Formandens årsberetning 2017

Indhold

 1. Udlodning af Copydan-midler
 2. Rådgivning
 3. Ophavsret til undervisningsmateriale
 4. Rets- og voldgiftssager
 5. Forfatternes Forvaltningsselskab
 6. UBVAs generelle informationsindsats
 7. EU’s kommende reform af europæisk ophavsret
 8. UBVA-symposiet om Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder
 9. UBVA-prisen
 10. Blixen-prisen
 11. Kurser
 12. Folkemødet på Bornholm
 13. ALAI-kongres “Copyright – to be or not to be”
 14. Nordisk ophavsretssymposium i Helsinki
 15. Gå-hjem-møder
 16. Ph.d.-projekt om ophavsret og ytringsfrihed
 17. Støtte til bogudgivelser
 18. Medlemmer af UBVA
 19. UBVA’s medlemskab af organisationer mv.

2017 har være et interessant og  aktivt år for UBVA.

Blandt vores aktiviteter kan nævnes:

1. Udlodning af Copydan-midler

I 2017 foretog UBVA for første gang individuel udlodning af penge fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv. Det drejede sig om Akademikernes andel af de penge, som de nævnte foreninger havde opkrævet i 2016, i alt 3.320.079 kr. Udbetalingen skete på baggrund af medieovervågning foretaget af UBVAs rettighedsforvaltning under UBVA-sekretariatet. Der var tale om en stor, ressourcekrævende opgave, der i høj grad belastede sekretariatet. Jeg er meget glad for indsatsen.

2. Rådgivning

Det er en vigtig UBVA-opgave at rådgive akademiker-organisationerne og deres medlemmer om ophavsret og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder. I større, mere principielle sager afgives en mere formel “UBVA-udtalelse” af det samlede UBVA. I mere rutineprægede sager gives rådgivningen af UBVAs rådgivningsenhed, dvs. et udvalg af universitetsjurister med immaterialretlig ekspertise. I 2017 har UVBA rådgivet i adskillige hundrede sager.

3. Ophavsret til undervisningsmateriale

På samme måde som i tidligere år har UBVA i 2017 arbejdet for at få indgået rimelige og afbalancerede lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale. Bl.a. har vi rådgivet en række undervisere og undervisningsinstitutioner om, hvad der efter UBVAs opfattelse bør stå i aftaler på området. Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Akademikernes Forhandlingsafdeling, Dansk Magisterforening, DJØF, Handelsskolernes Lærerforening og Gymnasieskolernes Lærerforening.

4. Rets- og voldgiftssager

Det er en vigtig del af de faglige organisationers opgaver at anlægge principielle retssager på medlemmernes vegne.

UBVA har i 2017 støttet Lærernes Centralorganisation (LC) i en voldgiftssag, som LC har anlagt mod Kommunernes Landsforening (KL). Sagen drejer sig om, hvorvidt kommuner med KL i ryggen kan forlange af folkeskolelærere, at de deler deres undervisningsmateriale med deres kolleger, herunder på andre skoler, via en elektronisk platform. LC gør gældende, at det indebærer en overenskomststridig krænkelse af lærernes ophavsret, hvis ordningen gennemføres uden aftaler med lærerne. Ud over løbende juridisk sparring med LC har Akademikerne/UBVA bedt om at bi-intervenere i sagen. Om vi får lov til det af voldgiftsretten, er endnu ikke afgjort.

5. Forfatternes forvaltningsselskab

Danske forfatteres interesser i ophavsretlige spørgsmål bliver varetaget af:

 • Dansk Forfatterforening (DFF) (skøn- og faglitteratur)
 • Danske Skønlitterære Forfattere (DSF) (skønlitteratur)
 • Dansk Journalistforbund (DJ) (skøn- og faglitteratur)
 • Danske Dramatikere (dramatik),
 • Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer (DJBFA) (sangtekster mv.)
 • Danske Populær Autorer (DPA) (sangtekster, revytekster mv.
 • Akademikerne v./UBVA (akademisk faglitteratur)

De nævnte organisationer gik i slutningen af 2014 sammen og stiftede Forfatternes Forvaltningsselskab. Selskabet skal styrke forfatternes retsstilling i forhold til forlag og medievirksomheder, herunder ved at kunne forvalte dele af forfatternes ophavsrettigheder på deres vegne.

