Hvem har ophavsretten til undervisningsmaterialet, underviserne eller institutionerne?

Af formand for UBVA, professor i ophavsret Morten Rosenmeier

Meget af det materiale, der kan være relevant at bruge i undervisning, er beskyttet af ophavsret. Det gælder f.eks. tekster, fotografier, film, tegninger, quizzer, computerprogrammer, PowerPoint-slides, øvelsesopgaver, rettevejledninger m.m.m.

Hvis materialet er lavet af en underviser ansat ved en undervisningsinstitution, er spørgsmålet, om det er underviseren eller institutionen, der har ophavsretten.

Hvad siger loven?

Retten til computerprogrammer, som ansatte har lavet i tjenesten, tilhører institutionen, ophavsretslovens § 59.

Retten til filmoptagelser, lydoptagelser og databaser også er i vidt omfang hos institutionen i henhold til ophavsretslovens §§ 66-60 og 71.

Når det derimod drejer sig om andre former for undervisningsmateriale, herunder tekster, tegninger, grafik, fotografier, billeder, musik, PowerPoint-slides og filmværker, der afspejler kreativitet fra underviserens side, er ophavsretten som udgangspunkt hos underviseren, medmindre andet er aftalt mellem underviseren og institutionen. Hvis ikke der er en aftale, kan institutionen kun bruge værkerne på den måde, der var nødvendig for dens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værkerne blev skabt. Det følger af almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold.

Læs mere i UBVAs informationsbog Ophavsret for begyndere kapitel 7 afsnit K og kapitel 10 afsnit L. Bogen ligger gratis til download her. Se også Brinck-Jensen/Rosenmeier/Schovsbo/Sommer, Ansattes immaterielle rettigheder, København 2013 kap. II.C.5. og II.H.

Reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold betyder, at uddannelsesinstitutioner i vidt omfang er nødt til at få aftaler med de ansatte, hvis de ønsker at bestemme, hvad der skal ske med undervisningsmaterialet. Derimod kan en institution som udgangspunkt f.eks. ikke kræve, at de ansatte skal uploade deres undervisningsmateriale til en central database, sådan så deres kolleger kan genbruge materialet. Institutionen vil som udgangspunkt også være afskåret fra at tillade andre institutioner at bruge materialet. Det vil nemlig i vidt omfang være en ny virksomhed, der afviger fra den, som institutionen havde på det det tidspunkt, hvor værkerne blev skabt. Og det strider mod de ansattes ophavsret, medmindre der er en aftale med dem.

Aftaler om ansattes ophavsret

En række uddannelsesinstitutioner investerer store resurser i at udvikle egne digitale e-læringsforløb, bl.a. som led i “blended learning” o.l. Nogle steder har man etableret egentlige e-læringsenheder, hvor professionelt personale står klar til at hjælpe de ansatte med at føre deres e-læringsplaner ud i livet. De pågældende institutioner ønsker til gengæld at få del i de ansattes ophavsret til materialet. Det skyldes blandt andet, at de pågældende institutioner gerne ser, at de ansatte kan videndele og genbruge hinandens materiale. Desuden må institutionerne opleve det som uacceptabelt, at ansatte, der får nyt job, kan tage alt deres materiale med og sagsøge deres tidligere arbejdsplads for ophavsretskrænkelse, hvis den bliver ved med at bruge det materiale, som den selv har været med til at betale for.

De pågældende uddannelsesinstitutioner har derfor brug for aftaler med de ansatte, der giver dem del i deres ophavsret.

UBVA anbefaler, at der bliver indgået den slags aftaler. Det mest hensigtsmæssige er, hvis skolens ledelse indgår aftalerne med undervisernes tillidsrepræsentanter. Men det er vigtigt, at aftalerne får et indhold, som både tager hensyn til uddannelsesinstitutionerne og underviserne.

Blandt andet er det centralt, at underviserne selv beholder retten til deres bøger. Desuden er det vigtigt set fra undervisernes synspunkt, at de kan få deres navn fjernet fra undervisningsmateriale, de ikke vil lægge navn til, eller at de har en rimelig adgang til at genbruge eget undervisningsmateriale, hvis de får job et nyt sted.

UBVA rådgiver gerne om, hvad der skal stå i aftaler. Kontakt os via kontaktformularen.

Der er indgået aftaler om undervisernes ophavsret på en lang række undervisningsinstitutioner, herunder professionshøjskoler, erhvervsskoler og universiteter.

Der er forskel på, hvilke aftaler det er relevant at indgå på forskellige institutioner.

