Medlemmer af UBVA

Bent Ole Gram Mortensen (Djøf)

Professor Bent Ole Gram Mortensen – Dansk Jurist og Økonomforbund (Djøf)

 

Bent Ole er født i 1962. Han er cand.jur. og ph.d. og har været beskæftiget i advokatbranchen, centraladministrationen og energibranchen. Siden 2004 har Bent Ole været professor ved Syddansk Universitet, hvor han tidligere har været formand for Patentudvalget, forskningsleder på Juridisk Institut og medlem af Akademisk Råd på Det Samfundsfaglige Fakultet. Han har i perioden 2000-2021 været medlem af Energiklagenævnet (senest som næstformand) og har siden 2009 været taksationsformand for Region Syddanmark (værditabsordningen for naboer til vindmøller). Hans forskning koncentrerer sig om markedsretlige, persondataretlige, miljøretlige og især energiretlige emner.

 

Bent Ole blev i 2005 udpeget af Djøf som medlem af UBVA.

Bruno Bilde Jørgensen (JA)

Seniorkonsulent Bruno Bilde Jørgensen – Jordbrugsakademikerne (JA)

 

Bruno er født i 1954. Han er forstkandidat fra 1979 og er ansat som seniorkonsulent ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), sektion for Skov, Natur og Biomasse under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) ved Københavns Universitet.

I det daglige er Bruno ansvarlig for langsigtede skovdyrkningsforsøg samt sekretariatsfunktionen for kåringsarbejde af skovfrø og planter, men er også beskæftiget med Danmarks Skovstatistik. Herudover er han tillidsmand for Jordbrugsakademikere, Landskabsarkitekterne og Juristerne/økonomerne, Ingeniørerne samt fælles AC-tillidsmand ved IGN. Desuden er hanmedlem af samarbejdsudvalget ved SCIENCE-fakultetet og næstformand i Skov & Landskabs lokale samarbejdsudvalg.

 

Bruno blev i 2004 udpeget af Jordbrugsakademikerne som medlem af UBVA.

Eva Ejlersen Wæhrens (Etf)

Lektor og seniorforsker, dr. med scient, Eva Ejlersen Wæhrens – Ergoterapeutforeningen (Etf)

 

Eva er født i 1963. Hun er uddannet ergoterapeut, samt magister og dr. med scient i Arbetsterapi (Ergoterapi) ved Umeå Universitet. Hun er ansat som lektor ved Kandidatuddannelsen i Ergoterapi og leder af Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi ved SDU, samt som seniorforsker og leder af ADL enheden ved Parker Instituttet, Københavns Universitetshospital Bispebjerg & Frederiksberg.

Med afsæt i mere end 20 års klinisk erfaring som ergoterapeut, arbejder Eva med undervisning og forskning, der fokuserer på at kvalificere og evidensbasere ergoterapeutisk undersøgelse og intervention til mennesker, som oplever nedsat evne til at varetage hverdagens gøremål som følge af langvarig eller kronisk sygdom.

 

Eva blev i august 2019 udpeget af Ergoterapeutforeningen som medlem af UBVA.

Freja Broe Hjerpe (ADO)

Freja Broe Hjerpe – Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO)

 

Freja er født i 1993. Hun er uddannet dyrlæge i januar 2019 med speciale i heste. For nærværende er Freja ansat ved Statens Serum Institut i afdeling for Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik, hvor hun arbejder med diagnostik og overvågning af smitsomme virussygdomme i vores husdyr.

Freja er medlem af bestyrelsen for Ansatte Dyrlægers Organisation under Den Danske Dyrlægeforening (DDD).

 

Freja blev i april 2021 udpeget af ADO som medlem af UBVA.

Gregers Steen Gregersen (FAOD)

Arkitekt Gregers Steen Gregersen – Arkitektforbundet (FAOD)

 

Gregers er født 1949. Han er uddannet arkitekt i 1978 fra Arkitektskolen i Aarhus og har været beskæftiget med produktudvikling af byggekomponenter, bygningsprojektering, design og planlægningsopgaver. Gregers har siden 1986 fungeret som syns- og skønsmand og har i 17 år været medlem af Akademisk Arkitektforenings Retsudvalg. Gregers har haft egen rådgivende arkitekt-virksomhed i 10 år og arbejder i dag med bygherrerådgivning, produkt- og projektudvikling, kursusudvikling, tilgængelighed i arkitekturen og syns- og skønssager.

 

Gregers blev i 2007 udpeget af Arkitektforbundet som medlem af UBVA.

