Formandens årsberetning 2016

Indhold

 1. Rådgivning
 2. Retssager
 3. Forfatternes Forvaltningsselskab
 4. UBVAs generelle informationsindsats
 5. EU’s kommende reform af europæisk ophavsret
 6. UBVA-symposiet om Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder
 7. UBVA-prisen
 8. Kurser
 9. Folkemødet på Bornholm
 10. UBVAs konference Når juraen spænder ben for forskningen
 11. Gå-hjem-møder
 12. ALAI-konference i Rom 2016
 13. UBVAs ph.d.-projekt om ophavsret og ytringsfrihed
 14. Vejledende aftale vedr. ejerskab til forskningsdata
 15. Medlemmer af UBVA
 16. UBVAs medlemskab af organisationer m.v.

 

2016 har for UBVA været et meget aktivt år. Blandt vores opgaver kan nævnes:

1. Rådgivning

Det er en central UBVA-opgave at rådgive Akademiker-organisationerne og deres medlemmer om ophavsret og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder. I større, mere principielle sager afgives en mere formel ”UBVA-udtalelse” af det samlede UBVA. I mere rutineprægede sager gives rådgivningen af UBVAs rådgivningsenhed, dvs. et udvalg af universitetsjurister med immaterialretlig ekspertise. I 2016 har UBVA rådgivet i adskillige hundrede sager.

2. Retssager

Det er en vigtig del af de faglige organisationers opgaver at anlægge principielle retssager på medlemmernes vegne.

UBVA og FAOD (Foreningen af arkitekter og designere) anlagde i 2014 en retssag mod Bornholms Regionskommune på vegne af to unge arkitekter. De havde indsendt et forslag om fornyelse af Hasle Havn til en arkitektkonkurrence udskrevet af kommunen. Kommunen foretog et ”indkøb” af deres projekt og betalte 25.000 kr. for det. Derpå gik den uden tilladelse i gang med at modernisere havnen på en måde, der genbrugte store dele af arkitekternes forslag. Det er UBVAs og FAODs opfattelse, at ”indkøbet” ikke vedrører ophavsretten, men kun fysiske plancher mv., og at kommunen har krænket arkitekternes ophavsret.

I begyndelsen af 2016 gav Retten på Bornholm os medhold i, at indkøbet ikke gav kommunen del i arkitekternes ophavsret. Derimod fandt retten ikke, at kommunens projekt har en sådan lighed med arkitekterne, at deres ophavsret er krænket. Det er vi ikke enige i, og vi har i 2016 anket og ført sagen videre i Østre Landsret. Der falder dom 22. december 2016.

3. Forfatternes forvaltningsselskab

Danske forfatteres interesser i ophavsretlige spørgsmål bliver varetaget af:

 • Dansk Forfatterforening (DFF) (skøn- og faglitteratur)
 • Danske Skønlitterære Forfattere (DSF) (skønlitteratur)
 • Dansk Journalistforbund (DJ) (skøn- og faglitteratur)
 • Danske Dramatikere (dramatik),
 • Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer (DJBFA) (sangtekster mv.)
 • Danske Populær Autorer (DPA) (sangtekster, revytekster mv.
 • Akademikerne v. UBVA (akademisk faglitteratur)

De nævnte organisationer gik i slutningen af 2014 sammen og stiftede Forfatternes Forvaltningsselskab. Selskabet skal styrke forfatternes retsstilling i forhold til forlag og medievirksomheder, herunder ved at kunne forvalte dele af forfatternes ophavsrettigheder på deres vegne.

Alle de forfatterorganisationer, der står bag Forfatternes Forvaltningsselskab, er repræsenteret i selskabets bestyrelse.

Det er sin sag at køre et effektivt forvaltningsselskab op, og Forfatternes Forvaltningsselskab har endnu kun skaffet beskedne indtægter. Men visionerne og entusiasmen fejler ikke noget, og jeg er ikke i tvivl om, at Forfatternes Forvaltningsselskab på sigt vil være til gavn for en lang række forfattere. Vi skal bare i gang, og Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag.

4. UBVAs generelle informationsindsats

UBVA har i 2016 løbende opdateret og vedligeholdt vores informationshjemmesider www.ubva.dk, www.undervislovligt.dk og www.forsker-portalen.dk. Bl.a. er en række artikler på sidstnævnte væsentligt redigeret. Desuden har vi udsendt nyhedsbreve fra UBVA og løbende informeret om intellektuelle ejendomsrettigheder og forskningsetik via Facebook, LinkedIn og Twitter.

Vi har i 2016 også etableret en sagsdatabase, der indeholder anonymiserede referater af de sager, UBVA har rådgivet i siden 2004. Basen er færdigprogrammeret, men da alle sager endnu ikke er lagt over i den, er den endnu ikke omtalt på ubva.dk.

Endelig har UBVA i 2016 overtaget driften af www.stopplagiat.nu, som informerer studerende om, hvordan de undgår plagiat i studenterafhandlinger. I den forbindelse har vi fået lagt siden over på en ny servertype, så den nu kan ses fra Ipads og mobiltelefoner.

