Udlodning for vederlagsår 2019

UBVA har pr. 31. december 2019 modtaget i alt 4.638.916 kr. fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-Medier og Copydan Arkiv vedr. vederlagsår 2019.

Copydan-foreningerne har overladt forvaltningen af pengene til hovedorganisationen Akademikerne (AC). Akademikerne har delegeret opgaven til UBVA.

I medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 6 har UBVA besluttet, at 2019-pengene fra de nævnte Copydan-foreninger fordeles efter følgende principper:

  1. 90 % af pengene udloddes individuelt til akademiske eksperter, som, efter hvad UBVA har konstateret via medieovervågning, har medvirket i udsendelser sendt på DR1, DR2, DR-K og TV 2 i 2019.
  2. Medvirken i en udsendelse giver ét point. Genudsendelser udløser ikke i sig selv points, medmindre genudsendelsen sker i et andet år end det, hvor udsendelsen blev sendt første gang. Det her sagte gælder kun i forhold til programmer, der genudsendes i deres helhed, men ikke i tilfælde, hvor en optagelse af en akademisk ekspert gentages i flere nyhedsudsendelser.
  3. Puljen deles mellem de berettigede eksperter ud fra, hvor mange points de har optjent.
  4. 10 % af pengene tilbageholdes med henblik på fordeling blandt akademiske eksperter, som ikke er omfattet af 90 %-puljen, men som kan dokumentere, at de i 2019 har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til tv-udsendelser, som er omfattet af Copydan AV-foreningernes aftaler. Den måde, pengene fordeles på, herunder om en del af dem skal bruges til kulturelle formål, besluttes senere af UBVA. Eksperter, der har modtaget penge fra 90%-hovedpuljen, men kan dokumentere, at de har været med i flere udsendelser end dem, der har dannet grundlag for udbetaling fra hovedpuljen, er berettiget til penge fra restpuljen, hvis de har været med i mindst dobbelt så mange udsendelser som dem, der danner grundlag for udbetalingen fra hovedpuljen.
  5. De praktiske opgaver omkring udlodningen foretages på UBVA’s vegne af Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Selskabet er ansvarlig for, at de korrekte beløb overføres til de berettigede personers NEM-konti, og kan overlade selve udbetalingen til Copydan Tekst & Node. Desuden står selskabet for besvarelse af spørgsmål og anden kommunikation med eksperter, der har spørgsmål til udlodningen eller mener sig berettiget til penge fra UBVA, håndtering af sager, hvor der er tvivlsomt, om en medvirkende skal have penge fra UBVA eller en anden autor-organisation, udarbejdelse af transparensrapport og regnskab mm.

Læs mere om den måde, UBVA forvalter Copydan-penge på, her.

Akademikerne/UBVA og Forfatternes Forvaltningsselskab trækker visse beløb til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med udlodningen.

I henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 23 skal Akademikerne/UBVA og Forfatternes Forvaltningsselskab offentliggøre årlige “gennemsigtighedsrapporter” om forvaltningen af Copydan-penge. Gennemsigtighedsrapporterne skal offentliggøres senest 8 måneder efter afslutningen af det år, pengene vedrører. UBVAs og FFS´ gennemsigtighedsrapporter vedr. 2019 offentliggøres i løbet af 2020 og senest ved udgangen af august. Af gennemsigtighedsrapporterne vil bl.a. fremgå, hvor mange af de ovennævnte Copydan-penge vedr 2019 der præcist er trukket i administrationsomkostninger.

Redegørelsen ovenfor er baseret på de Copydan-midler, som UBVA har modtaget pr. 31. december 2019. Det er muligt, at UBVA siden vil modtage efterudbetalinger vedr. vederlagsår 2019. Den måde, UBVA udlodder de penge på, vil fremgå af vores fremtidige gennemsigtighedsrapporter.

Hvis du har spørgsmål, beder vi dig skrive til Forfatternes Forvaltningsselskab, svh@forfatterselskabet.dk.

28.02.2020 MRUBVA | Nørre Voldgade 29 | 1358 København K | CVR: 62968818