Henrik Wulff Christensen (DKF)

Direktør, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen – Dansk Kiropraktor Forening (DKF)

 

Henrik er født i 1961. Han er uddannet kiropraktor fra Anglo European College of Chiropractic, Bournemouth, England i 1988, læge fra Odense Universitet i 1993 og ph.d. fra Syddansk Universitet i 2004. Har siden 1988 praktiseret som kiropraktor. Fra 2001 derudover ansat som forsker på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), fra 2004 som seniorforsker og fra 2009 som direktør og forskningsleder. Hans primære forskningsområde er brystsmerter afledt fra bevægeapparatet. Han har publiceret mere end 45 artikler i internationale tidsskrifter.

 

Henrik blev i 2010 udpeget af Dansk Kiropraktor Forening som medlem af UBVA.

Jakob Pelch (DS)

Sekretariatsleder, cand.scient.pol Jakob Pelch, Danske Scenografer (DS)

 

Jakob er født i 1954. Er uddannet bibliotekar DB fra Aalborg 1977 og cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1985.

Har været ansat i Rigsrevisionen, Kulturministeriets departement, Statens Teaterskole og siden 1998 i Danske Scenografer som sekretariatsleder.

Arbejder bredt med ophavsret, primært indenfor teater-, film- og medieområdet.

 

Jakob blev i 2019 udpeget af Danske Scenografer som observatør i UBVA

Jens Dam (FKI)

Bibliotekar Jens Dam – Forbundet Kultur og Information (FKI)

 

Jens er født i 1966. Han er uddannet Bibliotekar DB 1990 fra Aalborg og har siden 2000 været ansat som sektionsleder ved Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB), hvor han beskæftiger sig med ophavsretslige spørgsmål og undervisning i informationskompetence. Var i perioden 2009-2011 medlem af Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

 

Jens blev i 2010 udpeget af Bibliotekarforbundet som medlem af UBVA.

Kasper Bøgh Pedersen (FKI)

Specialkonsulent Kasper Bøgh Pedersen – Forbundet Kultur og Information (FKI)

 

Kasper er født i 1971. Han er uddannet Bibliotekar DB 1999 fra Danmarks Biblioteksskole og har siden 2000 været ansat som bibliotekar ved DTU Bibliotek, hvor han bl.a. arbejder med bibliotekssystemer, projektledelse, formidling af ophavsret og undervisning i informationskompetence.

Kasper er koordinator for DTU’s ophavsretsgruppe, hvor 2 jurister, 2 bibliotekarer og 1 licensforhandler fra DTU’s administration vejleder og informerer ansatte og studerende fra DTU om diverse ophavsretslige emner. Kasper sidder i bestyrelsen i DFFU Forum for formidling af ophavsret. Kasper interesserer sig særligt for Copyright Literacy – hvordan man bredt gør ophavsret forståelig uden for juridiske kredse.

Kasper er tillidsrepræsentant og har siden 2006 siddet i DTU’s hovedsamarbejdsudvalg.

 

Kasper er i januar 2020 udpeget af Bibliotekarforbundet som medlem af UBVA.

Kim Kusk Mortensen (DM)

Studiechef, lic.scient, ph.d. Kim Kusk Mortensen – Dansk Magisterforening (DM)

 

Kim er født i 1958. Han er ph.d. i biostrukturkemi og har i mange år været lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. Siden 2010 har han været uddannelseschef ved Fakultetet for Science and Technology, Aarhus Universitet. Kim har skrevet en lang række forskningsartikler i internationale tidsskrifter og bøger om bioteknologi og proteinbiosyntesen. Herudover er han medforfatter på to lærebogssystemer til kemiundervisningen på det gymnasiale niveau, og har igennem mange år efteruddannet gymnasielærere i bioteknologiske emner.

 

Kim blev i 1999 udpeget af Dansk Magisterforening som medlem af UBVA.

Knud-Erik Sabroe (DP)

cand.psych., dr.h.c., afd.leder em. Knud-Erik Sabroe – Dansk Psykolog Forening (DP)

 

Knud-Erik er født i 1931. Han er først uddannet som søofficer (afgangseksamen Søværnets officersskole 1954) og var 17 år i Søværnet (forlod søværnet 1968 som orlogskaptajn). Han er cand. psych. fra Københavns Universitet (1967) samt dr.h.c. (Universidade de Coimbra, Portugal, 2005). Han har været ansat ved Aarhus Universitet i 33 år med socialpsykologi som undervisnings og forskningsomrøde. Knud-Erik Sabroe har bestridt poster som studieadministrator, institutleder, dekan og “deputy rector international affairs”. Han har været dansk repræsentant i EU Tempus udvalg, og medlem af en række andre universitære EU udvalg, medlem af rektorkollegiets internationale udvalg, formand for styregruppen for COIMBRA GROUP Universities og har bestridt en række poster indenfor danske NGO med socialt sigte. Han har skrevet en række bøger om socialpsykologiske og alkoholpolitiske temaer og været ansvarlig for eller deltaget i flere nationale og internationale forskningsprojekter. Han har taget initiativ til og været formand for Aarhus Universitetsforlag.

