Udlodning for vederlagsår 2019

UBVA har pr. 31. december 2019 modtaget i alt 4.638.915 kr. fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-Medier og Copydan Arkiv vedr. vederlagsår 2019, fordelt således

Copydan Verdens TV: 3.793.478 kr.
Copydan AVU-Medier: 776.518 kr.
Copydan Arkiv: 68.919 kr.

Copydan-foreningerne har overladt forvaltningen af pengene til hovedorganisationen Akademikerne (AC). Akademikerne har delegeret opgaven til UBVA.

I medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 6 har UBVA besluttet, at 2019-pengene fra de nævnte Copydan-foreninger fordeles efter følgende principper:

  1. 90 % af pengene udloddes individuelt til akademiske eksperter, som, efter hvad UBVA har konstateret via medieovervågning, har medvirket i udsendelser sendt på DR1, DR2, DR-K og TV 2 i 2019

 

  1. Medvirken i en udsendelse giver ét point. Genudsendelser udløser ikke i sig selv points, medmindre genudsendelsen sker i et andet år end det, hvor udsendelsen blev sendt første gang. Det her sagte gælder kun i forhold til programmer, der genudsendes i deres helhed, men ikke i tilfælde, hvor en optagelse af en akademisk ekspert gentages i flere nyhedsudsendelser.

 

  1. Puljen deles mellem de berettigede eksperter ud fra, hvor mange points de har optjent.

 

  1. 10 % af pengene tilbageholdes med henblik på fordeling blandt akademiske eksperter, som ikke er omfattet af 90 %-puljen, men som kan dokumentere, at de i 2019 har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til tv-udsendelser, som er omfattet af Copydan AV-foreningernes aftaler. Den måde, pengene fordeles på, herunder om en del af dem skal bruges til kulturelle formål, besluttes senere af UBVA. Eksperter, der har modtaget penge fra 90%-hovedpuljen, men kan dokumentere, at de har været med i flere udsendelser end dem, der har dannet grundlag for udbetaling fra hovedpuljen, er berettiget til penge fra restpuljen, hvis de har været med i mindst dobbelt så mange udsendelser som dem, der danner grundlag for udbetalingen fra hovedpuljen.

 

  1. De praktiske opgaver omkring udlodningen foretages på UBVA’s vegne af Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Selskabet er ansvarlig for, at de korrekte beløb overføres til de berettigede personers NEM-konti, og kan overlade selve udbetalingen til Copydan Tekst & Node. Desuden står selskabet for besvarelse af spørgsmål og anden kommunikation med eksperter, der har spørgsmål til udlodningen eller mener sig berettiget til penge fra UBVA, håndtering af sager, hvor der er tvivlsomt, om en medvirkende skal have penge fra UBVA eller en anden autor-organisation, udarbejdelse af transparensrapport og regnskab m.m.

 

Læs mere om den måde, UBVA forvalter Copydan-penge på, her

Akademikerne/UBVA og Forfatternes Forvaltningsselskab trækker visse beløb til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med udlodningen.

I henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 23 skal Akademikerne/UBVA og Forfatternes Forvaltningsselskab offentliggøre årlige “gennemsigtighedsrapporter” om forvaltningen af Copydan-penge. Gennemsigtighedsrapporterne skal offentliggøres senest 8 måneder efter afslutningen af det år, pengene vedrører. Af gennemsigtighedsrapporterne vil bl.a. fremgå, hvor mange af de ovennævnte Copydan-penge vedr. 2019 der præcist er trukket i administrationsomkostninger.

Akademikerne/UBVA’s Gennemsigtighedsrapport for 2019 kan downloades her.

(Bemærk venligst, at det ved en fejl i rapporten er byttet rundt på 2 posteringer på side 13 for neden: Der er rettelig udloddet kr. 3.242.499 fra Verdens TV og kr. 684.400 fra AVU-medier)

Redegørelsen ovenfor er baseret på de Copydan-midler, som UBVA har modtaget pr. 31. december 2019. Det er muligt, at UBVA siden vil modtage efterudbetalinger vedr. vederlagsår 2019. Den måde, UBVA udlodder de penge på, vil fremgå af vores fremtidige gennemsigtighedsrapporter.

Hvis du har spørgsmål, beder vi dig skrive til Forfatternes Forvaltningsselskab, svh@forfatterselskabet.dk

 

31. august 2020 MR/HFAUBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818