Alle de forfatterorganisationer, der står bag Forfatternes Forvaltningsselskab, er repræsenteret i selskabets bestyrelse, og jeg blev i slutningen af 2016 valgt til bestyrelsesformand. Jeg har i 2017 arbejdet for at sikre et højt aktivitetsniveau i selskabet, sådan så vi inden for en overskuelig fremtid kan skaffe håndgribelige, reelle resultater, herunder for akademikerstanden. Bl.a. håber jeg, at selskabet inden alt for længe vil skaffe akademikere betaling, når udsendelser, hvor de medvirker, afspilles i offentlige lokaler, herunder offentlige institutioner, forretningslokaler mv. Desuden håber jeg, at der i løbet af 2018 vil blive indgået aftaler om oplæsning af tekster på biblioteker, museer m.fl. Initiativet – der bl.a. blev levende diskuteret på UBVA-symposiet den 9 . november 2017 – har mødt stor modstand fra dele af bibliotekssektoren, herunder Bibliotekschefsforeningen og Slots- og Kulturstyrelsen. Ikke desto mindre er det efter min mening vigtigt, at der indgås aftaler. Det skyldes ikke bare hensynet til de forfattere, hvis tekster oplæses, men også hensynet til bibliotekernes personale. Som det er nu, begår de bibliotekarer m.fl., der er med til at arrangere oplæsninger i biblioteksrummet, jo principielt ophavsretskrænkelser, der kan påføre dem et personligt straf- og erstatningsansvar. Det er udtryk for en kriminalisering af mennesker, der bare passer deres arbejde. Det mener jeg ikke kan være rimeligt.

Under mit formandskab er der desuden taget initiativ til, at Forfatternes Forvaltningsselskab fra 2018 kan hjælpe medlemsorganisationer, der ønsker det, med visse af de udfordringer, der er forbundet med organisationernes individuelle fordeling af penge fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv. Det drejer sig først og fremmest om løbende medieovervågning. Den har vist sig stærkt ressourcekrævende, ikke mindst for Akademikerne, der skal udlodde til de mange tusind akademikere, der medvirker i nyhedsudsendelser. Foreløbig ønsker Akademikerne/UBVA, Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere at overlade medieovervågningen til Forfatternes Forvaltningsselskab. Jeg er sikker på, at ordningen vil være til gavn for alle parter.

6. UBVA’s generelle informationsindsats

UBVA har i 2017 løbende opdateret og vedligeholdt vores informationshjemmesider www.ubva.dk, www.undervislovligt.dk og www.forskerportalen.dk. Desuden har vi udsendt nyhedsbreve fra UBVA og løbende informeret om intellektuelle ejendomsrettigheder og forskningsetik via Facebook og andre sociale medier.

7. EU’s kommende reform af europæisk ophavsret

EU-kommissionen har planer om at foretage en gennemgribende reform af den europæiske ophavsret. Emnet er meget vigtigt set fra en UBVA-synsvinkel. Bl.a. har vi stor interesse i, at der ikke vedtages ordninger, der truer eller medfører lukning af Copydan-systemet, som indbringer danske akademikere adskillige hundrede millioner kroner om året. Samtidig er det også vigtigt set fra en UBVA-synsvinkel, at de ophavsretlige regler om brug af værker som led i forskning moderniseres.

I 2017 har UBVA gjort en meget intensiv indsats for at formidle de ovennævnte synspunkter til beslutningstagerne i Bruxelles og på Christiansborg. Arbejdet er udført på UBVAs vegne af observatør i UBVA, præsident for The International Federation of Journalists Mogens Blicher Bjerregaard.

8. UBVA-symposiet: Information wants to be free

Det årlige UBVA-symposium blev holdt den 9. november 2017 i Københavns Universitets festsal. Symposiet, der hed ”Information wants to be free”, fokuserede på den grundlæggende forskel i ideologisk grundindstilling hos rettighedshavere og brugere af beskyttet stof. Rettighedshavere har ofte den holdning, at adgang til beskyttet stof skal koste penge, for så laver rettighedshaverne mere af det, og det er godt for os alle sammen. Brugerne, derimod, har ofte den indstilling, at adgangen til stoffet skal koste noget, eller at rettighedshavernes pris er urealistisk høj. De forskellige ideologiske udgangspunkter betyder ofte, at rettighedshavere og brugere går helt galt af hinanden, når de forsøger at få en dialog.

Symposiet fokuserede på tre områder, hvor det er aktuelt: a. Skal der betales for oplæsning på biblioteker? b. Hvordan skal man håndhæve ophavsrettigheder på nettet, herunder i forhold til brugere, der ser ulovlige film? Og c. I hvilket omfang er det rimeligt at give arkivadgang i beskyttede private dagbøger, når ophavsmanden protesterer mod det? Pkt. c. tog udgangspunkt i en aktuel sag, hvor PET giver arkivadgang i forfatteren Arne Herløv Petersens strengt private dagbog med henvisning til den historiske interesse, der knytter sig til den.

