Forskning, dataadministration og GDPR

Der er i de senere år kommet et stigende fokus på administration af forskningsdata. Det har medført krav vedr. den måde, data skal indsamles og opbevares på, hvem der skal have adgang til dataene, og hvem der skal kunne råde over dem. Dataadministration giver derfor anledning til en lang række juridiske og videnskabsetiske problemstillinger. Hvilke krav gælder, når man som forsker vil høste data fra internettet til brug for forskning? Hvordan håndterer man krav fra bevillingsgivere om, at projektets forskningsdata skal stilles gratis til rådighed for almenheden (open research data)?

Hvis der som led i forskningen behandles persondata, er det vigtigt at kende til de krav, der følger af databeskyttelsesreglerne, herunder særligt reglerne i persondataforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov. Disse krav stiller betydelige krav både til danske forskere og forskningsinstitutioner, og de kan give anledning til en lang række juridiske udfordringer.

På dette kursus fokuserer vi på:

  • De generelle krav til dataadministration (data management) ved offentlige danske forskningsinstitutioner
  • Brug af Data Management Plans (DMPs)
  • Væsentlige juridiske overvejelser ved opbevaring og deling af forskningsdata
  • Forskning og GDPR: Hvilken betydning har databeskyttelseslovgivningen for forskning, der involverer behandling af personoplysninger? Hvilke krav stiller denne lovgivning til behandling af personoplysninger som led i forskning og til eventuel videregivelse til andre forskere? Hvilke krav stiller lovgivningen til dataopbevaring?

Kurset kommer ikke detaljeret ind på, hvem der har rettigheder til forskningen. Det behandles på UBVA’s kursus Ansattes intellektuelle ejendomsrettigheder og tavshedspligt. Kurset kommer heller ikke detaljeret ind på de særlige regler, der gælder for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om de emner, der er nævnt ovenfor, herunder forskere og ansatte inden for forskningssektoren, sagsbehandlere, tillidsrepræsentanter, named persons, DPO´er m.fl

Undervisere

Meldes ud senere.

Underviserne på UBVA’s kurser er erfarne specialister på deres områder.

Kursusmateriale

Bliver tilsendt inden kurset.

Pris

Det er gratis at deltage på kurset.

Tid, sted og tilmelding

Fredag den 9. juni 2023.

Kurset blev afholdt i Akademikerne, Nørre Voldgade 106, 1358 København K.

Kurset afholdes kl. 9.00-16.00.

 

Andre kurser

Ud over forfatterkurserne holder UBVA også en række andre kurser, der måske kan have din interesse. Læs mere på www.ubva.dk under punktet “Kurser”.

Man kan få løbende information om UBVA’s forskellige kursustilbud ved at tilmelde sig UBVA’s nyhedsbrev.

Persondatapolitik

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om at få oplyst følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, arbejdsplads/uddannelsessted, adresse og telefonnummer. Vi behandler disse personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og afvikle kurset. Vi skal desuden ifølge lovgivningen kunne dokumentere, hvem der har deltaget i UBVA’s kurser i 5 år efter udgangen af det år, hvori kurset blev afviklet. Vi opbevarer derfor dine personoplysninger i denne periode, hvorefter de slettes. Lovgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Vi henviser i øvrigt til UBVAs persondatapolitik, som du kan læse på www.ubva.dk under ”om UBVA”.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818