UBVA’s udlodning af Copydan-midler

Har du medvirket som akademisk ekspert i tv-udsendelser? Så har du måske penge til gode fra Copydan.

Pengene forvaltes af UBVA.

Læs mere nedenfor.

Akademikerne, UBVA og Copydan

Efter ophavsretslovens regler om ”aftalelicens” kan Copydanforeningerne indgå aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet stof med bl.a. uddannelsesinstitutioner, medievirksomheder, antenneforeninger m.fl.

Copydanforeningerne tager penge for aftalerne og sender dem så vidt muligt til de ophavsmænd, der har skabt stoffet. Nogle Copydan-foreninger overfører selv pengene direkte til de pågældende. Andre Copydan-foreninger overlader opgaven til en række organisationer, der repræsenterer danske ophavsmænd.

En af disse organisationer er hovedorganisationen Akademikerne (AC). Akademikerne fordeler Copydan-penge til akademiske eksperter, der har medvirket i tv-udsendelser. Se nærmere nedenfor.

Læs mere om de ophavsretlige regler i UBVAs gratis informationsbog Ophavsret for begyndere.

Læs om Copydan-systemet i bogens kapitel 6, afsnit A og på www.copydan.dk.

Hvilke Copydan-penge administreres af Akademikerne?

Akademikerne modtager følgende beløb fra Copydan-foreningerne:

a. ”Kabelpenge” fra Copydan Verdens TV

Pengene er betaling til akademiske eksperter, der har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til udsendelser, som er omfattet af aftaler med Copydan Verdens TV. Der er bl.a. indgået aftaler med antenneforeninger og medievirksomheder (TDC m.fl.), som gør det muligt for dem at videretransmittere udsendelser, som er udsendt trådløst, via kabel, jf. ophavsretslovens § 35. Der er også indgået aftaler, der gør det muligt for tv-udbydere at etablere ”spole tilbage”-tjenester eller for hoteller m.fl. at vise tv på værelserne mm.

b. Penge fra Copydan AVU-medier, jf. ophavsretslovens § 13

Pengene er betaling til akademiske eksperter, der har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til udsendelser, som er blevet brugt på skoler og andre læreanstalter i henhold til aftaler indgået med Copydan AVU-medier efter ophavsretslovens § 13.

c. ”Arkiv-penge” fra Copydan Arkiv

Pengene er betaling til akademiske eksperter, hvis bidrag til udsendelser er omfattet aftaler med Copydan Arkiv. Aftalerne gør det bl.a. muligt for DR at genudsende programmer på ”Kulturkanalen” mv. uden at betale medvirkende det aftalte genudsendelseshonorar og at digitalisere arkivet og lægge det ud på internettet mv.

d. Ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node

Baggrunden er aftaler indgået mellem Copydan Tekst & Node og uddannelsesinstitutioner i henhold til ophavsretslovens § 13, sådan så undervisere kan bruge beskyttet stof i undervisningssammenhæng. Copydan Tekst & Node sender normalt penge direkte til de ophavsmænd, der har skabt stoffet. Visse udenlandske ophavsmænd m.fl. kan imidlertid ikke opspores, og de penge, de pågældende har genereret, fordeles blandt de danske forfatterorganisationer med henblik på brug til kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål. I visse år har Akademikerne desuden fået ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node vedr. ”erhvervskopiering”. Baggrunden er aftaler indgået mellem Copydan Tekst & Node og firmaer, organisationer og offentlige myndigheder efter ophavsretslovens § 14, og som muliggør fotokopiering til intern brug i erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder mv. Pengene skulle være gået til akademiske ophavsmænd, som det ikke har været muligt at identificere.

Akademikerne overlader administrationen af Copydan-penge til Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). Udvalget er et stående udvalg under Akademikerne. Vi varetager de ophavsretlige interesser for akademikerstanden. Læs mere om os her på www.ubva.dk.

Pga. de vanskeligheder, der er forbundet med at finde de akademiske ophavsmænd, hvis rettigheder de under a.-c. nævnte aftaler drejer sig om, har UBVA før i tiden foretaget ”kollektiv udlodning” af alle de Copydan-penge, vi modtog, dvs. brugt dem til almene tiltag, der fremmede de akademiske ophavsmænds interesser i ophavsretlige spørgsmål, herunder gratis ophavsretskurser, principielle retssager om ophavsret, gratis ophavsretsrådgivning mm. Det var indtil 2016 tilladt efter Copydan Fællesforeningens vedtægter. Læs om, hvad pengene gik til, her på ubva.dk under ”Om UBVA”, underpunktet ”Formandens årsberetninger”.

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder betyder imidlertid, at alle Copydan-penge, som er opkrævet efter 10. april 2016, så vidt muligt skal være genstand for ”individuel udlodning”, dvs. sendes direkte til de ophavsmænd, der står bag det beskyttede stof, som er brugt i henhold til Copydans aftaler.

