Se UBVA’s symposier og konferencer som web-tv

UBVA holder løbende konferencer og symposier inden for de områder, vi arbejder med.

Du kan se en række af dem som web-tv nedenfor.

 

Symposium 2007 om Plagiat, jura og etik

I 2007 holdt UBVA, i samarbejde med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, symposiet “Plagiater, jura og etik”. Det handlede om plagiater set fra juridiske og etiske synsvinkler. Der var blandt andet oplæg om plagiater og ophavsret, plagiater og konkurrenceret, berømte plagiatsager, forholdet mellem ophavsret og forfatteetik m.m.

Symposium 2008 om Ophavsret, snyd og uredelighed

I 2008 holdt UBVA endnu et plagiatsymposium. Det hed “Ophavsret, snyd og uredelighed”. Vi kom her ind på nye emner såsom plagiater og UVVU, hvorfor plagierer man m.m.

Symposium 2009 Kan man komme i fængsel for at undervise?

I 2009 holdt vi, sammen med Forskningsnettet, symposiet “Kan man komme i fængsel for at undervise?”. Det handlede om ophavsretlige problemer forbundet med e-læring. På den ene side forventer læreanstalterne, at lærerne skal levere e-læring i verdensklasse, og bombardere de studerende med billeder og film. På den anden side er de ikke altid villige til at indgå de nødvendige Copydan-aftaler m.m. Hvis du vil vide, om du skal i fængsel for at undervise, er det dette symposium, du skal se.

Symposium 2010 Skal ophavsretten afskaffes?

I 2010 holdt UBVA, i samarbejde med CIIR og CRS under Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, symposiet “Skal ophavsretten afskaffes?” . Det skal ophavsretten, viste det sig, heldigvis ikke. Det var konklusionen oven på en række interessante indlæg om: Hvorfor har vi ophavsret, ophavsrettens eksistensberettigelse, ophavsretten og musikken. m.m.

Symposium 2011 Ophavsretten og brugerne

I 2011 holdt UBVA symposiet “Ophavsretten og brugerne”. Ophavsretten skal balancere og på en gang tage hensyn til både rettighedshavere og brugere. Spørgsmålet er, om den ophavsretlige balance er optimal i dag. Der var indlæg om bl.a. ophavsretten og bibliotekerne, ophavsretten og ytringsfriheden, ophavsret og parodier m.m.

Symposium 2012 De ophavsretlige organisationer

UBVA’s 2012-symposium om De ophavsretlige organisationer blev holdt den 8. november 2012 i København. De ophavsretlige organisationer Copydan, KODA, Gramex, Dansk Forfatterforening etc., etc. har enorm betydning i samfundet. Hvor mange penge får der gennem organisationerne? Hvordan oplever brugerne kontakten med organisationerne? Og gør de det godt nok?

Symposium 2013 Jura, billedkunst, arkitektur og design

UBVA’s 2013-symposium om Jura, billedkunst, arkitektur og design blev holdt 12. november 2013 i Københavns Universitets festsal. Hvad betyder ophavs-og designretten for fotografer, designere, arkitekter og billedkunstnere? Beskytter vi for meget eller for lidt eller lige tilpas? Hvad laver Copydan BilledKunst? Hvad er den persondataretlige forskel på “portrætbilleder” og “situationsbilleder”? Og skal man overhovedet finde sig i at blive fotograferet?

Sympoium 2014 Forskning, etik og jura

UBVA’s  2014-symposium blev holdt på Axelborg i København den 6. november 2014. Hvornår er man medforfatter? Hvilket ansvar har forskere for, at deres medforfattere overholder god videnskabelig praksis? Er håndhævelsen af god videnskabelig praksis god nok i Danmark? Hvor godt fungerer Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed? Og hvordan ser Klarlund-sagen ud fra hovedpersonens synsvinkel?

Symposium 2015 Forskningsfrihed, undervisningsfrihed, ytringsfrihed

UBVA’s 2015-symposium blev holdt den 5. november 2015 i Københavns Universitets festsal. Kan uddannelsesinstitutioner overtage ophavsretten til lærernes undervisning? Kan universiteter sælge ud af de ansattes forskningsfrihed? Skal man som forsker finde sig i at få mundkurv på? Og hvad kan man tillade sig at sige og mene som forsker, herunder i medierne?