5. EU’s kommende reform af europæisk ophavsret

EU-kommissionen har planer om at foretage en gennemgribende reform af den europæiske ophavsret. Emnet er meget vigtigt set fra en UBVA-synsvinkel. Bl.a. har vi stor interesse i, at der ikke vedtages ordninger, der truer eller medfører lukning af Copydan-systemet, som indbringer danske akademikere adskillige hundrede millioner kroner om året. Samtidig er det også vigtigt set fra en UBVA-synsvinkel, at de ophavsretlige regler om brug af værker som led i undervisning forskning moderniseres.

I 2015 har UBVA gjort en meget intensiv indsats for at beslutningstagerne i Bruxelles og på Christiansborg. Arbejdet er udført på UBVAs vegne af observatør i UBVA, præsident for The International Federation of Journalists, Mogens Blicher Bjerregaard.

6. UBVA-symposiet om Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder

Det årlige UBVA-symposium blev holdt den 3. november 2016 i Københavns Universitets festsal. Symposiets titel var Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder. Det fokuserede på en række situationer, hvor intellektuelle ejendomsrettigheder indebærer en udfordring for forskningen. Der var bl.a. indlæg om, i hvilket omfang ophavsretten er til hinder for forskning, herunder ”text and data mining”. Desuden drøftedes den kendsgerning, at forskere i praksis forærer deres rettigheder til tidsskrifter, hvorpå tidsskrifterne bruger rettighederne til at modvirke det offentliges Open Access-strategi. Der var også oplæg om de samfundsmæssige effekter af forskerpatentloven og rettigheder til forskningsdata i forskningssamarbejder mm.

Symposiet er tilgængeligt som web-tv på www.ubva.dk fra begyndelsen af 2017.

7. UBVA-prisen

I 2016 uddelte UBVA for første gang UBVA-prisen. Den skal gå til personer eller organisationer, der har gjort en ekstraordinær og anerkendelsesværdig indsats til fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder eller forskningsetik. Prisen er på 25.000 kr. og uddeles på det årlige symposium. Den gik i 2016 til adjungeret professor i international ophavsret Jørgen Blomqvist. Han har i 2016 været i ophavsrettens tjeneste i 40 år. I den tid har han bl.a. været en af hovedmændene bag den danske ophavsretslov og arbejdet for at indføre ophavsrettigheder i u-lande m.m. Prisen var utvivlsomt velfortjent.

8. Kurser

UBVA har i 2016 holdt 19 heldagskurser rettet mod bl.a. sagsbehandlere i Akademiker-organisationer, forskere og undervisere, AC-tillids­repræsentan­ter, biblioteksfolk, arkitekter og designere m.fl. Ud over vores Grundlæggende kursus i ophavsret har vi holdt kurser om Undervisning og jura i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening, Immaterialret for arkitekter og designere i samarbejde med Forbundet Arkitekter og Designere, Ophavsret for biblioteker og biblioteksfolk i samarbejde med Bibliotekarforbundet og Ophavsret for forfattere i samarbejde med Dansk Journalistforbund og Danske Skønlitterære Forfattere. Desuden har vi holdt kurser om Ansattes immaterielle rettigheder for sagsbehandlere i IDA og DJØF, og om Forskning, etik og jura, rettet mod ansatte inden for forskningssektoren.

Vi har oplevet en særdeles stor interesse for kurserne og fået meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Jeg er ikke i tvivl om, at kurserne opfylder et stort behov hos Akademiker-organisationernes medlemmer. Den bedste måde at hjælpe medlemmerne på, når det kommer til deres intellektuelle ejendomsrettigheder, er at klæde dem på, så de selv forstår deres retsstilling. Viden er magt, også når det handler om jura.

9. Folkemødet på Bornholm

UBVA holdt tre arrangementer på Folkemødet på Bornholm 2016. Emnerne var Forskingsfrihed og tavshedspligt, Skal vi have mere Open Access til forskning? og Plagiat og selvplagiat – hvor går grænsen? Der var mange tilhørere og gode, frugtbare diskussioner. Desuden blev arrangementerne filmet og ligger nu som web-tv på ubva.dk.

Mange af UBVAs medlemmer var med på folkemødet og gjorde en stor indsats for at få det hele til at køre. Hertil kom, at turen til Bornholm også var en stor og god oplevelse på det sociale plan. Jeg glæder mig meget til folkemødet 2017.

10. UBVAs konference ”Når juraen spænder ben for forskningen – og hvordan det kan undgås”

12. maj 2016 holdt UBVA og Dansk Magisterforening konferencen Når juraen spænder ben for forskningen – og hvordan det kan undgås i samarbejde med DeiC-netværket ”Jura – eScience, forskning og etik”. På samme måde som efterårets symposium fokuserede konferencen på en række situationer, hvor forskere oplever juraen som en hindring for deres forskning. Bl.a. kan ophavsretten begrænse, i hvilket omfang en forsker må anvende digitalt materiale, og persondataretten sætter grænser for brugen af persondata. Hertil kommer regler om ejerskab til forskningsdata, tavshedspligt og erhvervshemmelighedsbeskyttelse. Det er derfor vigtigt, at man som forsker er klædt på, hvis man vil navigere optimalt i lovjunglen.

