelkontrakter er håbløst forældede. Bl.a. forholder de sig ikke til en lang række svære spørgsmål, der opstår, når bøger udgives som e-bøger. I 2007 besluttede UBVA derfor at tage skridt til at få lavet en ny aftale til erstatning for den nævnte UBVA-aftale om videnskabelig litteratur. Da det er vigtigt, at forfatterne står sammen, bad vi om, at Dansk Forfatterforening kom med i forhandlingerne, sådan så en ny aftale om videnskabelig litteratur blev tiltrådt af dem også.

Parterne er nu, efter over to års særdeles intensive og til tider vanskelige forhandlinger, enedes om et udkast til en ny aftale om videnskabelig og populærvidenskabelig litteratur. Den forventes vedtaget af bestyrelserne for Dansk Forfatterforening og Forlæggerforeningen i november 2009. Det forelægges for UBVAs plenum den 27. november.

Aftalen indebærer efter min og Dansk Forfatterforenings opfattelse en særdeles væsentlig forbedring af forfatternes retsposition på en lang række vigtige områder.

Hvis UBVA tiltræder aftalen, inviterer Dansk Forfatterforening og Forlæggerforeningen os til at deltage i forhandlingerne om udkast til en ny modelaftale vedr. faglitteratur til afløsning af den ovennævnte faglitterære aftale fra 1990. Det er tanken, at den i vidt omfang skal bygge på de regler og principper, der er indeholdt i udkastet til aftale om videnskabelig litteratur, og vi regner derfor med, at den førstnævnte aftale vil falde på plads i løbet af en mere overskuelig tidshorisont. Det er efter min vurdering væsentligt, at UBVA deltager i disse forhandlinger. E-bøgerne vil om kort tid revolutionere bogmarkedet, og det vil være vigtigt for vores medlemmer, at de har ordentlige forlagsaftaler, hvis bestemmelser om e-bogsudgivelser ikke er ensidigt formuleret af forlagene.

Open access

Den danske regering har tiltrådt Ministerrådets konklusioner om videnskabelig information i den digitale tidsalder, og efter bemyndigelse fra Forsknings- og innovationsstyrelsen er der nedsat en arbejdsgruppe under Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, der skal sørge for implementering af »open access«- ordninger ved de danske universiteter. UBVA deltager i arbejdsgruppen sammen med repræsentanter fra Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Jeg synes, vi har haft nogle gode møder. Det er min forventning, at der, pga. baggrund af møderne, vil blive vedtaget »open access«-politikker ved alle danske universiteter mv. inden for en ret kort tidshorisont.

Bøger om ophavsret og patentret

UBVA har i 2009 finansieret udgivelsen af to udmærkede bøger. Den ene er »Patenter for opfindere og iværksættere«, skrevet af Ebbe Johansen, der er civilingeniør og medlem af UBVA i en lang årrække. Den anden er Stina Teilmanns ph.d.-afhandling »British and French Copyright. A Historical Study of Aesthetic Implications«. Begge bøger vil, udover at være tilgængelige i papirform, ligge som e-bøger på www.ubva.dk.

Ny hjemmeside

UBVA fik i 2009 ny hjemmeside til afløsning for den gamle. Den nye side er lysår foran den gamle rent visuelt, og det er muligt for os selv at uploade stof til den, så snart vi vil. Desuden er hjemmesiden programmeret af samme firma, som står bag ACs hjemmeside, hvilket gør det muligt for ACs personale at uploade materiale til UBVAs hjemmeside efter samme system som det, hvormed de tilgår ACs. Vi har et godt samarbejde med Internetleverandøren, og jeg glæder mig til at udbygge og videreudvikle hjemmesiden i den kommende tid.

Forskningsnettet.dk/jura

Forskningsnettet og UBVAs informationshjemmeside »E-læring og jura« forklarer om de juridiske regler om e-læring, som er til at forstå for alle, bl.a. vha. film, tegnefilm, quizzer, en omfattende blog m.m. Det er vores vision, at der på sigt skal linkes til siden fra alle danske uddannelsesinstitutioner, og for at realisere denne målsætning har vi i år nedsat en uformel »ambassadørgruppe« bestående af interessenter fra en række danske universiteter, biblioteker m.m. Ambassadørgruppen mødes nogle gange om året og har haft nogle gode møder i 2010. Det har resulteret i adskillige udmærkede forslag, som jeg glæder mig til at fremlægge for UBVA på det kommende møde.

Afslutning

Ved siden af de aktiviteter, der er nævnt ovenfor, har UBVA deltaget i arbejdet i Copydans bestyrelse og rådgivet medlemmer af AC-organisationer i enkeltsager m.m.

Efter min mening kan vi godt tillade os at være stolte af den indsats, vi har gjort i årets løb.

Jeg ser meget frem til 2010.

 

MR

 

 UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818