Medlemmer af UBVA

Bent Ole Gram Mortensen (Djøf)

Professor Bent Ole Gram Mortensen – Dansk Jurist og Økonomforbund (Djøf)

 

Bent Ole er født i 1962. Han er cand.jur. og ph.d. og har været beskæftiget i advokatbranchen, centraladministrationen og energibranchen. Siden 2004 har Bent Ole været professor ved Syddansk Universitet, hvor han tidligere har været formand for Patentudvalget, forskningsleder på Juridisk Institut og medlem af Akademisk Råd på Det Samfundsfaglige Fakultet. Han har i perioden 2000-2021 været medlem af Energiklagenævnet (senest som næstformand) og har siden 2009 været taksationsformand for Region Syddanmark (værditabsordningen for naboer til vindmøller). Hans forskning koncentrerer sig om markedsretlige, persondataretlige, miljøretlige og især energiretlige emner.

 

Bent Ole blev i 2005 udpeget af Djøf som medlem af UBVA.

Bruno Bilde Jørgensen (JA)

Seniorkonsulent Bruno Bilde Jørgensen – Jordbrugsakademikerne (JA)

 

Bruno er født i 1954. Han er forstkandidat fra 1979 og er ansat som seniorkonsulent ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), sektion for Skov, Natur og Biomasse under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) ved Københavns Universitet.

I det daglige er Bruno ansvarlig for langsigtede skovdyrkningsforsøg samt sekretariatsfunktionen for kåringsarbejde af skovfrø og planter, men er også beskæftiget med Danmarks Skovstatistik. Herudover er han tillidsmand for Jordbrugsakademikere, Landskabsarkitekterne og Juristerne/økonomerne, Ingeniørerne samt fælles AC-tillidsmand ved IGN. Desuden er hanmedlem af samarbejdsudvalget ved SCIENCE-fakultetet og næstformand i Skov & Landskabs lokale samarbejdsudvalg.

 

Bruno blev i 2004 udpeget af Jordbrugsakademikerne som medlem af UBVA.

Henrik Wulff Christensen (DKF)

Direktør, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen – Dansk Kiropraktor Forening (DKF)

 

Henrik er født i 1961. Han er uddannet kiropraktor fra Anglo European College of Chiropractic, Bournemouth, England i 1988, læge fra Odense Universitet i 1993 og ph.d. fra Syddansk Universitet i 2004. Har siden 1988 praktiseret som kiropraktor. Fra 2001 derudover ansat som forsker på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), fra 2004 som seniorforsker og fra 2009 som direktør og forskningsleder. Hans primære forskningsområde er brystsmerter afledt fra bevægeapparatet. Han har publiceret mere end 45 artikler i internationale tidsskrifter.

 

Henrik blev i 2010 udpeget af Dansk Kiropraktor Forening som medlem af UBVA.

Jens Dam (FKI)

Bibliotekar Jens Dam – Forbundet Kultur og Information (FKI)

 

Jens er født i 1966. Han er uddannet Bibliotekar DB 1990 fra Aalborg og har siden 2000 været ansat som sektionsleder ved Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB), hvor han beskæftiger sig med ophavsretslige spørgsmål og undervisning i informationskompetence. Var i perioden 2009-2011 medlem af Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

 

Jens blev i 2010 udpeget af Bibliotekarforbundet som medlem af UBVA.

Kasper Bøgh Pedersen (FKI)

Specialkonsulent Kasper Bøgh Pedersen – Forbundet Kultur og Information (FKI)

 

Kasper er født i 1971. Han er uddannet Bibliotekar DB 1999 fra Danmarks Biblioteksskole og har siden 2000 været ansat som bibliotekar ved DTU Bibliotek, hvor han bl.a. arbejder med bibliotekssystemer, projektledelse, formidling af ophavsret og undervisning i informationskompetence.