Symposium 2016 Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder

UBVA’s 2016-symposium blev holdt 3. november 2016 i København. Bør ophavsretsloven sikre, at forskere frit kan bruge beskyttet stof som led i deres forskning? Hvordan er erfaringerne fra USA og resten af Europa? Er forlagene for barske i forlagskontrakterne? Og er det derfor, vi ikke har mere Open Access til forskning? Hvor godt fungerer forskerpatentloven? Og hvordan skal man håndtere rettighedsspørgsmål i forskningssamarbejder?

Symposium 2017 Information wants to be free

UBVA’s 2017-symposium blev holdt 9. november 2017 i København. Hvorfor går biblioteksfolk og rettighedshavere altid galt af hinanden? Skal oplæsning på biblioteker koste penge? Hvor bange skal vi være, når vores børn ser film på Popcorn-time? Og hvad skal veje tungest, arkivadgang eller ophavsret?

Symposium 2018 Ophavsretten under lup

UBVA’s 2018-symposium blev holdt 8. november 2018. Er det rimeligt, at vi har noget, der hedder ophavsret? Skaffer ophavsretten samfundet flere og bedre værker? Skal man kunne hæfte for ophavsretskrænkelser begået af andre? Og hvor vigtigt er det, at brugerne oplever ophavsretten som spiselig og rimelig?

Symposium 2019 Forskning og interesssekonflikter

UBVA’s 2019-symposium blev holdt den 7. november 2019. En forsker er i en interessekonflikt, hvis finansielle eller andre interesser kan kompromittere eller påvirke den professionelle vurdering. Håndtering af interessekonflikter er dagligdag for mange forskere, bl.a. fordi mere og mere forskning bliver finansieret af erhvervslivet.

Symposiet 2020 blev grundet Corona-situationen aflyst.

 

Symposium 2021 Akademisk frihed, diversitet og ligestilling

UBVA’s 2021-symposium blev holdt 4. november 2021. Er de tiltag, der skal skabe ligestilling mellem køn inden for forskningsverdenen, skruet optimalt sammen? Og indskrænkes den akademiske frihed af tidens bevidsthed om at undgå krænkende hentydning til andres race, køn, kønsidentitet mm.?

Symposium 2022 IPR, Arkitektur og design – Gør vi det godt nok?

UBVA’s 2022-symposium blev holdt den 3. november 2022. Er reglerne om, hvad vi beskytter som arkitektur og design skruet ordentligt sammen? Kan det være rigtigt, at det skal tage mange år at føre en retssag på området? Er sanktionerne over for rettighedskrænkelser rimelige? Skal vi ikke bare have højere straffe for rettighedskrænkelser?

Nordic copyright in an EU perspective – 2020

I Danmark betyder Copydan-systemet, at man må bruge tekster, billeder og andet ophavsretligt beskyttet materiale uden at spørge de enkelte ophavsmænd. Det er nok, at der er aftaler med Copydan. De har tilsvarende systemer i de andre nordiske lande. På et tidspunkt så det ud til, at de var truet af EU’s ophavsretsdirektiv. Men EU blev til sidst så begejstret for de nordiske systemer, at direktivet nu vil udbrede dem til hele Europa. Hvad er det, vores Copydan-system kan, som de ikke kan i andre lande?

Seminar on academic freedom – 2021

Akademisk frihed er central i demokratiske samfund. Den er nødvendig for skabelsen og udbredelsen af ny viden og nye ideer. Ikke desto mindre trues den akademiske frihed løbende, selv i demokratiske samfund. Seminaret zoomer ind på de forskellige udfordringer for og trusler mod den akademiske frihed og diskuterer, hvordan man bedst håndterer dem.

Seminar about AI, algorithms and data – rights and ethics – 2022

Data og algoritmer er vigtige hjørnesten i videnskaben, såvel som i vores fortællinger om den. Det er vigtigt at kontrollere dem, hvis vi selv vil skabe et menneskeligt, fremtidigt samfund præget af vores aktuelle værdier. Vores fremtidige samfund kræver en tilgang, der respekterer grundlæggende menneskerettigheder.

 UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818