Mange institutioner investerer store beløb i at udvikle e-læringforløb. Somme tider er institutionerne i et konkurrenceforhold til andre institutioner, og de ønsker at kunne videresælge undervisningsmaterialet, uden at andre institutioner skal kunne bruge det gratis. Den slags institutioner har brug for aftaler, der overfører en række af undervisernes rettigheder til dem, men lader underviserne beholde visse af rettighederne. Der er bl.a. indgået aftaler af den art på en række erhvervsskoler og professionshøjskoler, herunder Aarhus Købmandsskole, EUC Vest, CELF, KEA, TEC, UCSJ, UC Lillebælt m.fl.

Andre institutioner er ikke på samme måde i et konkurrenceforhold til andre institutioner. De ser bare gerne, at underviserne skal kunne dele hinandens materiale. Bortset fra det betyder det ikke noget for dem, om materialet kommer uden for de pågældende institutioner. Det gælder bl.a. en række gymnasier mm. De har brug for aftaler, der siger, at underviserne kan genbruge hinandens materiale, og lader underviserne beholde deres rettigheder i øvrigt.

På universitetsområdet gør der sig det særlige gældende, at undervisningsmaterialet i vidt omfang er forskningsbaseret, og ofte vil materialet stamme fra, eller på sigt komme til at indgå i, videnskabelige publikationer, herunder artikler og videnskabelige monografier. Det er en central del af den akademiske frihed, at forskere selv bestemmer, hvor, hvornår og hvordan de publicerer. Det er derfor vigtigt, at universitetsundervisere bevarer samme kontrol med deres undervisningsmateriale, som de har i forhold til videnskabelige publikationer. Det indebærer, at underviserne selv bør vurdere, i hvilket omfang de ønsker at dele materiale frembragt med henblik på egen undervisning. Når det kommer til materiale frembragt med henblik på mere almen anvendelse uden for egen undervisning, f.eks. eksamensopgaver eller e-læringsforløb, hvor der medvirker skiftende undervisere, bør der imidlertid være adgang til mere fri deling. Lignende betragtninger kan være relevante i relation til andre uddannelsesinstitutioner, hvor undervisningen er forskningsbaseret.

UBVA har lavet tre modelaftaler, som passer på de forskellige tilfælde. Desuden har UBVA og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) i foråret 2019 offentliggjort en fælles vejledende aftaletekst specielt beregnet til brug på erhvervsskoler og erhvervsgymnasier (“DEG-aftalen”). Se mere om DEG-aftalen her.

UBVAs modelaftaler er ændret i 2020, bl.a. så de spiller bedre sammen med DEG-aftalen. Ændringerne indebærer bl.a., at modelaftale 1 i meget vidt omfang svarer indholdsmæssigt til DEG-aftalen, og at både modelaftale 1 og 2 nu ligesom DEG-aftalen gør det muligt at institutionerne tillader undervisningsmateriale brugt på andre institutioner, som de samarbejder med.

UBVA anbefaler, at:

  • erhvervsskoler og erhvervsgymnasier for fremtiden baserer deres lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale på DEG-aftalen
  • andre uddannelsesinstitutioner, der har brug for at kontrollere, i hvilket omfang undervisningsmateriale kan genbruges uden for de pågældende institutioner, bruger UBVAs modelaftale 1
  • institutioner, der ønsker, at underviserne kan genbruge hinandens materiale, men som ikke ønsker at modvirke, at materialet bruges på andre institutioner mv., bruger modelaftale 2
  • universiteter bruger modelaftale 3. Den kan også være relevant for andre uddannelsesinstititutioner, hvor undervisningen er forskningsbaseret.

 

Uanset om man bruger den ene eller den anden aftaletype, følger det af almindelige arbejdsretlige principper, at aftalerne kan opsiges.  Hvis udviklingen løber fra den aftale, man har indgået, er der derfor mulighed for at lave den om igen.

Forholdet til forlag

Aftaler om ophavsretten til undervisningsmateriale kan evt. sige, at uddannelsesinstitutionerne kan videresælge undervisningsmateriale til forlag. DEG-aftalen og UBVAs modelaftale 1 siger f.eks., at institutionerne kan udgive de ansattes undervisningsmateriale på forlag, hvis de ansatte er enige i det. De ansatte har så krav på at få del i indtægterne fra salget.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at offentligt drevne skoler i vidt omfang vil være afskåret fra at drive egentlig forlagsvirksomhed i konkurrence med de kommercielle forlag. Det skyldes bl.a. konkurrenceretlige regler om forbud mod statsstøtte mv. Kontakt UBVA for nærmere rådgivning.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818