Kasper er koordinator for DTU’s ophavsretsgruppe, hvor 2 jurister, 2 bibliotekarer og 1 licensforhandler fra DTU’s administration vejleder og informerer ansatte og studerende fra DTU om diverse ophavsretslige emner. Kasper sidder i bestyrelsen i DFFU Forum for formidling af ophavsret. Kasper interesserer sig særligt for Copyright Literacy – hvordan man bredt gør ophavsret forståelig uden for juridiske kredse.

Kasper er tillidsrepræsentant og har siden 2006 siddet i DTU’s hovedsamarbejdsudvalg.

 

Kasper er i januar 2020 udpeget af Bibliotekarforbundet som medlem af UBVA.

Kim Kusk Mortensen (DM)

Studiechef, lic.scient, ph.d. Kim Kusk Mortensen – Dansk Magisterforening (DM)

 

Kim er født i 1958. Han er ph.d. i biostrukturkemi og har i mange år været lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. Siden 2010 har han været uddannelseschef ved Fakultetet for Science and Technology, Aarhus Universitet. Kim har skrevet en lang række forskningsartikler i internationale tidsskrifter og bøger om bioteknologi og proteinbiosyntesen. Herudover er han medforfatter på to lærebogssystemer til kemiundervisningen på det gymnasiale niveau, og har igennem mange år efteruddannet gymnasielærere i bioteknologiske emner.

 

Kim blev i 1999 udpeget af Dansk Magisterforening som medlem af UBVA.

Lars Klint (FAOD) Arkitekt, Lektor

Arkitekt, Lektor Lars Klint – Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)

 

Lars er født i 1947. Han er i 1972 uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, nu: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen. Han har været beskæftiget på private tegnestuer indtil 1976 og som timelærer på Arkitektskolen siden 1972 og er medlem af Kunstnersamfundet.

Herudover har han været lektor ved Danmarks Biblioteksskole (1983-85) og indtil 1988 kursuslærer på biblioteksskolens efteruddannelse. I 1976 etablerede Lars egen tegnestue med forskellige partnere. Der udføres arbejder indenfor restaurering, ombygning og vedligeholdelse og ikke mindst grafisk design. Tegnestuens grafiske arbejder gennem årene kan ses på www.klintco.com.

I 1986 blev han lektorbedømt og ansat som lektor ved Kunstakademis Arkitektskole, Institut for Design, nu: Institut for Bygningskunst og Design.

Lars har været ekstern lektor på Københavns Universitet på fagområdet Kunsthistorie (1993-2006), hvor han bl.a. har gennemført pilotprojektet til Design (som sidefag) og efterfølgende, ud over undervisningen, deltaget i formulering af krav til indhold og eksamensniveau.

Han er tildelt Gottfred og Gerda Eickhoffs æreslegat og Muro-prisen for Havdrup Sogns Menighedshus, og har følgende tillids-poster: Indvalgt i KADKs skoleråd (siden 1988), indvalgt i KADKs SamarbejdsUdvalg (siden 1992), tillidsmand for AC-underviserne på Arkitektskolen (siden 2000), formand for BVU*net (netværk for undervisningsinstitutioner inden for byggeriet)(siden 2014) og indvalgt i FAODs repræsentantskab (siden 2013).

 

Lars er udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere som medlem af UBVA i december 2015.

Laurids Kristian Fahl (DM)

Seniorredaktør Laurids Kristian Fahl – Dansk Magisterforening (DM)

 

Laurids er født i 1968. Han er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet og har siden 1999 været ansat som redaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og tilknyttet en lang række projekter og udgivelser, herunder Arkiv for Dansk Litteratur, ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker 1-18, Holberg. Ludvig Holbergs hovedværker 1-22, Dansk Sproghistorie 1-6, sproget.dk og Den Danske Ordbog. Ud over sin rolle som projektleder er Laurids ansvarlig for produktion og kontakten til eksterne samarbejdspartnere som forlag, trykkerier, grafikere mv.; af samme grund er det også typisk hos ham at kontraktmæssige og ophavsretlige spørgsmål lander. Han har tidligere siddet i DSL’s AC-bestyrelse og siden 2019 været medlem af SU.

 

Laurids blev i marts 2021 udpeget af Dansk Magisterforening som medlem af UBVA.