Der var tale om en god, velbesøgt konference, som gav meget stof til eftertanke.

11. Gå-hjem-møder

UBVA har i årets løb afholdt en række gå-hjem-møder på uddannelsesinstitutioner, herunder Niels Brock og Medieskolen i Lyngby. Desuden har vi stillet med oplægsholdere til konferencer og møder arrangeret af andre, herunder Rigshospitalet, Uddannelsesforbundet, Forum for Fjernlån, Reference og Accession, TEC, CAKI, GAEB, Eurocadres mv.

12. ALAI-konference i Rom 2016

15.-16. september 2016 holdt Association Littéraire Artistique Internationale (ALAI) konferencen “Applied arts under IP Law. The uncertain border between beauty and usefulness” i Rom. Konferencen drejede sig om en række problemer knyttet til beskyttelsen af design. Bl.a. var der oplæg om, hvordan vi i fremtiden skal håndtere de immaterialretlige spørgsmål, der vil opstå som følge af 3D-printteknologi, og som vil få betydning for arkitekter, designere og ingeniører m.fl. En række medlemmer af UBVA deltog i konferencen med stort fagligt udbytte.

13. UBVAs ph.d.-projekt om ophavsret og ytringsfrihed

Forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed er et af de vigtigste og mest aktuelle emner inden for ophavsretten. Før i tiden gik man ud fra, at ytringsfrihedshensyn var ophavsretten uvedkommende. I den sammenhæng henviste man til, at ophavsretten er en lovlig undtagelse til ytringsfriheden, og at ophavsretten allerede har taget hensyn til ytringsfriheden ved sine regler om, at det er tilladt at citere og referere fra værker. Men i de seneste 15-20 år har den stigende fokus på grundrettigheder betydet, at ophavsretten og ytringsfriheden er kommet på kollisionskurs. Der er bl.a. en række nyere domme, der tillægger ytringsfriheden betydning på ophavsrettens bekostning, herunder i Danmark, Sverige, Norge, Østrig, Schweiz, Tyskland, England og USA.

For at få klarlagt forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed har UBVA i 2013, sammen med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, medfinansieret et ph.d.-stipendium om forholdet mellem ophavsretten og ytringsfriheden. Stipendiet gik til Pernille Bruun Andersen. Hun ventes at indlevere afhandlingen til bedømmelse i slutningen af 2016 eller begyndelsen af 2017.

14. Vejledende aftale vedr. Erhvervs-Ph.D.-kandidaters rettigheder mv.

Den danske Kodeks for integritet i forskning, udstedt af Forsknings- og Uddannelsesministeriet i 2014, anbefaler under pkt. 2, at forskningsinstitutioner indfører regler om data management. På en række fakulteter mv. er man derfor i gang med at formulere politikker om det.

Mange steder oplever man et behov for at forsyne politikkerne med regler om, hvem der har juridiske rettigheder til primært materiale og/eller forskningsdata. På den måde kan man bl.a. foregribe de problemer, der kan opstå i forskningssamarbejder, herunder når forskere forlader forskningsprojekter før tid. Det kan her bl.a. være relevant at få afklaret, i hvilket omfang de forskellige forskere i projekterne må få en kopi af de primære materialer og data, der er indsamlet, og i hvilket omfang de må arbejde videre med dem.

UBVA har i 2016 udarbejdet anbefalinger om, hvordan data management-politikker skal regulere rettigheder til primært materiale og forskningsdata. Anbefalingerne slutter med et konkret forslag til bestemmelser, som kan indføjes i politikkerne. Se dem på www.ubva.dk under ”Vejledende aftaler”.

15. Støtte til bogudgivelser

UBVA har i 2016 støttet udgivelsen af Jacob Linkis ph.d.-afhandling Dansk ophavsrets fleksibilitet. Bogen behandler bl.a., i hvilket omfang der gælder ulovbestemte ophavsretlige undtagelser om, at det er tilladt at parodiere værker eller gøre dem til genstand for bagatelagtig brug mv. Der er tale om en meget læseværdig bog, som udkom i november 2016. Den kan findes som e-bog på ubva.dk.

16. UBVAs medlemskab af organisationer mv.

UBVA er repræsenteret i Copydan Tekst & Nodes bestyrelse, Copydan Verdens-TV, Copydan Arkiv, Forfatternes Forvaltningsselskabs bestyrelse, Ophavsret Danmark, Samrådet for Ophavsret, RettighedsAlliancen og Dansk Selskab for Ophavsret m.m. Vi har i årets løb deltaget i mange gode møder.

Jeg synes godt, vi kan være stolte af den indsats, vi har gjort i 2016.

Jeg glæder mig meget til 2017.

M.R.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818