UBVAs anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node

De penge, som Akademikerne modtager fra Copydan Tekst & Node, er en del af den ufordelbare rest, der bliver tilbage, efter at Copydan Tekst & Node har fordelt pengene til de ophavsmænd, der har skabt stoffet. I overensstemmelse med lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder anvender UBVA derfor fortsat pengene fra Copydan Tekst & Node til almene, kulturelle formål relateret til ophavsret, herunder:

  • Gratis kurser
  • Afholdelse af konferencer o.l. om ophavsret
  • Rådgivning om ophavsretlige spørgsmål
  • Principielle retssager om ophavsretlige spørgsmål
  • Informationshjemmesider om ophavsret, forskningsetik mm.
  • Støtte til publikationer om ophavsretlige spørgsmål
  • Ophavsretspolitisk arbejde

 

UBVAs anvendelse af midler fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv

UBVA fordeler de penge, vi modtager fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv, og som er opkrævet efter 10. april 2016, til akademiske eksperter, der har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til udsendelserne.

Hvem kan få del i pengene?

De ophavsmænd, som UBVA fordeler pengene fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv til, er akademiske eksperter, som:

  • Har medvirket i udsendelser, der er omfattet af aftaler indgået med Copydan Verdens TV, bl.a. vedr. kabelretransmission mv., eller
  • Har medvirket i udsendelser, der har været brugt som led i undervisning i henhold til aftaler indgået med Copydan AVU-medier, eller
  • Har medvirket i udsendelser, der er omfattet af aftaler indgået med Copydan Arkiv, bl.a. vedr. digitalisering af DRs arkiv, udsendelse på DR-K mv.

I den forbindelse gælder:

1. En akademisk ekspert skal for at kunne modtage penge fra Akademikerne have en i Danmark anerkendt kandidat-, Ph.d. eller bacheloruddannelse fra et universitet, hvor undervisningen har været forskningsbaseret, og uddannelsen skal berettige til medlemskab i en af AC’s medlemsorganisationer.

2. Den akademiske ekspert skal optræde i programmet i sin egenskab af akademisk ekspert på det område, programmet handler om.

3. Ikke-medlemmer skal behandles på lige fod med medlemmer, så medlemskab i en af AC’s medlemsorganisationer er ikke et krav for, at den akademiske ekspert kan modtage penge.

4. Udenlandske akademiske eksperter sidestilles med danske.

5. Det er en betingelse for, at en akademisk ekspert kan få penge fra UBVA, at vedkommende ikke har overdraget retten til at få penge fra Copydan-foreningerne til andre. Det betyder:

a. Når en akademisk ekspert medvirker i et program, der er 100 % produceret af den kanal, hvor programmet bliver sendt, gælder der en formodning for, at den pågældende har bevaret retten.

b. Når en akademisk ekspert medvirker i et program, der er helt eller delvist er producereret af et produktionsselskab, gælder der en formodning for, at den pågældende ikke har beholdt retten, men overdraget den til produktionsselskabet.

c. Når en akademisk ekspert medvirker i et program, der er produceret af en medievirksomhed, hvor den pågældende akademiker er ansat, er der en formodning for, at den pågældende ikke har beholdt retten, men overdraget den til arbejdsgiveren.

Hvis du har medvirket som akademisk ekspert i program omfattet af pkt. 5.b. eller 5.c., kan du kun få penge fra Akademikerne, hvis du dokumenterer, at du har bevaret retten til at få penge fra Copydan-foreningerne. Dokumentationen kan bestå i en kontrakt med eller en erklæring fra produktionsselskabet/din arbejdsgiver, hvor der står, at retten ikke er overdraget.

I henhold til lov om kollektiv forvaltning § 6 vedtager UBVA hvert år en fordelingspolitik, hvor det fremgår, hvordan pengene nærmere skal fordeles.

Hvilke udsendelser er omfattet?

Langt størstedelen af de penge, Akademikerne videresender, vedrører tv-udsendelser sendt på DR og TV2.

Langt de fleste radiolyttere nedtager radiosignalet direkte fra radiostationen, enten via en antenne eller evt. via DAB eller internettet. Derimod er der langt færre, der lytter til radioudsendelser, som har været genstand for kabelretransmission i henhold til aftaler med Copydan Verdens TV. Og selvom der i et vist omfang medvirker akademiske eksperter i radioudsendelser, som har været brugt i undervisning i henhold til aftaler med Copydan AVU-medier, eller som har været digitaliseret mv. i henhold til aftaler med Copydan Arkiv, skyldes langt størstedelen af de Copydan-penge, Akademikerne videresender, som sagt TV-udsendelser sendt på DR eller TV2.