Leif Nielsen (IDA)

European Patent Attorney Leif Lindeberg Nielsen

 

Leif er født i 1954. Han dimitterede i 1980 fra Danmarks Ingeniør Akademi som maskiningeniør. Har en HD(O) fra Copenhagen Business School samt en litigation uddannelse fra Strasbourg University som giver møderet for Unified Patent Court. Han er European Patent Attorney, European Design and Trade Mark Attorney.

Leif har siden 1980 arbejdet som patentkonsulent, og stiftede i 1995 Patrade A/S som han stod i spidsen for indtil 2017. Leif arbejder fortsat som patentkonsulent på fuld tid.

 

Han har gennem sit arbejde med IPR opnået en stor erfaring med patenterbarhedsvurderinger, Freedom to Operate-analyser, udarbejdelse og behandling af patentansøgninger såvel nationalt som internationalt, krænkelsesvurderinger, IPR-due diligence, indsigelses- og appelsager i Danmark og ved European Patent Office (EPO) samt IPR-strategi.

Han er medlem af ADIPA’s (patentagentforeningen) skønsmandskollegium og har været rådgiver i en lang række sager om retshåndhævelse af IPR i Danmark og i udlandet. Leif har også stor erfaring med udarbejdelse af licenskontrakter.

 

Leif har gennem 10 år været medlem af bestyrelsen i ADIPA. Han har i over 15 år været medlem af bestyrelsen for LES Scandinavia, en periode som formand, hvor han fortsat er æresmedlem.

 

Leif blev i december 2021 udpeget af IDA som medlem af UBVA.

Mogens Holst Nissen (LF)

Professor, dr.med. Mogens Holst Nissen – Lægeforeningen (LF)

 

Mogens er født i 1954. Han er i dag ansat som professor ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Mogens blev lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet 1981, dr.med. i 1992 og professor i 2008 ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han har publiceret mere end 85 artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter. Fra 2005 til 2011 var Mogens leder af Immunologisk Forskerskole i Danmark, og blev fra 2011 leder af forskeruddannelsesprogrammet: “Immunology and Infectious Diseases”. I 2007 blev han medlem af ph.d.-udvalget og har i perioden 2002-07 været medlem af Studienævn for Medicin ligesom han fra 2005 blev medlem af Studienævn for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse med funktion som vicestudieleder fra 2005-7 ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I perioden 2007-08 var Mogens medlem af Hovedsamarbejdsudvalget og Det Personalepolitiske udvalg ved Københavns Universitet og i 2009 blev han medlem af Akademisk Råd, samt medlem af ledelsen ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi. Mogens har følgende faglige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Universitetslægernes Forening fra 2005. Tillidsmand for foreningen af speciallæger (FAS) 2007-8. Medlem af Akademikernes Forsknings- og Uddannelsesudvalg (FUU) og Akademikernes Forhandlingsforberedende udvalg på Universitets- og Forskningsområdet (FUF) fra 2010.

 

Mogens blev i 2011 udpeget af Lægeforeningen som medlem af UBVA.

Morten Rosenmeier (DJØF)

Formand for UBVA, professor, ph.d. Morten Rosenmeier – Dansk Jurist- og Økonom Forbund (DJØF)

 

Morten er født i 1967 og blev juridisk kandidat i 1995. Han har arbejdet på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet fra 1997, siden 2010 som professor i ophavsret. Han er tilknyttet “Center for Informations- og Innovationsret” (CIIR).

Morten er forfatter til en række bøger og artikler om ophavsret. Han er desuden formand for Dansk Selskab for Ophavsret. Selskabet arrangerer debatmøder om vigtige ophavsretlige spørgsmål. Læs om selskabet og meld dig ind på www.dsfo.dk. Herudover er han formand for bestyrelserne for Copydan Tekst & Node, Forfatternes Forvaltningsselskab mm. Læs mere på www.jura.ku.dk/mortenrosenmeier.

 

Morten blev i 2004 indstillet af DJØF som medlem af UBVA og har været formand for udvalget siden 1. januar 2005.