I dag er Knud-Erik emeritus, men han er stadig aktiv i en række sammenhænge, ligesom han organisatorisk er DP-medlem i nationale og et internationalt udvalg. Han blev i 2005 udpeget som æresmedlem af Dansk Psykolog Forening og har fået en række danske og internationale priser og medaljer for sin forskning og internationale virke, samt en pris for indsats i frivilligt socialt arbejde.

 

Knud-Erik Sabroe blev i 2005 udpeget af Dansk Psykolog Forening som medlem af UBVA.

Lars Henrik Larsen (DFys), Lektor

Fysioterapeut, Lektor Lars Henrik Larsen – Danske Fysioterapeuter.

 

Lars Henrik Larsen er født i 1967 og er fysioterapeut med en Bachelorgrad i sundhedsvidenskab, Master i Sundhedsantropologi og Kandidatgrad i fysioterapi.

Lars Henrik har i over 20 år været lektor i fysioterapi og involveret i uddannelsesudvikling og en række forsknings- og udviklingsaktiviteter på blandt andet Professionshøjskolen UCN og på Center for Neuroplasticity and Pain, Aalborg Universitet.

I perioden 2017-20 var Lars Henrik formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, hvor han i dag er næstformand. Desuden er han næstformand i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi og medlem af Danske Fysioterapeuters Regionsbestyrelse Midt, samt medlem af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

 

Lars Henrik er udpeget af Danske Fysioterapeuter som medlem af UBVA i oktober 2021.

Lars Klint (FAOD) Arkitekt, Lektor

Arkitekt, Lektor Lars Klint – Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)

 

Lars er født i 1947. Han er i 1972 uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, nu: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen. Han har været beskæftiget på private tegnestuer indtil 1976 og som timelærer på Arkitektskolen siden 1972 og er medlem af Kunstnersamfundet.

Herudover har han været lektor ved Danmarks Biblioteksskole (1983-85) og indtil 1988 kursuslærer på biblioteksskolens efteruddannelse. I 1976 etablerede Lars egen tegnestue med forskellige partnere. Der udføres arbejder indenfor restaurering, ombygning og vedligeholdelse og ikke mindst grafisk design. Tegnestuens grafiske arbejder gennem årene kan ses på www.klintco.com.

I 1986 blev han lektorbedømt og ansat som lektor ved Kunstakademis Arkitektskole, Institut for Design, nu: Institut for Bygningskunst og Design.

Lars har været ekstern lektor på Københavns Universitet på fagområdet Kunsthistorie (1993-2006), hvor han bl.a. har gennemført pilotprojektet til Design (som sidefag) og efterfølgende, ud over undervisningen, deltaget i formulering af krav til indhold og eksamensniveau.

Han er tildelt Gottfred og Gerda Eickhoffs æreslegat og Muro-prisen for Havdrup Sogns Menighedshus, og har følgende tillids-poster: Indvalgt i KADKs skoleråd (siden 1988), indvalgt i KADKs SamarbejdsUdvalg (siden 1992), tillidsmand for AC-underviserne på Arkitektskolen (siden 2000), formand for BVU*net (netværk for undervisningsinstitutioner inden for byggeriet)(siden 2014) og indvalgt i FAODs repræsentantskab (siden 2013).

 

Lars er udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere som medlem af UBVA i december 2015.

Laurids Kristian Fahl (DM)

Seniorredaktør Laurids Kristian Fahl – Dansk Magisterforening (DM)

 

Laurids er født i 1968. Han er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet og har siden 1999 været ansat som redaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og tilknyttet en lang række projekter og udgivelser, herunder Arkiv for Dansk Litteratur, ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker 1-18, Holberg. Ludvig Holbergs hovedværker 1-22, Dansk Sproghistorie 1-6, sproget.dk og Den Danske Ordbog. Ud over sin rolle som projektleder er Laurids ansvarlig for produktion og kontakten til eksterne samarbejdspartnere som forlag, trykkerier, grafikere mv.; af samme grund er det også typisk hos ham at kontraktmæssige og ophavsretlige spørgsmål lander. Han har tidligere siddet i DSL’s AC-bestyrelse og siden 2019 været medlem af SU.