I de fordelingsplaner, UBVA vedtager for de enkelte år, vil det derfor normalt fremgå, at vi først og fremmest fordeler til akademiske eksperter, der har medvirket i tv-udsendelser sendt der. Dog hensætter vi en mindre pulje til akademiske eksperter, der har medvirket i andre tv-udsendelser. Derimod udbetaler vi ikke til eksperter, der har medvirket i radioudsendelser.

UBVA overvåger løbende, i hvilket omfang der medvirker akademiske eksperter i tv-programmer sendt på DR1, DR2, DR-K og TV 2. For så vidt angår nyhedsudsendelser sker overvågningen på baggrund af stikprøver. Andre programmer gennemser vi ved løbende overvågning af udsendelserne.

Overvågningen foretages på UBVAs vegne i Forfatternes Forvaltningsselskab.

Hvordan finder vi eksperterne?

Vi overvåger ikke andre programmer end dem, der er nævnt ovenfor. Hvis du har medvirket som akademisk ekspert på andre programmer end dem, får du kun penge, hvis du selv henvender dig til UBVA. Det nemmeste for os er, hvis du vil sende din henvendelse til Forfatternes Forvaltningsselskab, svh@forfatterselskabet.dk.

Hvis du har medvirket i de programmer, vi overvåger, skulle vi derimod gerne selv finde dig og betale penge til dig. Hvis vi mod forventning alligevel ikke finder dig, beder vi dig henvende dig til Forfatternes Forvaltningsselskab.

Du skal henvende dig senest 3 år efter udgangen af det år, hvor den relevante udsendelse blev sendt, ophavsretslovens § 51, stk. 4.

Hvordan fordeler UBVA pengene?

Den måde, pengene fordeles på blandt de forskellige eksperter, besluttes hvert år af UBVA, jf. lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 6. Vi beslutter bl.a., om der skal være forskel på, hvor meget det skal give at medvirke på bestemte kanaler, og i hvilket omfang der skal lægges vægt på seertal, udsendelsestype mm.

UBVAs fordeling vil normalt først og fremmest være baseret på de registreringer, vi får ind via medieovervågning. De giver os et meget præcist billede af, i hvilket omfang der er sket kabelretransmission af udsendelser sendt på DR og TV2. På den måde får vi igen et meget præcist billede af, i hvilket omfang der har medvirket akademikere i udsendelser, som har været kabelretransmitteret i henhold til aftaler med Copydan Verdens TV.

Derimod har vi ingen præcise informationer om, i hvilket omfang udsendelser, hvor der medvirker akademiske eksperter, har været brugt som led i undervisning efter aftale med Copydan AVU-medier, eller i hvilket omfang den slags udsendelser har været brugt af DR i henhold til aftaler med Copydan Arkiv. UBVA fordeler derfor pengene fra Copydan Arkiv og Copydan AVU-medier efter et såkaldt ”analogt fordelingssystem”, hvor vi går ud fra, at de akademiske eksperter, der medvirker i udsendelser omfattet af aftaler med Copydan Verdens TV, i samme udstrækning medvirker i udsendelser omfattet af aftaler med Copydan AVU-Medier og Copydan Arkiv. Uddeling efter analoge fordelingssystemer er i overensstemmelse med lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder.

Læs mere om UBVAs udbetaling af penge vedr. 2016 her.

Læs mere om UBVAs udbetaling af penge vedr. 2017 her.

Læs mere om UBVAs udbetaling af penge vedr. 2018 her.

Udbetaling

Pengene udbetales ved overførsel til de berettigede akademiske eksperters NEM-konti. Selve udbetalingen foretages på UBVAs vegne af Forfatternes Forvaltningsselskab i samarbejde med Copydan Tekst & Node.

Hvis du som berettiget akademiker tidligere har fået penge fra Copydan Tekst & Node, f.eks. fordi du har skrevet bøger eller artikler, som er brugt på uddannelsesinstititutioner, virksomheder eller organisationer i henhold til aftaler med Copydan Tekst & Node, har sidstnævnte allerede dit cpr.-nummer og dermed mulighed for at sætte penge ind på din NEM-konto.

Hvis du som berettiget akademiker ikke tidligere har fået penge fra Copydan Tekst & Node, vil de bede om dit cpr-nummer, sådan så pengene kan indsættes på din NEM-konto. Copydan Tekst & Node behandler oplysningerne strengt fortroligt og giver dem ikke videre til andre, heller ikke til UBVA.

Tilsyn

UBVAs udlodning sker under tilsyn fra Akademikernes bestyrelse, jf. lov om kollektiv forvaltning § 8.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, beder vi dig skrive til direktør i Forfatternes Forvaltningsselskab Stig von Hielmcrone, svh@forfatterselskabet.dk.

Opdateret 26. februar 2020, MRUBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818