Pernille Drost (Djøf)

Pernille blev i 2020 udpeget af Djøf som medlem af UBVA.

Pernille Rask Jensen (DS)

Sekretariatsleder, Pernille Rask Jensen, Danske Scenografer (DS)

 

Pernille er født i 1982 og uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2007. Hun startede sin juridiske karriere i Ankestyrelsen med et fokus og speciale inden for arbejdsskadesager. Her fik hun interesse for projektarbejde og ledelsesbetjening og blev ansat i Ledelsessekretariat. I 2015 fik hun en projektlederstilling på Ekstra Bladet, hvor hun arbejdede med ledelse, organisationsudvikling, processer og juridisk rådgivning i Chefredaktionssekretariatet. Det job udviklede hun, og var chef for stabsfunktionen Administration og Jura, inden hun 1. januar 2023 startede som sekretariatschef i Danske Scenografer. Her anvender hun erfaringer og indsigter fra bl.a. ophavsretlige problemstillinger, forhandlinger og generel sekretariatsbetjening.

 

Pernille blev i februar 2023 udpeget af Danske Scenografer som medlem af UBVA.

Peter Hall (GL)

Gymnasielærer og hovedbestyrelsesmedlem Peter Hall – Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

 

Peter er født i 1966. Han er cand.mag. (Samfundsfag, Retorik & Kommunikation samt Film- og TV-kundskab). Peter er ansat som lektor ved Århus Akademi, hvor han underviser på det 2-årige STX og HF – samt virker som medarbejdervalgt medlem af institutionens bestyrelse. Han har været medlem af GL’s hovedbestyrelse siden 2016 samt medlem af AkademikerPensions bestyrelse siden august 2022.

 

Peter er udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening som medlem af UBVA i august 2021.

Peter Madsen (GL)

Gymnasielærer og hovedbestyrelsesmedlem Peter Madsen – Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

 

Peter er født i 1954. Han er cand.mag. (Dansk, Historie samt Film- og Tv-kundskab) og HD i Organisation. Peter er ansat på Aalborg Handelsgymnasium og arbejder som lærer der. Herudover har Peter skrevet lærebøger til gymnasieuddannelserne. Han har desuden været medlem af GL’s hovedbestyrelse siden 2002.

 

Peter er udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening som medlem af UBVA i 2011.

Peter Szabo (IDA)

Ingeniør, ph.d. Peter Szabo – Ingeniørforeningen (IDA)

 

Peter er født i 1967. Han er civilingeniør og ph.d. og ansat som lektor ved Institut for Kemiteknik ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I det daglige underviser og forsker Peter i matematisk modellering og reologiske målemetoder.

Peter er desuden tillidsrepræsentant for ingeniører og valgt VIP-medlem i DTU’s Akademiske Råd. Peter var endvidere valgt VIP-medlem i DTU’s bestyrelse i perioden 2009-2016.

 

Peter blev i 2013 genudpeget af IDA som medlem af UBVA. I perioden 2006-08 var han medlem af udvalget.

Rashmi Singla (DP)

Lektor, Rashmi Singla Ph.d., M.Sc., cand.psych., specialist i psykoterapi – Danske Psykologiforening (DP)

 

Rashmi er født i 1954 i Nordindien og flyttet til Danmark i 1980. Hun har en kandidatgrad (M.Sc.) fra University of Delhi og en cand.psych. i 1985 og PhD 2000 ved Institut for psykologi, Københavns Universitet.  Hun har arbejdet som klinisk psykolog i Socialforvaltningen i Københavns Kommune fra 1985 til 2004, og med -stiftede i 1991 NGO’en Transkulturelt Terapeutisk Team (TTT) for etniske minoritetsunge og -familier.