 

Laurids blev i marts 2021 udpeget af Dansk Magisterforening som medlem af UBVA.

Marielle Dejligbjerg (PD)

Patentrådgiver og European Patent Attorney Marielle Dejligbjerg – Pharmadanmark (PD)

 

Marielle er født i 1976. Hun har en kandidatgrad i humanbiologi og en Ph.d. indenfor det natur- og sundhedsvidenskabelige område. Marielle har siden 2007 arbejdet som patentrådgiver og er European Patent Attorney (EPA) og certificeret dansk patentagent (CDPA). Marielle blev partner i patentbureauet HØIBERG i 2014. Marielle yder IP rådgivning indenfor alle områder af life science især sundhed og medicin, lægemidler, molekylærbiologi, bioteknologi og cleantech. Marielle arbejder med alle aspekter af patentering fra patenterbarhedsanalyser til udarbejdelse og sagsbehandling af patentansøgninger, freedom to operate analyser, indsigelses- og appelprocedurer i Europa, IP due diligence samt udarbejdelse af IP strategier.

 

Marielle blev i juni 2017 udpeget af Pharmadanmark som medlem af UBVA.

Mogens Holst Nissen (LF)

Professor, dr.med. Mogens Holst Nissen – Lægeforeningen (LF)

 

Mogens er født i 1954. Han er i dag ansat som professor ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Mogens blev lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet 1981, dr.med. i 1992 og professor i 2008 ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han har publiceret mere end 85 artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter. Fra 2005 til 2011 var Mogens leder af Immunologisk Forskerskole i Danmark, og blev fra 2011 leder af forskeruddannelsesprogrammet: “Immunology and Infectious Diseases”. I 2007 blev han medlem af ph.d.-udvalget og har i perioden 2002-07 været medlem af Studienævn for Medicin ligesom han fra 2005 blev medlem af Studienævn for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse med funktion som vicestudieleder fra 2005-7 ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I perioden 2007-08 var Mogens medlem af Hovedsamarbejdsudvalget og Det Personalepolitiske udvalg ved Københavns Universitet og i 2009 blev han medlem af Akademisk Råd, samt medlem af ledelsen ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi. Mogens har følgende faglige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Universitetslægernes Forening fra 2005. Tillidsmand for foreningen af speciallæger (FAS) 2007-8. Medlem af Akademikernes Forsknings- og Uddannelsesudvalg (FUU) og Akademikernes Forhandlingsforberedende udvalg på Universitets- og Forskningsområdet (FUF) fra 2010.

 

Mogens blev i 2011 udpeget af Lægeforeningen som medlem af UBVA.

Morten Rosenmeier (DJØF)

Formand for UBVA, professor, ph.d. Morten Rosenmeier – Dansk Jurist- og Økonom Forbund (DJØF)

 

Morten er født i 1967 og blev juridisk kandidat i 1995. Han har arbejdet på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet fra 1997, siden 2010 som professor i ophavsret. Han er tilknyttet “Center for Informations- og Innovationsret” (CIIR).

Morten er forfatter til en række bøger og artikler om ophavsret. Han er desuden formand for Dansk Selskab for Ophavsret. Selskabet arrangerer debatmøder om vigtige ophavsretlige spørgsmål. Læs om selskabet og meld dig ind på www.dsfo.dk. Herudover er han formand for bestyrelserne for Copydan Tekst & Node, Forfatternes Forvaltningsselskab mm. Læs mere på www.jura.ku.dk/mortenrosenmeier.

 

Morten blev i 2004 indstillet af DJØF som medlem af UBVA og har været formand for udvalget siden 1. januar 2005.

Pernille Drost (Djøf)

Pernille blev i 2020 udpeget af Djøf som medlem af UBVA.

Niels Henrik Gregersen (IDA)

Patentkonsulent Niels Henrik Gregersen – Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

 

Niels Henrik er født i 1941 og dimitterede som ingeniør med stærkstrøm som speciale 1969 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Niels Henrik har siden 1970 arbejdet som patentkonsulent først hos Jysk Patent Bureau. Niels Henrik stiftede 1986 Aarhus Patentkontor, som han drev sammen med sin hustru indtil december 1998. Januar 1999 blev Aarhus Patentkontor fusioneret med Patrade A/S, hvor Niels Henrik siden har arbejdet som European Patent Attorney, European Design og Trade Mark Attorney. Med udgangen af 2019 ophørte Niels Henriks ansættelse hos Patrade A/S, og 1. januar 2020 stiftede Niels Henrik Årslev Patentkontor. Den 16. december 2020 kunne Niels Henrik fejre 50-års jubilæum i patentbranchen. Niels Henrik har gennem sit mangeårige arbejde med IPR opnået en meget omfattende erfaring med bl.a. udarbejdelse af patentansøgninger, krænkelsesvurderinger, patenterbarhedsvurderinger, Freedom to Operate-analyser, IPR-due diligence, indsigelses- og appelsager ved European Patent Office (EPO) samt været rådgiver i forbindelse med retshåndhævelse af IPR i ind- og udland.

