Udlodning for vederlagsår 2018

UBVA har pr. 31. december 2018 modtaget følgende beløb fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-Medier og Copydan Arkiv vedr. vederlagsår 2018:

 

Copydan Verdens TV: 3.638.425 kr.

Copydan AVU-Medier: 721.882 kr.

Copydan Arkiv: 0 kr.

 

Copydan-foreningerne har overladt forvaltningen af pengene til hovedorganisationen Akademikerne (AC). Akademikerne har delegeret opgaven til UBVA.

I medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 6 har UBVA besluttet, at pengene fra de nævnte Copydan-foreninger fordeles efter følgende principper:

1. 90 % af pengene udloddes individuelt til akademiske eksperter, som, efter hvad UBVA har konstateret via medieovervågning, har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til udsendelser sendt på DR1, DR2, DR-K og TV 2 i 2018.

2. Medvirken i en udsendelse giver ét point. Genudsendelser udløser ikke i sig selv points, medmindre genudsendelsen sker i et andet år end det, hvor udsendelsen blev sendt første gang. Det her sagte gælder kun i forhold til programmer, der genudsendes i deres helhed, men ikke i tilfælde, hvor en optagelse af en akademisk ekspert gentages i flere nyhedsudsendelser.

3. Puljen deles mellem de berettigede eksperter ud fra, hvor mange points de har optjent.

4. 10 % af pengene tilbageholdes med henblik på fordeling blandt akademiske eksperter, som ikke er omfattet af 90 %-puljen, men som kan dokumentere, at de i 2018 har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til tv-udsendelser, som er omfattet af Copydan AV-foreningernes aftaler. Den måde, pengene fordeles på, herunder om en del af dem skal bruges til kulturelle formål, og hvor store dele af dem der skal fradrages til dækning af administrationsom-kostninger, besluttes senere af UBVA.

6. De praktiske opgaver omkring udlodningen foretages på UBVA’s vegne af Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Selskabet er ansvarlig for, at de korrekte beløb overføres til de berettigede personers NEM-konti, og kan overlade selve udbetalingen til Copydan Tekst & Node. Desuden står selskabet for besvarelse af spørgsmål og anden kommunikation med eksperter, der har spørgsmål til udlodningen eller mener sig berettiget til penge fra UBVA, håndtering af sager, hvor der er tvivlsomt, om en medvirkende skal have penge fra UBVA eller en anden autor-organisation, udarbejdelse af transparensrapport og regnskab mm. Hvor meget der skal fratrækkes til dækning af administrationsomkostninger i Forfatternes Forvaltningsselskab, besluttes senere, afhængig af hvor mange resurser selskabet vil skulle bruge på opgaven.

Læs mere om den måde, UBVA forvalter Copydan-penge på, her.

I henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 23 skal Akademikerne/UBVA offentliggøre en årlig gennemsigtighedsrapport om forvaltningen af Copydan-penge.

Gennemsigtighedsrapporten for 2018 kan downloades her.

Redegørelsen ovenfor og gennemsigtighedsrapporten vedr. 2018 er baseret på de Copydan-midler, som UBVA har modtaget pr. 31. december 2018. Det er muligt, at UBVA siden vil modtage efterudbetalinger vedr. vederlagsår 2018. Efterudlodningerne vil fremgå af UBVAs gennemsigtighedsrapport vedr. 2019.

Hvis du har spørgsmål, beder vi dig skrive til Forfatternes Forvaltningsselskab, svh@forfatterselskabet.dk.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818