Udlodning for vederlagsår 2016

 

UBVA har pr. 1. december 2017 modtaget følgende beløb fra Copydan, opkrævet i 2016:

 

Copydan Tekst & Node: 0 kr.

Copydan Verdens TV: 2.346.943 kr.

Copydan AVU-medier: 670.505 kr.

Copydan Arkiv: 319.174 kr.

 

Copydan-foreningerne har overladt forvaltningen af pengene til hovedorganisationen Akademikerne (AC). Akademikerne har delegeret opgaven til UBVA.

I medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 6 har UBVA besluttet, at 2016-vederlaget fra de nævnte Copydan-foreninger fordeles efter følgende principper:

1. Pengene fordeles blandt akademikere, der har medvirket i udsendelser, som har været brugt i henhold til aftaler med de nævnte Copydan-foreninger, og for hvilke Copydan-foreningerne har opkrævet betaling i 2016. Det gælder, uanset hvilket tidspunkt i 2016 pengene er opkrævet, dvs. også hvis de er opkrævet inden lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheders ikrafttræden 10. april 2016.

2. For at få del i pengene skal man være akademisk ekspert i den forstand, som fremgår af UBVAs almindelige principper om det, og man skal have sine rettigheder til at modtage Copydan-penge i behold. Se nærmere her.

3. 2/3 af pengene fordeles blandt akademiske eksperter, som, efter hvad UBVA har konstateret via medieovervågning, har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til mindst 3 udsendelser sendt på DR1, DR2, DR-K og TV 2 i perioden 01.01.2017-31.08.2017. Pengene fordeles via et point-system, hvor 1 udsendelse giver 1 point, og hvor der højst kan optjenes 20 points. Pengene udbetales på vegne af UBVA af Copydan Tekst & Node. Udbetalingen sker så vidt muligt direkte til de berettigede personers NEM-konti. Udbetalingen sker i efteråret 2017. Fra pengene tilbageholder UBVA 352.277 kr. i administrationsomkostninger. Heraf går de 207.000 kr. til dækning af omkostninger forbundet med medieovervågning foretaget i UBVA, mens de resterende 145.277 kr. er betaling til Copydan Tekst & Node.

4. 1/3 af pengene tilbageholdes med henblik på fordeling blandt akademiske eksperter, som ikke er omfattet af pkt. 3 ovenfor, men som kan dokumentere, at de i 2016 har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til udsendelser, som er omfattet af de ovennævnte Copydan-aftaler. Dokumentationen skal indsendes senest 31.12.2019, jf. ophavsretslovens § 51, stk. 4. Den måde, pengene fordeles på, herunder om en del af dem skal bruges til kulturelle formål, og hvor store dele af dem der skal fradrages til dækning af administrationsomkostninger, besluttes senere af UBVA, bl.a. på baggrund af, hvor mange eksperter der melder sig.

Læs mere om den måde, UBVA forvalter Copydan-penge på, her.

I henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 23 skal Akademikerne/UBVA offentliggøre en årlig gennemsigtighedsrapport om forvaltningen af Copydan-penge.

Download UBVAs gennemsigtighedsrapport her.

Rapportens nøgletal er godkendt af den kompetente forsamling, dvs. UBVA i henhold til bemyndigelse fra Akademikerne, på møde den 7. december 2017. Den endelige gennemsigtighedsrapport, som er udarbejdet med assistance fra revisionsfirmaet EY, er underskrevet af medlemmerne af UBVA. Dokumentation herfor kan indhentes ved henvendelse til sekretariatet.

Redegørelsen ovenfor og gennemsigtighedsrapporten vedr. 2016 er baseret på de Copydan-midler, som UBVA har modtaget pr. 1. december 2017. Siden denne dato har UBVA modtaget efterudbetalinger vedr. vederlagsår 2016 fra bl.a. Copydan Verdens TV, og det kan ikke udelukkes, at flere efterudbetalinger vedr. 2016 vil finde sted i løbet af 2018. Efterudlodningerne vil fremgå af UBVAs gennemsigtighedsrapport vedr. 2017.

Hvis du har spørgsmål, beder vi dig skrive til UBVAs sekretær Henrik Faursby Ahlers på hfa@ac.dk. Så kontakter vi dig snarest, enten pr. mail eller telefon.

Opdateret 9. april 2018UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818