 

Niels Henrik er udpeget af IDA i 2013.

Peter Hall (GL)

Gymnasielærer og hovedbestyrelsesmedlem Peter Hall – Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

 

Peter er udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening som medlem af UBVA i august 2021.

Peter Madsen (GL)

Gymnasielærer og hovedbestyrelsesmedlem Peter Madsen – Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

 

Peter er født i 1954. Han er cand.mag. (Dansk, Historie samt Film- og Tv-kundskab) og HD i Organisation. Peter er ansat på Aalborg Handelsgymnasium og arbejder som lærer der. Herudover har Peter skrevet lærebøger til gymnasieuddannelserne. Han har desuden været medlem af GL’s hovedbestyrelse siden 2002.

 

Peter er udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening som medlem af UBVA i 2011.

Peter Szabo (IDA)

Ingeniør, ph.d. Peter Szabo – Ingeniørforeningen (IDA)

 

Peter er født i 1967. Han er civilingeniør og ph.d. og ansat som lektor ved Institut for Kemiteknik ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I det daglige underviser og forsker Peter i matematisk modellering og reologiske målemetoder.

Peter er desuden tillidsrepræsentant for ingeniører og valgt VIP-medlem i DTU’s Akademiske Råd. Peter var endvidere valgt VIP-medlem i DTU’s bestyrelse i perioden 2009-2016.

 

Peter blev i 2013 genudpeget af IDA som medlem af UBVA. I perioden 2006-08 var han medlem af udvalget.

Torkil Clemmensen (DP)

Professor, ph.d., Torkil Clemmensen – Dansk Psykologforening.

 

Torkil er i 1960. Han er cand.psych. (1992) og ph.d. fra psykologisk institut på Københavns Universitet (1999). Torkil har erfaring fra arbejde som psykologi-socialpsykiatrien i Københavns kommune, men har siden kandidateksamen overvejende beskæftiget sig med forskning i design af informationsteknologi på et psykologisk grundlag.

Siden 2001 har han arbejdet som forsker på Copenhagen Business School, først som adjunkt og lektor, og fra 2011 som professor. Han er medlem af den af Unesco anerkendte ‘International Federation for Information Processing (IFIP)’, som er en global organisation for forskere og fagfolk inden for informations- og kommunikationsteknologi. Torkil har et udstrakt samarbejde med forskere i Indien og Kina, og han har skrevet plus 100 artikler om socio-tekniske og kultur-psykologiske perspektiver på design praksis.

 

Torkil blev i december 2018 udpeget af DP som medlem af UBVA.

UBVA sekretariatet

Henrik Faursby Ahlers (AC)

Leder af UBVA-sekretariatet, advokat, MMCR, Henrik Faursby Ahlers – Akademikerne (AC)

 

Henrik er født i 1956 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1982. Han aftjente herefter værnepligten i Søværnets Auditørkorps. I 1986 fik han advokatbestalling og blev kort efter ansat i Dansk Magisterforening.

I 1992 blev han hentet ind til AC (nu Akademikerne) som sekretær for Forhandlingsudvalget for Privatsektoren (FHP). og i 1995 overtog Henrik ansvaret for AC’s arbejdsmiljøarbejde på hovedorganisationsniveau.

I 2004 blev han Master i Konfliktmægling ved Københavns Universitet og overtog samme år funktionen som leder af UBVA’s sekretariat i Akademikerne

Yvonne Kathleen Klausen (AC)

Sekretær Yvonne Kathleen Klausen – Akademikerne (AC)

 

Yvonne er født i 1962 og har arbejdet i Akademikerne siden den 1. september 2016 og er også administrativ sekretær på UBVAs område.

Yvonne har tilegnet sig sin store erfaring og viden fra arbejdet som direktionssekretær/chefsekretær i flere større virksomheder/organisationer herunder bl.a. i Ledernes Hovedorganisation, Apotekerforeningen, KAB, Nykredit og DONG Energy.

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818