Jeg synes, vi havde et godt symposium, og selvom bølgerne somme tider gik højt, var der grundlæggende tale om en god og lødig debat, hvor deltagerne gjorde sig anstrengelser for at forstå deres modparter. Jeg vil i den forbindelse gerne rette en særlig tak til nationalbibliotekschef, ex-UBVA-medlem Pernille Drost for den beundringsværdige ro og selvbeherskelse, hun demonstrerede i dialogen med undertegnede. Jeg håber, at debatten har bragt diskussionsparterne lidt nærmere til en forståelse af, hvad de hver især står for.

Symposiet kan ses som web-tv på ubva.dk fra begyndelsen af 2018.

9. UBVA-prisen

UBVA uddeler hvert år UBVA-prisen til personer eller organisationer, der har gjort en ekstraordinær og anerkendelsesværdig indsats til fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder eller forskningsetik. Prisen er på 25.000 kr. og uddeles på UBVA-symposiet.

UBVA-prisen 2017 gik til forskningschef Harald von Hielmcrone. Harald har i mange år været ophavsretsrådgiver for den danske bibliotekssektor. I den forbindelse har han utrætteligt arbejdet for at sikre forskere rettigheder til egne resultater. Desuden har hans rådgivning gjort bibliotekssektoren til en respekteret og seriøs ophavsretspolitisk aktør, hvis opfattelser man tager alvorligt og lytter til. Prisen var dermed utvivlsomt velfortjent.

Læs mere på ubva.dk, underpunktet ”UBVA-prisen”.

10. Blixen-prisen

Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere stiftede i 2015 litteratur-prisfesten Blixen-prisen. Under en årlig fest uddeles en lang række litteraturpriser, herunder til årets skønlitterære udgivelse, årets faglitterære udgivelse, årets børne- og ungdomsudgivelse, årets tegneserie, årets lydbog mm. De enkelte priser sponseres af organisationer, forlag m.fl. Se nærmere www.blixenprisen.dk.

I 2017 sponserede UBVA årets faglitterære udgivelse. Prisen, der var på 25.000 kr., gik til forfatteren Matilde Kimer for værket ”Krigen indeni”. Den jury, der uddelte prisen, talte bl.a. leder af UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers, der hermed takkes for indsatsen.

11. Kurser

UBVA har i 2017 holdt 18 heldagskurser rettet mod bl.a. sagsbehandlere i Akademiker-organisationer, forskere og undervisere, AC-tillids­repræsentan­ter, biblioteksfolk, arkitekter og designere m.fl. Ud over vores Grundlæggende kursus i ophavsret har vi holdt kurser om Undervisning og jura i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening, Immaterialret for arkitekter og designere i samarbejde med Forbundet Arkitekter og Designere, Ophavsret for biblioteker og biblioteksfolk i samarbejde med Bibliotekarforbundet, Ophavsret, databaser og licensaftaler i samarbejde med samme og Ophavsret for forfattere i samarbejde med Dansk Journalistforbund og Danske Skønlitterære Forfattere. Desuden har vi holdt kurser om Forskning, etik og jura, rettet mod ansatte inden for forskningssektoren.

Vi har oplevet en særdeles stor interesse for kurserne og fået meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Jeg er ikke i tvivl om, at kurserne opfylder et stort behov hos Akademiker-organisationernes medlemmer. Den bedste måde at hjælpe medlemmerne på, når det kommer til deres intellektuelle ejendomsrettigheder, er at klæde dem på, så de selv forstår deres retsstilling. Viden er magt, også når det handler om jura.

12. Folkemødet på Bornholm

UBVA holdt tre arrangementer på Folkemødet på Bornholm 2017. Emnerne var ”Forskningsfrihed, tavshedspligt og ophavsret”, ”Ophavsret, arkitektur og design” og ”Forskningsetik og retssikkerhed”. Der var mange tilhørere og gode, frugtbare diskussioner. Arrangementerne blev filmet og ligger som web-tv på ubva.dk.

Mange af UBVAs medlemmer var med på folkemødet og gjorde en stor indsats for at få det hele til at køre. Hertil kom, at turen til Bornholm også var en stor og god oplevelse på det sociale plan. Jeg glæder mig meget til folkemødet 2018.

13. ALAI-kongressen Copyright – to be or not to be

De nationale ophavsretsselskaber, herunder Dansk Selskab for Ophavsret, er sluttet sammen i den internationale paraplyorganisation Association Littéraire et Artistique International (ALAI). I samarbejde med ALAI er et af de nationale ophavsretsselskaber hvert år vært ved den såkaldte ALAI-kongres, dvs. en stor ophavsretskonference, der tiltrækker førende ophavsretseksperter fra hele verden.