 

Siden 2004 har hun arbejdet som lektor ved Roskilde Universitet. Rashmi har 150 + videnskabelige publikationer om international migration, transnationalisme, kolonialitet, østlig/vestlig psykologi, familie/ par relationer, mental sundhed og psykosocial intervention, www.ruc.dk/~rashmi. Hun har deltaget i internationale projekter om sundhed, familieliv og parforhold i forbindelse med migration. Hun samarbejder med forskere på universiteter i Indien og er gæsteprofessor på OTH (Ostbayerische Technische Hochschule) Regensburg, Tyskland.

 

Rashmi har bestyrelsesposter CKMM (Center for Køn, Magt og Mangfoldighed), Roskilde Universitet og NMR (Nordic Migration research) og er ’scientific adviser’ i SIP (Selskab Interkulturel psykologi) inden for Psykologforeningsregi.

 

Rashmi blev i marts 2022 udpeget af Psykologforeningen som medlem af UBVA.

Tina Helle (ETF)

Ergoterapeut, Docent, PhD Tina Helle – Ergoterapeutforeningen (ETF)

 

Tina Helle er født i 1971. Hun har en international Master of Science i ergoterapi fra fire europæiske universiteter (MscOT) og PhD i ergoterapi fra Lunds Universitet, det medicinske fakultet, Sverige og er post doc fra Karolinska Instituttet, det medicinske fakultet, Stockholm, Sverige.

 

Tina Helle har i mere end 20 år været lektor og senest docent (siden 2015) i Professionhøjskolesektoren i henholdsvis UCN, Aalborg og aktuelt VIA, Aarhus. Her har hun været med til at drive og udvikle forskningsfaglige miljøer i grunduddannelse og forskningscentre.

 

Under ansættelsen som docent i UCN medvirkede Tina Helle i varetagelsen af undervisningen af professionshøjskolesektorens medarbejdere i emnet Ansvarlig Forskningspraksis med fokus på forfatterskaber og god videnskabelig praksis (2019-2021). Tina Helle har desuden været med til at udvikle kriterier til bedømmelse af docentkandidaters akademiske kvalifikationer jf. stillingsstrukturen i Professionshøjskolesektoren.

 

Tina Helle bestrider en række poster i Ergoterapeutforeningen; national redaktør på det videnskabelig tidsskrift Scandinavian Journal of Occupational Therapy, medlem af det videnskabelige råd, medlem af redaktionsgruppen på Forskningsmagasinet samt næstformand i selskabet for Hjælpemidler, Velfærdsteknologi og Tilgængelighed.

 

Tina Helle er udpeget af Ergoterapeutforeningen som medlem af UBVA i august 2023.

Torkil Clemmensen (DP)

Professor, ph.d., Torkil Clemmensen – Dansk Psykologforening.

 

Torkil er født i 1960. Han er cand.psych. (1992) og ph.d. fra psykologisk institut på Københavns Universitet (1999). Torkil har erfaring fra arbejde som psykologi-socialpsykiatrien i Københavns kommune, men har siden kandidateksamen overvejende beskæftiget sig med forskning i design af informationsteknologi på et psykologisk grundlag.

Siden 2001 har han arbejdet som forsker på Copenhagen Business School, først som adjunkt og lektor, og fra 2011 som professor. Han er medlem af den af Unesco anerkendte ‘International Federation for Information Processing (IFIP)’, som er en global organisation for forskere og fagfolk inden for informations- og kommunikationsteknologi. Torkil har et udstrakt samarbejde med forskere i Indien og Kina, og han har skrevet plus 100 artikler om socio-tekniske og kultur-psykologiske perspektiver på design praksis.

 

Torkil blev i december 2018 udpeget af DP som medlem af UBVA.

UBVA sekretariatet

Yvonne Kathleen Klausen (AC)

Sekretær Yvonne Kathleen Klausen – Akademikerne (AC)

 

Yvonne er født i 1962 og har arbejdet i Akademikerne siden den 1. september 2016 og er også administrativ sekretær på UBVAs område.

Yvonne har tilegnet sig sin store erfaring og viden fra arbejdet som direktionssekretær/chefsekretær i flere større virksomheder/organisationer herunder bl.a. i Ledernes Hovedorganisation, Apotekerforeningen, KAB, Nykredit og DONG Energy.

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818