I 2017 var det lykkedes Dansk Selskab for Ophavsret at få kongressen til København, bl.a. som følge af substantiel sponsorstøtte fra UBVA. Kongressen – hvis titel var ”Copyright – to be or not to be?” – blev holdt i Københavns Universitets festsal 17.-20. maj 2017. Kongressen diskuterede en række helt grundlæggende spørgsmål om ophavsrettens eksistensberettigelse, samfundsmæssige betydning mm. De fleste indlæg var på internationale sprog, og det faglige niveau var højt og stillede krav til tilhørerne. Alt i alt var der imidlertid tale om en interessant og vellykket kongres, både fagligt og socialt.

En række medlemmer af UBVA deltog på kongressen, hvilket glædede mig meget. ALAI er verdens vigtigste ophavsretlige netværk, og det er efter min mening naturligt og væsentligt, at UBVA, der varetager de ophavsretlige interesser for hele den danske akademikerstand, deltager på ALAIs kongresser.

Indlæggene fra kongressen publiceres i bogform, forhåbentlig i løbet af 2018.

14. Nordisk ophavsretssymposium i Helsinki

Den 7.-9. september 2017 var der nordisk ophavsretssymposium i Helsinki. Emnet var den nordiske aftalelicensmodel. Flere medlemmer af UBVA, inkl. jeg selv, deltog på symposiet med betydeligt fagligt udbytte.

Symposiet blev filmet og kan ses som web-tv på Dansk Selskab for Ophavsrets hjemmeside. www.dsfo.dk.

15. Gå-hjem-møder mv.

UBVA har i årets løb afholdt forskellige gå-hjem-møder o.l. på uddannelsesinstitutioner mv. Desuden har vi stillet med oplægsholdere til konferencer og møder arrangeret af andre, herunder Uddannelsesforbundet, Foreningen af Leksikografer i Danmark m.fl.

16. Ph.d.-projekt om ophavsret og ytringsfrihed

Forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed er et af de vigtigste og mest aktuelle emner inden for ophavsretten. Før i tiden gik man ud fra, at ytringsfrihedshensyn var ophavsretten uvedkommende. I den sammenhæng henviste man til, at ophavsretten er en lovlig undtagelse til ytringsfriheden, og at ophavsretten allerede har taget hensyn til ytringsfriheden ved sine regler om, at det er tilladt at citere og referere fra værker. Men i de seneste 15-20 år har den stigende fokus på grundrettigheder betydet, at ophavsretten og ytringsfriheden er kommet på kollisionskurs. Der er bl.a. en række nyere domme, der tillægger ytringsfriheden betydning på ophavsrettens bekostning, herunder i Danmark, Sverige, Norge, Østrig, Schweiz, Tyskland, England og USA.

For at få klarlagt forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed har UBVA i 2013, sammen med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, medfinansieret et ph.d.-stipendium om forholdet mellem ophavsretten og ytringsfriheden. Stipendiet gik til Pernille Bruun Andersen.

Pernille Bruun Andersen forsvarede afhandlingen i maj 2017. Afhandlingen udgives i bogform i 2018 og vil bl.a. ligge som gratis e-bog på www.ubva.dk.

17. Støtte til bogudgivelser

UBVA har i 2017 støttet udgivelsen af Dan Stausholm Nielsens bog ”InfoSoc-direktivet og de danske ophavsretlige undtagelser”. Bogen behandler, i hvilket omfang undtagelserne til ophavsretten i ophavsretslovens kapitel II lever op til EU-retten. Det viser sig, at det gør de ikke altid. Bogen ligger som gratis e-bog på ubva.dk.

18. Medlemmer af UBVA

UBVA har i 2017 desværre sagt farvel til Henning Lahrmann, der repræsenterede Organisationen af hovedofficerer i Danmark. Forbundet er dermed ikke længere repræsenteret i UBVA.

Til gengæld har vi fået tre nye medlemmer: Dorte Birkegaard Thuesen (Bibliotekarforbundet), Marielle Dejligbjerg (Pharmadanmark) og Janni Wandahl Pedersen ((Pharmadanmark). Jeg har været meget glad for samarbejdet med de nye medlemmer.

19. UBVA’s medlemskab af organisationer mv.

Akademikerne/UBVA er repræsenteret i følgende organisationer mv.:

 • Copydan Tekst & Node og sammes bestyrelse, hvor jeg er næstformand
 • Copydan Fællesforeningen og sammes bestyrelse
 • Copydan Verdens TV
 • Copydan AVU-medier
 • Copydan Arkiv
 • Forfatternes Forvaltningsselskab og sammes bestyrelse, hvor jeg er formand
 • Ophavsret Danmark
 • Samrådet for Ophavsret
 • RettighedsAlliancen
 • Dansk Selskab for Ophavsret, hvor jeg er formand
 • European Writers Congress

 

Vi har i årets løb deltaget i mange gode møder.

Jeg synes godt, vi kan være stolte af den indsats, vi har gjort i 2017.

Jeg glæder mig meget til 2018.

M.R.

 UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818